Návod k použití SIEMENS GIGASET E360

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SIEMENS GIGASET E360. Doufáme, že uživatelská příručka pro SIEMENS GIGASET E360 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SIEMENS GIGASET E360.


SIEMENS GIGASET E360 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (888 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SIEMENS GIGASET E360 (966 ko)
   SIEMENS GIGASET E360 (966 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SIEMENS GIGASET E360

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG © Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. www. gigaset. com Gigaset E360 Strucný pehled - penosná cást Strucný pehled - penosná cást 1 09:19 U 2 3 §§MENU § 4 12 11 5 6 10 1 Tlacítka cílové volby (I az IV) 2 Displej v klidovém stavu (píklad) 3 Stav nabití akumulátoru e V U (z 1/3 plný az zcela plný) = bliká: akumulátor tém vybitý e V U bliká: akumulátor se nabíjí 4 Dialogová tlacítka (str. 11) 6 Tlacítko zavsení, zapnutí a vypnutí Ukoncení hovoru, perusení funkce, návrat o jednu úrove v menu (krátce stisknte), návrat do klidového stavu (dlouze stisknte), vypnutí penosné cásti (dlouze stisknte v klidovém stavu) 7 Tlacítko s kízkem Zapnutí/vypnutí blokování tlacítek (dlouze stisknte v klidovém stavu, str. 10) Zadání pauzy (dlouze stisknte pi volb) Pepínání mezi psaním velkých a malých písmen a císlic pi zadávání textu (str. [. . . ] K odeslání aktuální zprávy vsak mzete aktivovat libovolné jiné SMS centrum (str. Není-li zadáno zádné SMS centrum, skládá se menu SMS zpráv pouze z polozky Nastaveni. 19). Psaní/odeslání SMS zpráv Jedna SMS zpráva mze být az 160 znak dlouhá. Psaní/odeslání SMS zprávy §MENU§ ~ Napiste SMS zprávu. s/~ Z telefonního seznamu vyberte telefonní císlo s pedvolbou (i v místní síti) nebo císlo zadejte pímo na klávesnici a stisknte §OK§. Pi odesílání SMS zpráv na konkrétní uzivatelskou SMS schránku: na konec telefonního císla pípadn piate ID schránky. SMS zpráva se odesle. ¢ SMS ¢ §OK§ ¢ Napsat zpravu ¢ §OK§ Upozornní: Nezapomete prosím: u Je-li vás telefon pipojen k telefonní Jste-li bhem psaní SMS zprávy vyruseni externím voláním, ulozí se text SMS zprávy automaticky do seznamu koncept. ústedn, pectte si str. u Také k píjmu SMS zpráv musíte být pípadn zaregistrováni u svého provozovatele sít. Seznam koncept SMS zprávu mzete ulozit do seznamu koncept, pozdji ji mzete upravit a odeslat. Ulození SMS zprávy do seznamu koncept Písete SMS zprávu (str. §MENU§ ¢ Ulozit ¢ §OK§ 17 SMS (textové zprávy) Otevení seznamu koncept §MENU§ Zobrazí se první záznam seznamu, napíklad: ¢ SMS ¢ §OK§ ¢ K odeslani ¢ §OK§ 01/01 Píjem SMS zpráv Vsechny dorucené SMS zprávy se ukládají v seznamu dorucených. Protoze SMS zpráva v seznamu zstává i po pectení, mli byste pravideln mazat SMS zprávy ze seznamu. Je-li pam SMS zpráv plná, zobrazí se píslusné hlásení. 19). Uloz. §ZPET§ U §MENU 01/01: poadové císlo/celkový pocet SMS zpráv Ctení nebo smazání SMS zprávy Vyberte SMS zprávu. Mzete volit z následujících mozností: Cist SMS Vyberte a stisknte §OK§, chcete-li si SMS zprávu pecíst. Smazat zaznam Vyberte a stisknte §OK§, chcete-li SMS zprávu smazat. Datum/Cas Vyberte a stisknte §OK§, chcete-li zjistit, kdy byla SMS zpráva napsána. Smazat seznam Vyberte a stisknte §OK§, chcete-li smazat vsechny SMS zprávy v seznamu koncept. ¤ Otevete seznam koncept. q Seznam dorucených Seznam dorucených zpráv obsahuje: u Vsechny pijaté SMS zprávy seazené od nejnovjsí. u SMS zprávy, které nebylo mozné odeslat z dvodu výskytu chyby. Nové SMS zprávy jsou na vsech penosných cástech Gigaset E36 signalizovány hlásením na displeji a upozorovacím tónem. Otevení seznamu dorucených zpráv dialogovým tlacítkem Stisknte. Seznam dorucených zpráv se zobrazuje následujícím zpsobem (píklad): SMS-spol. : 01+05 ` Psaní/úprava SMS zprávy Ctete SMS zprávu ze seznamu koncept. Mzete volit z následujících mozností: Napsat zpravu Psaní nové SMS zprávy a následné odeslání (str. Pouzit text Úprava ulozené SMS zprávy, následné odeslání (str. 17). 01+05: pocet nových + pocet starých, pectených záznam Záznam seznamu se zobrazuje napíklad následujícím zpsobem: Nove 01/02 1234567890 §ZPET§ U §MENU 01/02: poadové císlo zobrazené SMS zprávy/ celkový pocet nových SMS zpráv Otevení seznamu dorucených zpráv pes SMS menu §MENU§ ¢ SMS ¢ §OK§ ¢ Dorucene 01+05 ¢ §OK§ 18 SMS (textové zprávy) Ctení nebo smazání SMS zprávy q Vyberte SMS zprávu. Mzete volit z následujících mozností: Cist SMS Vyberte a stisknte §OK§, chcete-li si SMS zprávu pecíst. [. . . ] Tlacítko s kízkem # stisknte ped zadáním písmena. u Stisknte # tikrát tlacítko s kízkem: zobrazuje se ádek s nabídkou znak, které jsou tlacítku s kízkem piazeny. u Pi zpracování záznam v telefonním seznamu se první písmeno automaticky napíse velké, následují malá písmena. Doby provozu/doby nabíjení penosné cásti Uvedené údaje se vztahují k akumulátorm s kapacitou 650mAh. Pohotovostní doba piblizn 165hodin (7dní) Délka hovoru Doba nabíjení piblizn 18hodin piblizn 13hodin Doba provozu a nabíjení platí jen pi pouzití doporucených akumulátor. Píkon základny V pohotovostním stavu: piblizn 2 W Bhem hovoru: piblizn 3 W Zpracování textu Jestlize stisknete nkteré tlacítko dlouze, znaky píslusného tlacítka se zobrazí v dolním ádku displeje a postupn se oznacují. Po uvolnní tlacítka se oznacený znak vlozí do zadávacího pole. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SIEMENS GIGASET E360

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SIEMENS GIGASET E360 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag