Návod k použití SONY BC-TRA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY BC-TRA. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY BC-TRA bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY BC-TRA.


SONY BC-TRA : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (96 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY BC-TRA (260 ko)
   SONY BC-TRA (273 ko)
   SONY BC-TRA annexe 1 (261 ko)
   SONY BC-TRA annexe 2 (261 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY BC-TRA

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] · Prostedí se silnými vibracemi · V blízkosti zdroj silného elektromagnetického pole · V prostedí s výskytem písku V prasném prostedí, na plázi apod. nabíjecku chrate ped vniknutím písku nebo prachu. [. . . ] Nabíjecku nerozebírejte - nebezpecí úrazu elektrickým proudem. Opravy svujte kvalifikovanému technikovi. · · · · Piblizná doba pro plné nabití úpln vybitého akumulátoru Doba potebná pro normální nabití je uvedena v závorkách. Informace o výdrzi akumulátoru najdete v návodu dodaném s fotoaparátem. Skutecná doba nabíjení se v závislosti na stavu akumulátoru a teplot prostedí mze ponkud lisit. Teplota prostedí Teplota prostedí umozující nabíjení je 0 °C az +40 °C. Pro zajistní optimálních vlastností akumulátoru doporucujeme nabíjet jej pi teplotách +10 °C az +30 °C. Poznámky k pouzívání Pravidla pi pouzívání · Vidlici síového kabelu pipojte do volné síové zásuvky. Nabíjecka zstává pod naptím i v dob, kdy nesvítí kontrolka NABÍJENÍ. V pípad jakýchkoliv funkcních problém nabíjecku ihned odpojte od elektrické sít. · Nabíjecku nepouzívejte ve stísnném prostoru, napíklad mezi stnou a nábytkem. · Nabíjecka není urcena k nabíjení akumulátor NiCd ani NiMH. · Nabíjený akumulátor musí být v nabíjecce spolehliv usazen. · Vlození akumulátoru nesprávným zpsobem mze vést k poskození jeho kontakt. · Akumulátor neponechávejte po nabití v nabíjecce déle, nez 24 hodin. [. . . ] Místo toho by ml být odlozen do sbrného místa urceného k recyklaci elektronických výrobk a zaízení. Dodrzením této instrukce zabráníte negativním dopadm na zivotní prostedí a zdraví lidí, které naopak mze být ohrozeno nesprávným nakládáním s výrobkem pi jeho likvidaci. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY BC-TRA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY BC-TRA bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag