Návod k použití SONY BDP-S550

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY BDP-S550. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY BDP-S550 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY BDP-S550.


SONY BDP-S550 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2080 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY BDP-S550 (4091 ko)
   SONY BDP-S550 annexe 1 (4145 ko)
   SONY BDP-S550 DATASHEET (321 ko)
   SONY BDP-S550 QUICK START GUIDE (1227 ko)
   SONY BDP-S550 QUICK INSTALLATION GUIDE (4091 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY BDP-S550

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 3-452-779-11(1) z Uzitecné rady, doporucení a informace o výrobcích a sluzbách Sony najdete na internetové adrese: www. sony-europe. com/myproduct Návod k obsluze Blu-ray/DVD pehrávac BDP-S550 © 2008 Sony Corporation VAROVÁNÍ Abyste pedesli nebezpecí vzniku pozáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento pístroj desti ani vlhkosti. Aby nedoslo k úrazu elektrickým proudem, neotevírejte skíku pístroje. Opravy pístroje smí provádt pouze osoby s odpovídající kvalifikací. Nevystavujte baterie nebo pístroj s nainstalovanými bateriemi nadmrnému teplu, jako napíklad pímému slunecnímu svtlu, ohni apod. [. . . ] Nastavení a úpravy b · Pokud je obraz zkreslený nebo se nezobrazí zádný obraz, pockejte asi 30 sekund, aniz byste stisknuli jakékoliv tlacítko. Opt se zobrazí obrazovka pro nastavení rozlisení. Pokud není vybrané rozlisení výstupního video signálu podporováno a bhem 30 sekund stisknete libovolné tlacítko, nezobrazí se na obrazovce zádný obraz. V takovém pípad podrzte stisknuté tlacítko x na pehrávaci déle nez 10 sekund pro obnovení rozlisení výstupního video signálu s nejnizsí hodnotou. · Pi soucasném pipojení konektoru HDMI OUT (Výstup HDMI) a jiných výstupních video konektor nemusí video signály vystupovat z jiného konektoru nez HDMI OUT (Výstup HDMI), pokud jste vybrali nastavení , , Auto" (Automaticky) nebo , , 1 080p". Pi soucasném pipojení jiného zaízení stisknte tlacítko RETURN (Zpt) pro návrat ke kroku 2 a zmte nastavení polozky , , Zpsob pipojení TV" (Zpsob pipojení televizoru). HDMI Resolution (Rozlisení HDMI)/ Component Resolution (Komponentní rozlisení) Auto (pouze HDMI) Za normálních okolností vyberte tuto moznost. Na výstupu pehrávace budou signály s nejvyssím mozným rozlisením, které je televizor schopen pijímat: 1 080p > 1 080i > 720p > 480p > 480i Pokud není výsledný formát obrazu uspokojivý, vyberte jiné nastavení, které je vhodné pro vás televizor. On Off b Pokud není pipojený televizor kompatibilní s formátem 1 080/24p a polozka , , BD-ROM 1 080/ 24p Output" (Výstup BD-ROM 1 080/24p) je nastavena na , , On" (Zapnuto), nezobrazí se pi pehrávání disku BD-ROM zádný obraz. V takovém pípad zobrazte výchozí nabídku stisknutím tlacítka HOME (Výchozí nabídka) a zmte nastavení polozky , , BD-ROM 1 080/24p Output" (Výstup BD-ROM 1 080/24p). 480i/576i , pokracování 45 YCbCr/RGB (HDMI) Nastavení barev video signál vystupujících z konektoru HDMI OUT (Výstup HDMI). Vyberte nastavení, které odpovídá typu pipojeného televizoru. Auto Automatické rozpoznání typu pipojeného televizoru a výbr vhodného nastavení barev. Vyberte tuto moznost, kdyz pipojujete zaízení, které podporuje pouze omezený rozsah RGB. Tuto moznost vyberte pi pipojení k zaízení RGB (0-255). Audio Settings (Nastavení zvuku) Výchozí nastavení jsou podtrzena. Priorita audio výstupu Výbr typu konektoru pro výstup audio signál. Dvoukanálové lineární PCM signály vystupující z jiných nez prioritních konektor mají vzorkovací frekvenci maximáln 48 kHz. HDMI Výstup audio signál z konektoru HDMI OUT (Výstup HDMI). Výstup audio signál z konektoru DIGITAL OUT (OPTICAL/COAXIAL) (Digitální výstup - optický/ koaxiální). YCbCr (4:2:2) YCbCr (4:4:4) RGB (16-235) RGB (0-255) Coaxial/ Optical x. v. Colour výstup Nastavte, zda mají být do pipojeného televizoru odesílány informace xvYCC. Kombinací video signálu kompatibilního s xvYCC a televizoru podporujícího technologii x. v. Colour lze dosáhnout vrnjsí reprodukce barev objekt, podle reálného svta. Auto Off Za normálních okolností vyberte tuto moznost. Tuto moznost vyberte, pokud je obraz nestabilní nebo barvy nejsou pirozené. Multi Channel Vyberte tuto moznost, kdyz Analogue pipojujete AV zesilovac (receiver) prostednictvím konektor MULTI CHANNEL OUTPUT (Vícekanálový výstup). Stereo Analogue Výstup audio signál z konektor LINE OUT (AUDIO L/R) (Linkový výstup - levý/pravý audio kanál). Nastavení reprosoustav Abyste získali co nejlepsí prostorový zvuk, nastavte pipojené reprosoustavy a jejich vzdálenost od poslechového místa. Pak pouzijte testovací signál pro nastavení hlasitosti a vyvázení reprosoustav na stejnou úrove. Toto nastavení je volitelné, kdyz je polozka , , Audio Output Priority" (Priorita zvukového výstupu) nastavena na , , Multi Channel Analoguer" (Vícekanálový analogový). Rezim pauzy Nastavení rezimu obrazu pi pozastavení pehrávání disku DVD. U disk BD-ROM nebo disk obsahujících soubory AVCHD se polozka , , Pause Mode" (Rezim pauzy) automaticky nastaví na , , Auto" (Automaticky). Auto Za normálních okolností vyberte tuto moznost. Zobrazení statického obrazu s vysokým rozlisením. Frame 46 Nastavení reprosoustav · Surround Large Small Za normálních okolností vyberte tuto moznost. Tuto moznost vyberte v pípad, ze reprosoustavy nemohou reprodukovat odpovídající nízké frekvence. [. . . ] , , BD-J" nabízí poskytovatelm obsahu tém neomezenou funkcnost pi vytváení interaktivních BD-ROM titul. BD-R (strana 64) BD-R (Blu-ray Disc Recordable) je jednou zapisovatelný Blu-ray disk, který je dostupný ve stejných kapacitách jako disk BD uvedený níze. Jelikoz lze obsah zaznamenat, avsak nikoliv pepisovat, mohou být disky BD-R pouzívány pro archivaci cenných dat nebo ukládání a distribuci video materiál. , pokracování 73 BD-RE (strana 64) BD-RE (Blu-ray Disc Rewritable) je zapisovatelný a pepisovatelný Blu-ray disk, který je dostupný ve stejných kapacitách jako disk BD uvedený níze. Funkce opakovaného zápisu umozuje pouzití aplikací pro rozsáhlé úpravy a casový posun. DTS-HD Master Audio (strana 68) DTS-HD Master Audio má maximální datový tok 24, 5 Mb/s a pouzívá bezztrátovou kompresi (Loseless), maximální vzorkovací frekvenci 192 kHz a 7. 1 kanál. HDMI (High-Definition Multimedia Interface) (strana 15) HDMI je rozhraní, které podporuje video i audio v jediném digitálním pipojení. Pipojení HDMI pinásí standardní video signály nebo video signály s vysokým rozlisením a vícekanálové audio signály do AV zaízení (jako jsou nap. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY BDP-S550

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY BDP-S550 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag