Návod k použití SONY BDP-S483

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY BDP-S483. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY BDP-S483 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY BDP-S483.


SONY BDP-S483 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (7530 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY BDP-S483 (3738 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY BDP-S483

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Pokud vypnete svj systém nebo vypnete zvuk, svtelná kontrolka se rozsvítí cerven. Cistní Cistte povrch reproduktoru pomocí mkkého hadíku, který nepoustí vlas. Hadík namocte ve vlazné vod a dobe ho vyzdímejte. Pro cistní jakýchkoliv cástí reproduktoru nikdy nepouzívejte alkohol nebo jiná rozpoustdla! ! Pozor: Nedotýkejte se vrchní membrány reproduktoru BeoLab 3! Svtelná kontrolka: Pi kazdodenním pouzívání svítí svtelná kontrolka bu cerven (pohotovostní rezim), nebo zelen (pi pehrávání). [. . . ] Pro informace o pipevnní reproduktoru k volitelným píslusenstvím nahlédnte do pírucky dodané s daným píslusenstvím. ­ Pipojte reproduktor a nastavte Reproduktor musí být umístn na cernou gumovou základnu, pepínac SETUP, jak je vysvtleno podlahový stojan, stolní stojan nebo na nástnný drzák. ­ Nastavte na kazdém reproduktoru Upozornní ­ Nezvedejte reproduktor za ­ Ujistte se, ze je reproduktor pepínac POSITION do správné polohy. To je vysvtleno v cásti umístn a zapojen v souladu vrchní cást (akustické cocky). `Pizpsobení reproduktor ­ Neumísujte zádné pedmty BeoLab 3 vasí místnosti' (str. Tuto cinnost penechejte ­ Neumísujte reproduktor do stísnných prostor, napíklad elektrické sít. ­ Ponechte po stranách ­ Reproduktor je urcen pouze k domácímu pouzití v suchém reproduktoru volné místo prostedí a v teplotním rozmezí alespo 20 cm a nikdy 10-40º C neumísujte nic pímo ped ­ Zádným zpsobem nebrate reproduktory. volnému pohybu jednotek ­ Reproduktor umístte vzdy do vertikální polohy. Mze to mít za následek trvalé poskození! 5 150 cm (60") 90 cm (35") c Pro optimální zvukový výkon se ujistte, ze je reproduktor namíen do vámi oblíbené poslechové pozice. Zobrazené výsky slouzí jako vodítka a budou se lisit podle vzdálenosti mezi vámi oblíbenou poslechovou pozicí a reproduktorem. Pi správném umístní na podlahový stojan se reproduktor lehce `naklání' dozadu. 30 cm (12") b 0 a ~ 3 m (10') a b c V upevovacích otvorech (b a c) jsou umístny dva malé sroubky a ped pouzitím jednoho nebo druhého otvoru je teba sroubky odstranit. Pepínac POSITION má ti polohy: POSITION FREE WALL CORNER SETUP RIGHT LEFT LINE Pepínac POSITION je umístn na panelu zásuvek. Poznámka: Je dlezité, abyste nastavili pepínac SETUP na kazdém reproduktoru do správné polohy jak je vysvtleno na stran 6. · FREE Pouzijte toto nastavení, pokud je reproduktor umístn dále nez 30 cm od stny, a ne blíze k rohu nez 65 cm ­ jak je zobrazeno velkou svtle sedou plochou na obrázku na následující stran. · WALL Pouzijte toto nastavení, pokud je reproduktor umístn mén nez 20 cm od stny, a ne blíze k rohu nez 65 cm ­ jak je zobrazeno sedými plochami podél stn na obrázku na následující stran. · CORNER Pouzijte toto nastavení, pokud je reproduktor umístn v rohu - jak je zobrazeno tmav sedými plochami na obrázku na následující stran. Nedoporucujeme vsak umísovat reproduktor blíze nez 30 cm do rohu místnosti - jak je zobrazeno cernými oblastmi na obrázku na následující stran. 9 FREE WALL CORNER ~3m 10' ~3m 10' Pro získání nejpirozenjsího zvuku a nejlepsí stereo perspektivy nastavte svou oblíbenou poslechovou pozici, jak je znázornno na obrázku. Systém `Acoustic Lens Technology' (technologie akustických cocek) zajisuje lepsí vyvázenost frekvencí vysokých tón vycházejících pímo z reproduktoru a zvuku odrázeného místností. Sysém téz zajisuje správnou tónovou vyvázenost v celé oblasti ped reproduktorem. Jak mit?Zmínné vzdálenosti se mí tak, jak je znázornno na obrázku (pohled na reproduktor zvrchu). Vzdálenosti jsou uvedeny pouze jako vodítka, ale vy si samozejm mzete nastavit pepínac POSITION do jakékoliv ze tí vámi preferovaných poloh. 10 >> Pizpsobení reproduktor BeoLab 3 vasí místnosti Píklady nastavení Zde jsou uvedeny ti píklady, které ukazují, jak nastavit pepínac POSITION na kazdém reproduktoru pi rzných rozmístních. Píklad 1: Reproduktory jsou umístny na jednom konci místnosti (ne vsak na zadní stn) a nenachází se blízko bocních stn. V tomto pípad by ml být pepínac POSITION nastaven do polohy FREE na obou reproduktorech. Píklad 2: Jeden reproduktor je umístn na stn a druhý je umístn v rohu. V tomto pípad by ml být levý reproduktor nastaven do polohy WALL a pravý do polohy CORNER. Pokud máte sestavu se subwooferem BeoLab 2. . . Jak je vysvtleno v pírucce k pístroji BeoLab 2, subwoofer má pepínac SETUP, který lze nastavit na hodnoty 1, 2 nebo 3. [. . . ] Píklad 3: Stejn jako v píkladu 2 je jeden reproduktor umístn na zdi a druhý v rohu. Tvar místnosti nemá zádný vliv na zvolené nastavení. V tomto pípad by ml být levý reproduktor nastaven do polohy WALL a pravý do polohy CORNER. Pokud pipojíte dvojici reproduktor BeoLab 3 k subwooferu BeoLab 2, doporucujeme vám, abyste nastavili pepínac SETUP subwooferu BeoLab 2 na hodnotu 2. Pouze pro trh v USA! [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY BDP-S483

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY BDP-S483 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag