Návod k použití SONY AUTOR

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY AUTOR. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY AUTOR bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY AUTOR.


SONY AUTOR : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (5611 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY AUTOR

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] soh[Y 4-198-111-2r(1) FM/MWLW autorádio CD s přehrávačem íóĎ Návod k obs|uze ffia. touono (oeuo)u'. "uunu Pro zajištění bezpečnosti nainstalujte tento přistrojdo palubní deskyautomobilu. Popis instalace zapojcninajdctcv dodávané a přiÍučce instalacirzapojcni' pro CLASS 1 LASER PRODUCT Tentošlítekje umislěnna spodnislraně přistroje. Poznámka p|o zákazníky: násIedujÍcí informace p|atípouze pro zaíízení prodáVaná v zemích up|atňujících směrnice EU Výrobcemtohoto\'ýrobkujespolečnos( sony CorporJlion. [. . . ] a ekvatizéÍu) potom ov|adač zobrazte ovladače Pomocíotočného křivku ekvaIizační oožadovanou a ootom ov|adaěstiskněte. 9 do normálního Displej vrátí íeŽimu se přehrávání/příimu. Pro zrušeníek\'a|izačnikřivky vybene v kroku 3 možnost . . oFF. . (Vypnuto)' Provedená nastavení ekýBlizačnikřivl<ylze uloat dr paněti sanostaÍně prc každýzdroj. z M ů Ž e l cv y b r a l n č k t e r } e 7 l y p ůe k v a l i l a č n i hlasitoslisubwooferu: úrovně Nastavení dB' . , 0dB'-, , -10 dB'. , . +10 (Při nejniŽšim nastaveni zobrazuje se , . ATT. . . ) 16 uprava ekvalizaění křivky - EQ7 setting (Nastavení ekvaIizéru) MoŽnost, 'cUsToM. . (Podle uŽivatele) funKce EQ7 vámumoŽňuje provádět vlastní vaše nastavení ekvalizéru' 1 vyberte zdroj a stiskněte výběÍové tIačítko. 2 Pomocíotočného ov|adače zobrazre položku, , Eo7 (NastavenÍ sETT|NG. . MůŽete rfbrat\1'chozi ekvalizačni křivku' pro kteťá použita dalši bude naíáveni' Pokud nechcete upravovat přednastavenou p ekvaIizačnikilvku. řeskoČtee krotu 5' k optima|izacezvuku pomocíÍunkce Time Alignment- Listening Position (Pos|echové místo) Přislroj dokliŽe změnit |okalizaci zvuku zpožděnímvistupu zvuku z jednot|ivých řeprodukto. lr podle vašeho posIechovéhomista p a s i D ] u l o r a I i l r o z c n éz v u k o \ ép o I es p o c i I e m 'Ž e jste zvukem obklopeni ro\, noměmčbez ohledu na lo' kde ve vozid|e sedit€ . (PosIechové místo)jsou uvedeny níže' 4 Pomocíotoěnéhoov|adače vvberte ekvaIizační křivku a potom oú|adač stiskněte. |o Pomocí otočného ovIadače vyber(e fřckv€ n čnirozsah potomo\|adač a stisknět€ . naslaveno ŽádnéposIcchoYé míslo , . FRoNTL. . (Vpředu vlevo) (O): \. piedu vlevo ''FRoNT B. . (Vpředu vpřavo) (o): vpředu vpravo ''FBoNT. ' (vpředu) (o): vpřcdu upÍostřed (o): ''ALL. . (Všude) uproslřed vozidIa ''oFF. . (vypnuto):není HHH -\9- H. g o ílo{o]o{] a BANDl (Pásmol): 6] Hz BAND2 (Pásmo l60 Hz 2): BAND3 (Pásmo3): 400 Hz BAND4 (Pásmo l kHz 4): BAND5 (Pásmo5): 2. 5 kHz BAND6 (Pásmo6): 6. 3 kHz BAND7 (Pásmo l6, 0 kHz 7): Pomociotočnóho ovladače @ nastavte úrov(ňhlasitosfi á potom o\'|ádač stiskněte. ÚroYeň hlasitoslije nastavite|ná krokem s l dB od -6 dB do +ó dB. provést RovněŽ můžete nastaveni DřibliŽné polohy subwooferu vašebo poslechového od mísla, jest|iže: je zvukový \'ýstup naslar'en '. SUB. oUT. . | -je poslechové nastav€ n o místo najakoukoliv nroŽnost komě . 'oFF. . (vypnulo)' pro Možnosti poloŽku . , sETSw Pos. (Náslavení polohy j sou subu, ooferu) ur'edeny (@):blízko ', NEAR. . (B|ízko} (@): ''NoBMAL. . (Normá|ně) normálně , , FAR" (Daleko)(@);daleko 1 Během přÍmu ádiatpíehrávání stiskněte výběrové t|ačítko. 2 Pomocíotočného ovladače zobraáe položku, , sET (Nastavení PosITtoN. . (vpředu) nebo , , ALL. . (všude)a porom ovIadač stiskněté. I t Zopakujtekroky @ a @ pro nastavení ostaInich frekvenčnich pásem. Dvakrát stiskněte t|ačítkor (BACK) 6 Pro uloŽeni ekvali7ačni }. yse pouŽije kii\ ňoŽnost'. cUsToM. . (Pod]euŽi\'alele) a disple. i vnitído reŽimunormálního se přehráváni/příjmu. (zpět). 17 4 Pomocíotoěnéhoov|adače zobra4e po|ožku ''sET sW Pos. . Pokud výše ve uvedeném 3 vyberele kroku moŽnost vlevo), 'FRoNT L. . . . FRoN1 (vpředu) nebo můžete , , ALL. . (všude)' polohu naslavit subwoofeÍu' PoDociotočného vyberte ovladače možnost (Blízko), '. NEAR. . . 'NoRMÁL. '(Normálnč) nebo ''FAR. . (Dalcko) a potom ovladač slisknčÍc. 4 stiskněte ttačítko (BACK)(zpět)' 9 Displej se vráti do režimu normálniho přehrávání. Rada do Prcvedená nas|avenífuhkce DM+ lze uložít paÍnéli sanastatně pro každýzdroj' Použití zadníchreproduktorů iako subwooferu- Rear Bass EnhanceÍ basy FunkceReaÍBass Enhancer zdůrazňuje (slranal9) použití nastavení pÍopttsti do|ní u zadnichreprodukroru. [. . . ] VloŽcný disk CD. R/CD. RW ncni určen poslech Pro 2])' hudby(střana souboÍy MP3MMÁ'/AAo ne|ze přehíát. Disk neni kompatib'injs fo. mát€m a vcÍzjMP3^MMA/ 'nforrnace discich a foÍnál€ch' L1eÍ€ lze o AAc' Podrobné pttht. iilal . viz sliint} Zíkaicke polpory u souború MP3/WMA/AAo trvá dé|e, než se disky). spustÍpřehrávání(ves]ovnánísIinými pii typů dtsků můŽc dojílk Prodlc\č L násIcdujtcich zahájcniPřehÍávání: komplikovaná disk. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY AUTOR

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY AUTOR bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag