Návod k použití SONY BDP-S373

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY BDP-S373. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY BDP-S373 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY BDP-S373.


SONY BDP-S373 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (7430 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY BDP-S373 (3041 ko)
   SONY BDP-S373 annexe 1 (3040 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY BDP-S373

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Ochrana reproduktoru Reproduktor je vybaven systémem tepelné ochrany, která brání poskození v dsledku pehátí. Pokud dojde k njaké chyb nebo pokud se jednotka reproduktoru peheje, systém automaticky pepne reproduktor do pohotovostního rezimu. Obnovení zvuku: > Odpojte reproduktor z elektrické sít. > Vyckejte, dokud se systém neresetuje nebo nevychladne (piblizn 3-5 minut). [. . . ] Pokud problém petrvává, kontaktujte svého prodejce Bang & Olufsen. Cistní reproduktoru Prach z povrchu cistte jemným suchým hadíkem. V pípad poteby odstrate mastné skvrny ci usazené necistoty jemnou látkou, která nezanechává vlákna, namocenou (a dobe vyzdímanou) v roztoku vody s nkolika kapkami jemného cisticího prostedku, napíklad na mytí nádobí. Nikdy k cistní obnazené membrány akustické cocky reproduktoru nepouzívejte vysavac. Pední látkový potah lze vsak cistit vysavacem s jemnou kartácovou tryskou, nastaveným na nejnizsí sací výkon. Pro cistní jakýchkoliv cástí reproduktoru nikdy nepouzívejte alkohol nebo jiná rozpoustdla!Zapínání a vypínání Kdyz zapnete systém Bang & Olufsen, reproduktory se zapnou soucasn a kdyz systém znovu vypnete, reproduktory se pepnou do pohotovostního rezimu. ! Upozornní: Nedotýkejte se voln pístupné membrány reproduktory v akustické cocce! 4 Nastavení reproduktoru ­ pipojení kabel Panel konektor reproduktoru je umístn na jeho zadní stran. Pipojte kabely a ped upevnním reproduktoru na ze nastavte spínac POSITION. Informace o konektorech v systému Bang & Olufsen získáte v pírucce dodané s tímto produktem. Ped provedením pipojení odpojte systém Bang & Olufsen od síového napájení! Konektor POWER LINK Kabelová svorka Pepínac POSITION Power Link Mk 3 Konektor POWER LINK: Tento konektor pouzijte k pipojení reproduktoru k jednomu z konektor Power Link na systému Bang & Olufsen. Poznámka: Nepouzívejte kabel Power Link starsího typu, protoze to zpsobí rusení a zvuk tak nedosáhne optimální kvality!Pak úpln dotáhnte vsechny srouby. 62 mm 2. 44" Papírový "nástroj": "Nástroj" je pouzíván jako výpomoc pi nastavení polohy nástnného drzáku ve správné vzdálenosti od dolního okraje televizní obrazovky. >> Nastavení reproduktoru ­ nástnný drzák Upevnní reproduktoru Ped upevnním reproduktoru upevnte kabely televizní obrazovky a reproduktoru k nástnnému drzáku. ­ Pipojte kabely k reproduktoru a zavste jej na nástnný drzák vlozením tí cep do odpovídajících otvor ve skíni reproduktoru. ­ Nastavte polohu reproduktoru na nástnném drzáku. Správná poloha je dosazena, kdyz je pední cást skín reproduktoru 13 mm "za" pední stranou televizní obrazovky. ­ Dotáhnte srouby na konci vsech tí vzpr - zajistte tak polohu reproduktoru na nástnném drzáku. 13 mm 0. 51" 13 mm 0. 51" Poloha reproduktoru: Nástnný drzák umozuje nastavit pední a zadní polohu reproduktoru pro pouzití s rznými velikostmi televizních obrazovek. Z bezpecnostních dvod je dlezité zajistit reproduktor v nástnném drzáku! Upevnní pedního panelu reproduktoru 1 Vlozte vsechny malé kolíky do zadní strany panelu do odpovídajících otvor ve skíni reproduktoru. Po dokoncení musí být pední panel reproduktoru vyrovnán s pední stranou televizní obrazovky. Pokud tomu tak není, sejmte znovu pední panel reproduktoru a nastavte pední a zadní polohu reproduktoru. Chcete-li sejmout pední panel, napíklad z dvodu jeho cistní, opatrn pácením vysute malé kolíky ze skín reproduktoru. Krycí desky: Pokud je reproduktor umístn pod 65palcovou obrazovkou, upevnte dv krycí desky k nástnnému drzáku jedna na kazdé stran konzoly. ×2 10 Odpadní elektrické a elektronické zaízení (WEEE) ­ Ochrana zivotního prostedí Elektrické a elektronické zaízení, Prodejce Bang & Olufsen vám poradí jeho soucásti a baterie oznacené správný zpsob likvidace takového tímto symbolem nesmí být odpadu ve vasí zemi. likvidovány spolecn s obycejným domácím odpadem; vsechna Pokud je výrobek pílis malý a nelze elektrická a elektronická zaízení, jej symbolem oznacit, je uveden jeho soucásti a baterie musí být v uzivatelské pírucce, na zárucním shromázdny a zlikvidovány certifikátu nebo na obalu. [. . . ] likvidovány spolecn s obycejným domácím odpadem; vsechna Pokud je výrobek pílis malý a nelze elektrická a elektronická zaízení, jej symbolem oznacit, je uveden jeho soucásti a baterie musí být v uzivatelské pírucce, na zárucním shromázdny a zlikvidovány certifikátu nebo na obalu. Pi likvidaci elektrického a elektronického zaízení a baterií pomocí recyklacních sbrných systém, které jsou ve vasí zemi k dispozici, chráníte zivotní prostedí, zdraví osob a pispíváte ke správnému a racionálnímu pouzití pírodních zdroj. Shromazování elektrického a elektronického zaízení, baterií a odpadu zabrauje potenciálnímu znecistní pírody nebezpecnými látkami, které v elektrickém a elektronickém zaízení a výrobcích mohou být pítomny. Pouze pro trh v Kanad!Toto digitální zaízení tídy B spluje vsechny pozadavky Kanadských pedpis o zaízeních zpsobujících rusení (Canadian Interference-Causing Equipment Regulations). Tento výrobek je ve shod s ustanoveními smrnic 1999/5/EC a 2006/95/EC. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY BDP-S373

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY BDP-S373 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag