Návod k použití SONY AC-VQH10

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY AC-VQH10. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY AC-VQH10 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY AC-VQH10.


SONY AC-VQH10 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (310 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY AC-VQH10 (398 ko)
   SONY AC-VQH10 (398 ko)
   SONY AC-VQH10 annexe 1 (398 ko)
   SONY AC-VQH10 annexe 3 (398 ko)
   SONY AC-VQH10 annexe 2 (398 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY AC-VQH10

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 3-095-580-11(1) Síový adaptér/ Nabíjecka Návod k obsluze AC-VQH10 © 2007 Sony Corporation Záznamy majitele Císlo modelu a výrobní císlo jsou uvedeny v dolní cásti pístroje. Zaznamenejte si výrobní císlo do níze uvedeného ádku. Tato císla prosím pouzijte, kdykoli se budete v souvislosti s tímto pístrojem obracet na svého prodejce Sony. Císlo modelu ACVýrobní císlo VAROVÁNÍ Abyste pedesli moznému pozáru nebo nebezpecí zasazení elektrickým proudem, nevystavujte pístroj desti ani vlhkosti. NEBEZPECÍ ZASAZENÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM NEOTEVÍRAT POZOR POZOR: ABY NEDOSLO K ZASAZENÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEODSTRAUJTE KRYT (NEBO ZADNÍ CÁST) PÍSTROJE. [. . . ] · Po pouzití odpojte pístroj ze síové zásuvky. Pi odpojování síového kabelu jej uchopte za zástrcku. Nikdy netahejte za samotný kabel. 12CZ · Pipojte tento pístroj do blízké síové zásuvky. I kdyz indikátor , , CHARGE" (Nabíjení) nesvítí, není pístroj odpojen od síového naptí. Pokud dojde bhem pouzívání pístroje k problémm, odpojte jej ze síové zásuvky. · Jestlize je síový adaptér/nabíjecka pipojen do síové zásuvky, odebírá nepatrné mnozství elektrické energie. · Pokud nebudete pístroj delsí dobu pouzívat, odpojte jej ze síové zásuvky. Pi odpojování síového kabelu jej uchopte za zástrcku. · Nepouzívejte pístroj, pokud je poskozen napájecí kabel nebo pokud doslo k pádu nebo poskození samotného pístroje. · Typový stítek s údaji o provozním naptí, píkonu apod. Pokud nastane njaký problém, odpojte pístroj ze sít a obrate se na nejblizsího prodejce Sony. 13CZ Odstraování problém Píznaky Pícina/esení Video zaízení nefunguje. · Síový napájecí kabel je odpojen ze síové zásuvky. · Pepínac provozních rezim je nastaven na CHARGE (Nabíjení). t Nastavte pepínac provozních rezim na VCR/CAMERA (VCR/FOTOAPARÁT). · Pepínac provozních rezim je nastaven na VCR/CAMERA (VCR/FOTOAPARÁT). t Nastavte pepínac provozních rezim na CHARGE (Nabíjení). t Zivotnost baterie se zobrazí správn. Napájení se ihned vypne, pestoze je zivotnost baterie dostatecná, nebo se zobrazená zivotnost baterie lisí od skutecné zivotnosti baterie. Údaje na displeji se nemní. t Viz cást , , Poznámky k indikátoru zivotnosti baterie (Ped pouzitím si pecliv pectte. )". 14CZ Neprovádí se rychlé nabíjení. · Teplota baterie je pílis vysoká nebo pílis nízká. t Níze uvedený displej se mze objevit v pípad, ze je vlozena baterie s vysokou nebo nízkou teplotou, nebo kdyz se nabíjení provádí mimo rozsah doporucených nabíjecích teplot 10 °C az 30 °C. Pestoze lze v takových pípadech nabíjení stále provádt, neprovádí se rychlé nabíjení, aby nedoslo k poskození baterie. Indikátor CHARGE · Pi nabíjení baterie, která nebyla dlouho (Nabíjení) bliká a v okn pouzívána. displeje se zobrazuje t Baterie, která nebyla dlouho pouzívána, , , WARNING" (Varování). mze postrádat minimální pozadovanou zbývající kapacitu nutnou pro vzájemnou detekci pístroje a baterie. [. . . ] Pokud v dob mezi normálním nabitím a úplným nabitím vyjmete baterii, nemusí se pi pístím nabíjení správn zobrazit doba nabíjení. 23CZ · Pokud nabíjíte baterii, která nebyla dlouhou dobu pouzívána, zobrazovaná zivotnost baterie a doba úplného dobití se obcas lisí od skutecných cas. · Pokud do tohoto pístroje vlozíte pln nabitou baterii, mze se na displeji zobrazit , , TIME TO CHG FULL 1h" (Cas pro úplné dobití 1 hod). · Po stisku tlacítka DISPLAY mze njakou dobu trvat, nez se zobrazí cas. · Chcete-li zobrazit zivotnost baterie u nové baterie, nejprve ji nainstalujte do vasí videokamery pro záznam a pouzívejte po dobu piblizn 20 sekund a pak ji pomocí tohoto pístroje nabijte. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY AC-VQH10

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY AC-VQH10 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag