Návod k použití SONY BDP-S500

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY BDP-S500. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY BDP-S500 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY BDP-S500.


SONY BDP-S500 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2878 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY BDP-S500 (1659 ko)
   SONY BDP-S500 annexe 1 (1801 ko)
   SONY BDP-S500 ANNEXE 3 (1743 ko)
   SONY BDP-S500 DATASHEET (330 ko)
   SONY BDP-S500 QUICK INSTALLATION GUIDE (1659 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY BDP-S500

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 3-270-910-11(1) Pehrávac disk Blu-ray Návod k obsluze BDP-S500 © 2007 Sony Corporation VAROVÁNÍ Likvidace vyazených elektrických a elektronických zaízení (platí v zemích Evropské unie a dalsích evropských zemích se samostatnými systémy sbru odpadu) Tento symbol na výrobku nebo na jeho obalu znamená, ze s tímto výrobkem nesmí být zacházeno jako s bzným domovním odpadem. Místo toho je teba tento výrobek odnést na píslusné sbrné místo, kde bude provedena recyklace takového elektrického a elektronického zaízení. Zajistním správné likvidace tohoto výrobku pomzete pedcházet negativním dopadm na zivotní prostedí a lidské zdraví, které se mohou v opacném pípad projevit jako dsledek nesprávné manipulace s tímto výrobkem. Recyklace materiál pispívá k ochran pírodních zdroj. [. . . ] k Stisknte </, pro výbr kódu vasí oblasti (viz strana 63) nebo stisknte m a zadejte kód vasí oblasti pomocí numerických tlacítek. l Stisknte ENTER (Potvrzení). 30 Základní ovládání 31 Sledování vsech titul Sledování film Pro procházení a pro tídní video soubor MPEG-2 PS na discích DATA DVD pouzijte seznam titul , , Movies" (Filmy). DATA DVD V seznamu titul , , Movies" (Filmy) se zobrazují vsechny tituly na disku. All Movies Spider Smoother Sideway Home Alpinist All Movies Browse Search Sort Electricity Lemon Grove Bridget Finding Never-Ever Land Meet My Mom List 1214 items 1:31 1:02 1:31 1:25 1:33 1:26 1:57 1:36 1:18 1:18 Select SYSTEM MENU Exit Po stisknutí < se zobrazí nabídka Browse (Procházet). a Stisknte SYSTEM MENU (Nabídka systému). b Vyberte , , Title List" (Seznam titul) a stisknte ENTER (Potvrzení). c Vyberte , , Movies" (Filmy) a stisknte ENTER (Potvrzení). Objeví se výse uvedená obrazovka , , All Movies" (Vsechny filmy) zobrazující vsechny tituly (posunovatelné stisknutím m). Z obrazovky , , All Movies" (Vsechny filmy) mzete pomocí nabídky Browse (Procházet) pouzít píslusné polozky na vsechny tituly (viz níze). Pouzívání nabídky Browse (Procházet) Stisknte < po kroku 3 pro zobrazení polozek pro seznam titul , , Movies" (Filmy). Popis operací je uveden na stranách v závorkách. Dostupné polozky se lisí v závislosti na zobrazení. Polozky Podrobnosti All Movies (Vsechny filmy) Zobrazení seznamu vsech titul (viz výse). Browse (Procházet) Zobrazení seznamu zánr, seznamu Quicklist (Rychlý seznam) nebo slozek (strana 34). Vyhledávání titulu pomocí klávesnice na obrazovce (strana 34). Uspoádání titul podle data nebo abecedy (viz níze). Search (Vyhledávání) Sort (Tídní) Píklad: Pouzití funkce , , Sort" (Tídní) na vsechny tituly A Vyberte , , Sort" (Tídní) a stisknte ENTER (Potvrzení). B Vyberte nastavení, podle kterého chcete provést seazení; , , Recent first" (Od nejnovjsích), , , Oldest first" (Od nejstarsích), , , By title (AtZ)" (Podle názvu od A do Z), , , By title (ZtA)" (Podle názvu od Z do A) a stisknte ENTER (Potvrzení). · Sledování vsech titul. 32 · Procházení podle zánru, seznamu Quicklist (Rychlý seznam) nebo slozky. 34 · Pehrávání podle programu (Quicklist). 35 32 Pehrávání titulu a Po kroku 3 z výse uvedené cásti , , Sledování vsech titul" vyberte titul, který chcete pehrávat a stisknte ENTER (Potvrzení). Spustí se pehrávání titulu. Ostatní nastavení pehrávání mzete pouzít pro vybraný titul prostednictvím nabídky , , Options" (Moznosti) (viz níze). All Movies Spider Smoother Sideway Date : 2006 Genre : Adventure Format : MPEG Home Alpinist Electricity Lemon Grove Bridget Finding Never-Ever Land Meet My Mom List 1214 items Poznámky k zobrazení seznamu titul , , Movies" (All Movies) (Vsechny filmy) All Movies Spider Smoother Sideway Date : 2006 Genre : Adventure Format : MPEG Home Alpinist Electricity Lemon Grove Bridget Finding Never-Ever Land Meet My Mom List 1214 items 1:31 1:02 1:31 1:25 1:33 1:26 1:57 1:36 1:18 1:18 Select SYSTEM MENU Exit Options 1:31 1:02 Play from Beginning 1:31 Add to Quicklist 1:25 1:33 1:26 1:57 1:36 1:18 1:18 Select SYSTEM MENU Exit Sledování film 1 Podrobné informace Zobrazení podrobností o vybraném titulu. · Date (Datum): Zobrazení roku záznamu. · Genre (Zánr): Zobrazení názvu zánru. · Format (Formát): Zobrazení formátu kódování. Nabídka , , Options" (Moznosti) se zobrazí, pokud vyberete titul a stisknete , . 2 Oblast seznamu Zobrazuje názvy titul veskerého obsahu. Pouzívání nabídky , , Options" (Moznosti) Ve výse uvedeném kroku stisknte místo tlacítka ENTER (Potvrzení) tlacítko , pro zobrazení polozek nabídky , , Options" (Moznosti) pouzitelných pro titul v dané situaci. Ve výse uvedeném píkladu jsou dostupné následující polozky. Polozky Play from Beginning (Pehrávání od zacátku) Podrobnosti Spustí se pehrávání vybraného titulu od zacátku. Add to Quicklist (Pidat do Pidá vybraný titul do seznamu Quicklist rychlého seznamu) (Rychlý seznam). Píklad: Pouzití funkce , , Play from Beginning" (Pehrávání od zacátku) pro vybraný titul A Vyberte , , Play from Beginning" (Pehrávání od zacátku) a stisknte ENTER (Potvrzení). Pehrávání v jiném rezimu pehrávání Bhem pehrávání opakovan stisknte PLAY MODE (Rezim pehrávání). Vybraná polozka se zmní pi kazdém stisknutí tlacítka: , , Time Search" (Vyhledávání podle casu) (strana 26) -- , , Repeat Title" (Opakování titulu) -- , , Repeat Off" (Opakování vypnuto). Podrobné informace - viz strana 25. z Rada Ovládání dálkovým ovladacem - viz strana 24. 33 Procházení podle zánru, seznamu Quicklist (Rychlý seznam) nebo slozky DATA DVD Seznam titul mzete zúzit výbrem typu kategorie (nap. , , Folders" (Slozky)) a potom výbrem kategorie. Vyhledávání titulu DATA DVD Mzete vyhledat urcitý titul nebo tituly s podobnými názvy. Folders Winter games 2006 Interviews 2 items Search Results Say No Sea Sideway Spider Stay Alive 5 items 1:31 1:02 1:31 1:25 1:33 s_ A K U 1 _ Confirm SYSTEM MENU Exit B L V 2 C M W 3 ( D N X 4 ) E O Y 5 F P Z 6 G Q , 7 H R . 8 I S : 9 J T ; 0 SHFT SPC DEL CLR DONE CANCEL Select SYSTEM MENU Exit Výsledky vyhledávání se zuzují pi zadání více znak. a Stisknte SYSTEM MENU (Nabídka systému). b Vyberte , , Title List" (Seznam titul) a stisknte ENTER (Potvrzení). a Stisknte SYSTEM MENU (Nabídka systému). [. . . ] Vysunovací nabídka se objeví pi stisknutí tlacítka MENU (Nabídka) bhem pehrávání a lze ji pouzívat pi probíhajícím pehrávání. DVD+R (strana 5) DVD+R (cti , , plus R") je zapisovatelný disk, který má stejnou velikost jako disk DVD VIDEO. Na disky DVD+R je obsah mozno zaznamenávat pouze jednou, picemz záznam má stejný formát jako disk DVD VIDEO. Progresivní formát Ve srovnání s prokládaným formátem, který stídav zobrazuje kazdý druhý ádek obrazu (polícko) pro vytvoení jednoho snímku, se obraz v progresivním formátu zobrazuje najednou v podob jediného snímku. To znamená, ze zatímco v prokládaném formátu se zobrazuje 25 nebo 30 snímk (50-60 polícek) za jednu sekundu, je progresivní formát schopen zobrazit 50-60 snímk za jednu sekundu. Celková kvalita obrazu se zvýsí a statické snímky, text a horizontální linie se jeví jako ostejsí. Doplující informace DVD+RW (strana 5) Disk DVD+RW (cti , , plus RW") pedstavuje zapisovatelný a pepisovatelný disk. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY BDP-S500

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY BDP-S500 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag