Návod k použití SKODA OCTAVIA COMBI 2 TDI

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SKODA OCTAVIA COMBI 2 TDI. Doufáme, že uživatelská příručka pro SKODA OCTAVIA COMBI 2 TDI bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SKODA OCTAVIA COMBI 2 TDI.


SKODA OCTAVIA COMBI 2 TDI : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1415 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SKODA OCTAVIA COMBI 2 TDI

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] SIMPLY CLE VER ŠkodaOctavia NÁVOD K OBSLUZE Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo Škoda, srde n Vám d kujeme za Vaši d v ru. S novým vozidlem Škoda získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením, které budete chtít jist asto používat. Proto Vám doporu ujeme p e íst si pe liv tento Návod k obsluze, abyste se s Vaším vozidlem rychle a dob e seznámili. Pokud budete mít v souvislosti s Vaším vozidlem další dotazy nebo n jaké problémy, obra te se, prosím, na odborný servis, nebo kontaktujte Vašeho importéra. [. . . ] Obsluha naviga ního systému je popsána ve zvláštním návodu, který jste obdrželi p i koupi vozidla. P ístroje a kontrolní sv tla Vyskytne-li se závada, krom zobrazení symbolu a textu zazní i zvukový varovný signál: Priorita 1 - t i varovné tóny Priorita 2 - jeden varovný tón 29 Žluté symboly ervené symboly ervený symbol signalizuje vážné ohrožení. Obr. 34 Informa ní displej: opot ebované brzdové obložení Zkontrolujte signalizované funkce co nejd íve. Význam žlutých symbol : Kontrola hladiny motorového oleje, sníma motorového oleje je vadný Opot ebované brzdové obložení strana 40 strana 39 Obr. 33 Informa ní displej: nízký tlak oleje – Zastavte. – V p ípad nutnosti p ivolejte odbornou pomoc. Význam ervených symbol : Tlak motorového oleje p íliš nízký Objeví-li se ervený symbol, zazní t i varovné signály. strana 36 Objeví-li se žlutý symbol, zazní jeden varovný signál. Pokud existuje zárove více funk ních závad priority 2, objevují se symboly postupn a svítí vždy asi 5 s. Obsluha Bezpe nost Pokyny k jízd Provozní pokyny Svépomoc Technická data 30 P ístroje a kontrolní sv tla Nastavení Údaje MFD Zde m žete vypnout, resp. zapnout zobrazování n kterých údaj multifunk ního ukazatele. Komfort* Zde m žete nastavit (podle výbavy vozidla) následující funkce: Zde m žete u vozidel s deš ovým senzorem zapnout, resp. vypnout funkci automatického zav ení oken a st ešního okna za dešt u zamknutého vozidla. Pokud neprší a funkce je zapnutá, tak se elektricky ovládaná okna v etn st ešního okna po cca 12 h automaticky uzav ou. vypnout funkce odemykání jednotlivých dve í a automatické zamykání. vypnout akustickou signalizaci aktivace varovného za ízení proti krádeži. Zde m žete nastavit komfortní ovládání pouze okna idi e nebo všech oken. vypnout funkci sklopení zrcátka spolujezdce p i za azení zp tného chodua). vypnout funkci nastavení sou asn levého a pravého vn jšího zrcátka. Po zvolení této položky se obnoví tovární nastavení komfortu. Na informa ním displeji se zobrazí: Factory setting for convenience is set (Obnoveno tovární nastav. 35 Nastavení asu Prost ednictvím informa ního displeje si m žete ur itá nastavení sami m nit. Aktuální nastavení je na informa ním displeji zobrazeno v p íslušné položce naho e pod arou obr. Volit m žete (podle výbavy vozidla) následující položky: MFD Data (Údaje MFD) Convenience (Komfort) Lights & Vision (Sv tla a vid ní) Time ( as) Winter tyres (Zimní pneu) Language (Jazyk) Units (Jednotky) Assistant (Asistent) Alt. Info. ) Factory Setting (Tovární nast. ) Back (Zp t) Po zvolení položky Back (zp t) se v nabídce vrátíte o úrove výš. a) Door open (Otev. [. . . ] Dve e m žete zevnit jednotliv odemknout a otev ít zatažením za kliku. 7) Obr. 45 Zadní dve e: nouzové zamknutí dve í Neplatí pro víko zavazadlového prostoru. Obsluha Bezpe nost Pokyny k jízd Provozní pokyny Svépomoc Technická data 48 Odemykání a zamykání Na elní stran dve í, které jsou bez zámk , se nachází nouzový uzamykací mechanizmus viditelný pouze po otev ení dve í. Zamknutí A – Odstra te krytku A Zav ení víka – Sklopte víko dol a lehce je p ibouchn te . strana 47, obr. 45. Na vnit ním obložení víka zavazadlového prostoru je madlo, které usnad uje jeho sklopení. B – Nasa te klí do otvoru pod krytkou a zatla te areta ní pá ku A na doraz dovnit . POZOR! Ujist te se, že po zav ení víka zavazadlového prostoru je zámek opravdu zajist n. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SKODA OCTAVIA COMBI 2 TDI

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SKODA OCTAVIA COMBI 2 TDI bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag