Návod k použití SONY AC-VQ50

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY AC-VQ50. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY AC-VQ50 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY AC-VQ50.


SONY AC-VQ50 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (214 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY AC-VQ50 (372 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY AC-VQ50

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] "InfoLITHIUM" je ochranná známka Sony Corporation. 7 VCR/CAMERA WARNING BATTERY LIFE TIME TO CHG h m NORMAL FULL qa qs Upozornní qd qf Pístroj nesmí být vystaven desti ani vlhkosti. Síový kabel smí být vymnn pouze v servisu. Napájecí kabel smí být vymnn pouze v servisu. 8 9 q; B 2 Pepínac rezimu 4 1 Kontrolka Napájecí kabel Poznámky k provozu 3 Vidlice AC-VQ50 je dodáván ve dvou verzích, které se lisí typem vidlice. Model USA/Kanada Ostatní zem Typ vidlice kolíky mají odlisnou velikost kolíky jsou stejn velké Zobrazení zbývajícího casu akumulátoru Vlozit Vyndat Bhem nabíjení je za následujících podmínek zobrazen na pístroji zbývající cas: · je pouzit "InfoLITHIUM" akumulátor · je pouzita kamera s oznacením Dávejte pozor, zda je pouzit akumulátor s oznacením . [. . . ] Akumulátor není nabíjen · Pepínac rezimu je nastaven na VCR/CAMERA. Pístroj se vypnul, ackoliv akumulátor není zcela prázdný nebo nesouhlasí zobrazení zbývajícího casu. Zobrazení se nezmní t Viz "Zobrazení zbývajícího casu". Bliká kontrolka CHARGE a na displeji je zobrazeno "WARNING". t Postupujte podle následujícího diagramu. Vyndejte akumulátor z adaptéru a opt ho zandejte. Oznacení díl Viz obr. A 1 2 3 4 5 6 Kryt konektor Napájecí výstup (DC OUT) Kontrolka CHARGE Pepínac rezimu Tlacítko pro zmnu zobrazení na displeji Displej Displej 7 Nápis "InfoLITHIUM" 8 Varovný nápis WARNING 9 Zobrazení casu do konce nabíjení TIME TO CHG 0 Cas qa Zobrazení zbývající kapacity akumulátoru BATTERY LIFE qs Zobrazení videorekordér/kamera VCR/CAMERA qd Zobrazení plného dobití qf Symbol akumulátoru Nabíjení akumulátoru Viz obr. B Kontrolka CHARGE bliká i nadále: Vlozte jiný akumulátor Kontrolka CHARGE uz nebliká, ale svítí: Pokud po ukoncení nabíjení kontrolka zhasne, je vse v poádku. 1 Nastavte pepínac rezimu na CHARGE. 3 Zapojte napájecí vodic do zásuvky. Ozve se pípnutí a rozsvítí se displej. Kontrolka CHARGE opt bliká: Problém je v nabíjecce Kontrolka uz nebliká, ale svítí: Pokud po ukoncení nabíjení kontrolka CHARGE zhasne, není pvodní akumulátor v poádku. 4 Zapojte akumulátor. Zacne probíhat nabíjení. Pokud je symbol akumulátoru plný ( ) a rozsvítí se kontrolka CHARGE, je ukonceno normální nabíjení. Pokud chcete akumulátor nabít úpln, nechte ho jest chvíli v nabíjecce, dokud nezhasne kontrolka CHARGE. Akumulátor mze být z nabíjecky vyndán i díve; není nutné ho nabíjet naplno. S vadnou nabíjeckou nebo akumulátorem se obrate na zástupce firmy Sony. Symbol akumulátoru na displeji Normální nabití Plné nabití Technická data 100 - 240 V, 50/60 Hz 25 W, 0, 4 A (kamera), 0, 35 A (nabíjení) Výstupní naptí a proud DC OUT: 8, 4 V, 2, 0 V (kamera) 8, 4 V, 1, 4 A (nabíjení) Rozsah provozních teplot 0°C az +40°C Rozsah skladovacích teplot -20°C az +60°C Rozmry cca 88 × 47 × 80 mm (S/V/H) Hmotnost cca 180 g Pilozené píslusenství propojovací kabel DK-215 (1) napájecí kabel (1) Zmny ve smyslu zdokonalení funkce vyhrazeny. Pokud je to nutné, pouzijte pro zapojení vidlice do zásuvky adaptér pro vidlici. Zásuvka AC-VQ50 Adaptér pro vidlici Vstupní údaje Vlození akumulátoru 1 Polozte akumulátor symbolem b -na kryt kontakt nabíjecky. Posute akumulátor tak daleko, az zmizí kryt kontakt v nabíjecce. Vyndání akumulátoru Posute akumulátor v opacném smru a zdvihnte ho nahoru. Upozornní · Pi penásení nabíjecky se nedotýkejte akumulátoru. Pi zasouvání akumulátoru dbejte na to, aby nebyl kryt poskozen. · Pi vyndávání a zasouvání akumulátoru dávejte pozor, abyste si neskípnuli prsty. Nabíjecí casy V následující tabulce jsou uvedeny casy potebné pro nabití zcela vybitého akumulátoru. Rychlé nabíjení Akumulátor NP-FM30 NP-FM50 Plné nabití Normální nabití 100 (40) 105 (45) NP-FM70/ QM70 150 (90) NP-QM71/ NP-FM90 QM71D 175 (115) 195 (135) NP-FM91/ QM91/QM91D 205 (145) Nabíjecka nesmí být pipojena pes transformátor (pi cestách do zahranicí). Mohlo by dojít k pehátí a chybné funkci pístroje. · V tabulce jsou udány piblizné casy v minutách potebné pro nabití prázdného akumulátoru pi teplot +25°C. [. . . ] · Jestlize je do nabíjecky vlozen pln nabitý akumulátor, zobrazí se nkdy na displeji "TIME TO CHG FULL 1h". · Pi pepínání mezi jednotlivými casy stiskem tlacítka DISPLAY mze docházet k malému casovému zpozdní. Provoz videokamery Viz obr. C Pomocí adaptéru/nabíjecky je mozné pipojit videokameru do napájecí sít. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY AC-VQ50

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY AC-VQ50 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag