Návod k použití SIEMENS GIGASET CX610 ISDN

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SIEMENS GIGASET CX610 ISDN. Doufáme, že uživatelská příručka pro SIEMENS GIGASET CX610 ISDN bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SIEMENS GIGASET CX610 ISDN.


SIEMENS GIGASET CX610 ISDN : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2161 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SIEMENS GIGASET CX610 ISDN (2116 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SIEMENS GIGASET CX610 ISDN

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Gigaset CX610 ISDN / IM-Ost CS / A31008-N430-R601-2-TK19 / Cover_front. fm / Gratulujeme Koup za?zen Gigaset jste si zvolili zna?ku pln?Pokud chcete v?d?t vc, nav?tivte strnku www. gigaset. com. Gigaset CX610 ISDN / IM-Ost CS / A31008-N430-R601-2-TK19 / Cover_front. fm / Gigaset CX610 ISDN / IM-Ost CS / A31008-N430-R601-2-TK19 / introduction. fm / 10. 04. 2012 Gigaset CX610 ISDN ?Dky velkmu displeji TFT, p?jemn klvesnici a p?ehlednm nabdkm vs p?esv?d?telefon Gigaset dok?e vce: u M??ete jej vyu?vat jako telefonn st?ednu ? [. . . ] p?i ukldn SMS zprvy ze seznamu doru?ench zprv, zobraz se toto ?slo v hornm ?dku. Nebo SMS zprvu sma?te pomoc tla?tka Moznosti Smazat zaznam OK. ?ten nebo smazn SMS zprvy Psan a prava SMS zprv Version 4, 16. 09. 2005 ?tete SMS zprvu ze seznamu koncept?. M??ete volit z nsledujcch mo?nost: Poslat Odesln ulo?en SMS zprvy Upravit prava ulo?en SMS zprvy, nsledn odesln ( str. 50 Gigaset CX610 ISDN / IM-Ost CS / A31008-N430-R601-2-TK19 / sms_BRD_neutral. fm / 10. 04. 2012 SMS (textov zprvy) Odesln SMS zprvy jako fax SMS zprvu m??ete odeslat i na fax. Poslat Stiskn?te dialogov tla?tko. Otev?ete seznam doru?ench zprv pomoc tla?tka f f Stiskn?te toto tla?tko. (p?klad): SMS: (2) Tu?n?: nov polo?ky Oby?ejnm psmem: p?e?ten polo?ky Ka?d polo?ka v seznamu obsahuje: u ?slo p?p. jmno odeslatele, u p?ijmac ?slo MSN, na kter je SMS zprva adresovna, u datum doru?en zprvy. 0123727859362922 P?jem SMS zprv V?echny p?choz SMS zprvy se ulo?dlouh nebo nen-li p?enesena cel, bude rozd?lena na vce jednotlivch SMS zprv. 52). pro MSN2 14. 10. 11 09:07 Otev?en seznamu doru?ench zprv pomoc nabdky SMS zprv v Prichozi Smazn seznamu doru?ench zprv Budou smazny v?echny nov i star SMS zprvy ulo?en v seznamu. Smazat vse Vyberte tuto mo?nost, stiskn?te tla?tko OK a potvr?te pomoc tla?tka Ano. Seznam se sma?e. Seznam doru?ench zprv Seznam doru?ench zprv obsahuje: u V?echny p?choz SMS zprvy bez ohledu na to, na kter ?slo MSN je SMS zprva zaslna. Nov zprvy SMS jsou signalizovny u v?ech sluchtek Gigaset C610H symbolem na displeji, bliknm tla?tka zprv f a upozor?ovacm tnem. Version 4, 16. 09. 2005 51 Gigaset CX610 ISDN / IM-Ost CS / A31008-N430-R601-2-TK19 / sms_BRD_neutral. fm / 10. 04. 2012 SMS (textov zprvy) ?ten nebo smazn SMS zprvy Otev?ete seznam doru?ench zprv a pot: q Zvolte po?adovanou SMS zprvu. 44). Upozorn?n P?ipojen ID po?tovn schrnky se p?evezme do adres?e. Zm?na znakov sady ?ten zprvy SMS Moznosti Stiskn?te dialogov tla?tko. nebo p?edn zprvy SMS ?ten zprvy SMS Moznosti Stiskn?te dialogov tla?tko. Mte nsledujc mo?nosti: Odpovedet Vytvo?en a odesln nov SMS zprvy odeslateli ( str. Chcete-li pou?t ?slo tak k odesln SMS zprvy: Telefonn ?slo s mstn p?edvolbou ulo?te do adres?e. ?slo. Ulo?en/vyto?en telefonnho ?sla ze SMS zprvy SMS zprva s vizitkou vCard vCard je elektronick vizitka. Vizitka vCard m??e obsahovat: u jmno, u soukrom ?slo, u ?slo do prce, u ?slo mobilnho telefonu, u narozeniny. v adres?i. Ulo?en ?sla do adres?e Ulo?en ?sla odeslatele Otev?ete seznam doru?ench zprv a zvolte SMS zprvu ( str. Moznosti Kopirovat do tel. s. Version 4, 16. 09. 2005 52 Gigaset CX610 ISDN / IM-Ost CS / A31008-N430-R601-2-TK19 / sms_BRD_neutral. fm / 10. 04. 2012 SMS (textov zprvy) Otev?en vizitky vCard Otev?ete zprvu SMS, kter obsahuje vizitku vCard. q Vyberte po?adovan ?slo. Ulozit Nastaven SMS centra SMS zprvy jsou p?edvny prost?ednictvm SMS center poskytovatel? [. . . ] 0 Version 4, 16. 09. 2005 1) Mezera 2) Odstavec 82 Gigaset CX610 ISDN / IM-Ost CS / A31008-N430-R601-2-TK19 / appendix. fm / 10. 04. 2012 Dodatek Dlouze stiskn?te tla?tko s k??kem #, chcete-li p?ejt z re?imu ?Abc?Nastaven psan velkch nebo malch psmen nebo ?slic se zobraz na displeji. Nastaven psan velkch/malch psmen nebo ?slic Version 4, 16. 09. 2005 83 Gigaset CX610 ISDN / IM-Ost CS / A31008-N430-R601-2-TK19 / accessories_SAG. fm / 10. 04. 2012 P?slu?enstv P?slu?enstv Sluchtka Gigaset Ud?lejte si ze svho telefonu bezdrtovou telefonn st?ednu: Sluchtko Gigaset C610H u Rodinn mana?er s funkc D?tsk ch?va a s p?ipomnnm narozenin, p?m voln u Identifikace volajcho vyzvn?cm tnem se 6 skupinami VIP u Vysoce kvalitn klvesnice s podsvcenm u Barevn displej TFT 1, 8 palce u Adres?www. gigaset. com/gigasetc610h Version 4, 16. 09. 2005 84 Gigaset CX610 ISDN / IM-Ost CS / A31008-N430-R601-2-TK19 / accessories_SAG. fm / 10. 04. 2012 P?slu?enstv Sluchtko Gigaset SL400 u u u u u u u u Kovov rmy a klvesnice Kvalitn podsvcen klvesnice Barevn displej TFT 1, 8 palce Bluetooth a Mini-USB Adres?Komfortn hlasit telefonovn se 4 nastavitelnmi profily hlasitho telefonovn u Obrzky Clip, sekvence obrzk? [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SIEMENS GIGASET CX610 ISDN

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SIEMENS GIGASET CX610 ISDN bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag