Návod k použití SONY AC-VQ900AM

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY AC-VQ900AM. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY AC-VQ900AM bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY AC-VQ900AM.


SONY AC-VQ900AM : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (310 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY AC-VQ900AM (434 ko)
   SONY AC-VQ900AM annexe 1 (421 ko)
   SONY AC-VQ900AM annexe 2 (407 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY AC-VQ900AM

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 2-686-605-11(1) Síový adaptér / nabíjecka Návod k obsluze AC-VQ900AM © 2006 Sony Corporation Záznam majitele Císlo modelu a výrobní císlo je umístno na spodní stran pístroje. Zaznamenejte si výrobní císlo do níze uvedeného rámecku. Tato císla prosím pouzijte, kdykoliv se budete v souvislosti s tímto pístrojem obracet na vaseho prodejce Sony. Císlo modelu AC- ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Výrobní císlo ­­­­­­­­­­­­­­­­­­ VAROVÁNÍ Abyste zabránili nebezpecí vzniku pozáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento pístroj desti ani vlhkosti. Tento symbol upozoruje uzivatele na výskyt , , nebezpecného naptí" uvnit pístroje, které mze zpsobit úraz elektrickým proudem. Tento symbol upozoruje uzivatele na dlezité provozní pokyny a pokyny k údrzb (opravám) v dokumentaci dodávané s tímto pístrojem. UPOZORNNÍ Jakékoliv zmny nebo úpravy, které nejsou výslovn schváleny v tomto návodu k obsluze, mohou vést k zániku vaseho oprávnní provozovat tento pístroj. 2CZ Obsah VAROVÁNÍ . [. . . ] Ped pouzitím zkontrolujte, zda je kompatibilní s vasím zaízením. · Na obrázku je uveden píklad pipojení k digitální zrcadlovce DSLR-A100. 9CZ Nabíjení akumulátoru 1 Pepínac provozních rezim nastavte na , , CHARGE (Nabíjení)". 3 Pipojte síový kabel do síové zásuvky. Zazní zvukový signál a rozsvítí se displej. Viz obr. C-1. 4 Vlozte akumulátor. Nabíjení se spustí. Jakmile indikátor signalizuje úplné nabití akumulátoru a rozsvítí se kontrolka , , CHARGE (Nabíjení)", je nabíjení dokonceno. Bhem rychlého nabíjení se rozsvítí kontrolka , , QUICK MODE (Rychlé nabíjení)". Pro plné nabití, které umozuje delsí pouzívání akumulátoru nez pi , , bzném nabíjení", nechejte akumulátor vlozený v pístroji, dokud indikátor nabití akumulátoru nezobrazí a kontrolka , , CHARGE (Nabíjení)" nezhasne. Akumulátor lze pouzívat, i pokud není nabíjení dokonceno. 5 Po dokoncení nabíjení vyjmte akumulátor. Do pístroje lze vlozit dva akumulátory soucasn. Pokud jsou vlozeny dva akumulátory, které vsak nebyly vlozeny soucasn, zacne se nejdíve nabíjet akumulátor, který byl vlozený jako první, bez ohledu na to, zda byl vlozen do slotu 1 nebo 2. Vlození dvou akumulátor soucasn Poznámka Nelze nabíjet dva akumulátory soucasn. Vlození akumulátoru Viz obr. 1 Vlozte akumulátor do tohoto pístroje znackou b smrem k pipojovací svorce. Zatlacte akumulátor, aby pipojovací svorka zapadla do pístroje. Vyjmutí akumulátoru Viz obr. Posute akumulátor ve smru sipky a zvednte jej. Poznámky · Pi zvedání nedrzte pístroj za akumulátor. · Pi vkládání akumulátoru dbejte na to, abyste neposkodili pipojovací svorku. · Pi vkládání nebo vyjímání akumulátoru dbejte na to, abyste si nepiskípnuli prsty. Doba nabíjení V následující tabulce je uvedena doba nabíjení akumulátoru, který byl zcela vybitý. Rychlé nabíjení NP-FM55H Bzné nabíjení Plné nabíjení 70 min 130 min * Akumulátor NP-FM55H nepodporuje rychlonabíjení SuperQuick (SQ). 10CZ · · · · · · Informace o kontrole zbývající kapacity akumulátoru najdete v návodu k obsluze vaseho video zaízení. Doba nabíjení se mze lisit podle stavu akumulátoru a okolní teploty. Prmrná uvedená doba platí pro nabíjení vybitého akumulátoru pi teplot 25 °C (77 °F). Piblizná doba pro úplné nabití vybitého akumulátoru (plné nabíjení). U digitální zrcadlovky se zbývající kapacita akumulátoru znacn lisí podle zpsobu fotografování. Zbývající kapacita akumulátoru pedstavuje orientacní údaj o nabití akumulátoru. Podrobné informace najdete v cásti , , Akumulátory , , InfoLITHIUM" a rychlonabíjení SuperQuick (SQ)". 11CZ Poznámky · U nového akumulátoru, který nebyl jest pouzíván v zádném zaízení, se nezobrazí zádná hodnota. Vlozte nový akumulátor do vasí digitální zrcadlovky atd. [. . . ] V návodu k obsluze vaseho video zaízení si zjistte, zda je zaízení kompatibilní logem s funkcí , , InfoLITHIUM". · Pokud byl akumulátor ped nabíjením vlozen do digitální zrcadlovky a potom do videokamery, zobrazí se na displeji zbývající kapacita, jestlize má videokamera podobný píkon jako digitální zrcadlovka. Pro zobrazení zbývající kapacity u nového akumulátoru nejdíve vlozte akumulátor do digitální zrcadlovky a pouzívejte ji asi 20 sekund. · Asi jednu minutu po spustní nabíjení se na displeji zobrazí , , BATTERY LIFE (Zbývající kapacita akumulátoru)". [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY AC-VQ900AM

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY AC-VQ900AM bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag