Návod k použití SIEMENS GIGASET CX590

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SIEMENS GIGASET CX590. Doufáme, že uživatelská příručka pro SIEMENS GIGASET CX590 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SIEMENS GIGASET CX590.


SIEMENS GIGASET CX590 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3089 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SIEMENS GIGASET CX590 (3015 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SIEMENS GIGASET CX590

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. 2011 Gigaset products bearing the trademark 'Siemens' will exclusively use the trademark 'Gigaset'. INSPIRING CONVERSATION. 16mm Gigaset CX590 ISDN / IM-Ost CS / A31008-N413-R601-1-TK19 / introduction. fm / 10. 09. 2010 Gigaset CX590 ISDN ?Dky velkmu displeji TFT, p?jemn klvesnici a p?ehlednm nabdkm vs p?esv?d? [. . . ] (p?klad): SMS: (2) Tu?n?: nov polo?ky Oby?ejnm psmem: p?e?ten polo?ky Ka?d polo?ka v seznamu obsahuje: u ?slo p?p. jmno odeslatele, u p?ijmac ?slo MSN, na kter je SMS zprva adresovna, u datum doru?en zprvy. 0123727859362922 P?jem SMS zprv V?echny p?choz SMS zprvy se ulo?dlouh nebo nen-li p?enesena cel, bude rozd?lena na vce jednotlivch SMS zprv. 51). pro MSN2 14. 10. 10 09:07 Otev?en seznamu doru?ench zprv pomoc nabdky SMS zprv v Prichozi Smazn seznamu doru?ench zprv Budou smazny v?echny nov i star SMS zprvy ulo?en v seznamu. Smazat vse Vyberte tuto mo?nost, stiskn?te tla?tko OK a potvr?te pomoc tla?tka Ano. Seznam se sma?e. Seznam doru?ench zprv Seznam doru?ench zprv obsahuje: u V?echny p?choz SMS zprvy bez ohledu na to, na kter ?slo MSN je SMS zprva zaslna. Nov zprvy SMS jsou signalizovny u v?ech sluchtek Gigaset C59H symbolem na displeji, bliknm tla?tka zprv f a upozor?ovacm tnem. Version 4, 16. 09. 2005 50 Gigaset CX590 ISDN / IM-Ost CS / A31008-N413-R601-1-TK19 / sms_BRD_neutral. fm / 10. 09. 2010 SMS (textov zprvy) ?ten nebo smazn SMS zprvy Otev?ete seznam doru?ench zprv a pot: q Zvolte po?adovanou SMS zprvu. 43). Upozorn?n P?ipojen ID po?tovn schrnky se p?evezme do adres?e. Ulo?en/vyto?en telefonnho ?sla ze SMS zprvy Zm?na znakov sady ?ten zprvy SMS Moznosti Stiskn?te dialogov tla?tko. nebo p?edn zprvy SMS ?ten zprvy SMS Moznosti Stiskn?te dialogov tla?tko. Mte nsledujc mo?nosti: Odpovedet Vytvo?en a odesln nov SMS zprvy odeslateli ( str. Chcete-li pou?t ?slo tak k odesln SMS zprvy: Telefonn ?slo s mstn p?edvolbou ulo?te do adres?e. Vizitka vCard m??e obsahovat: u jmno, u soukrom ?slo, u ?slo do prce, u ?slo mobilnho telefonu, u narozeniny. v adres?i. Ulo?en ?sla do adres?e Ulo?en ?sla odeslatele Otev?ete seznam doru?ench zprv a zvolte SMS zprvu ( str. Moznosti Kopirovat do tel. s. Version 4, 16. 09. 2005 51 Gigaset CX590 ISDN / IM-Ost CS / A31008-N413-R601-1-TK19 / sms_BRD_neutral. fm / 10. 09. 2010 SMS (textov zprvy) Otev?en vizitky vCard Otev?ete zprvu SMS, kter obsahuje vizitku vCard. q Vyberte po?adovan ?slo. Ulozit Nastaven SMS centra SMS zprvy jsou p?edvny prost?ednictvm SMS center poskytovatel?Pokud jste se zaregistrovali u svho poskytovatele slu?eb, SMS zprvy m??ete p?ijmat ze v?ech zadanch SMS center. Va?e SMS zprvy se odeslaj p?es SMS centrum, kter je zaznamenno jako odeslac centrum. K odesln aktuln zprvy v?ak m??ete jako centrum pro odesln aktivovat libovoln jin SMS centrum ( str. Nen-li zaznamenno ?dn SMS centrum slu?eb, skld se nabdka zprv SMS pouze ze zznamu Nastaveni. Pokud je na vizitce vCard ulo?eno datum narozen, bude toto datum p?evzato do adres?e jako vro?. Automaticky se vrtte k vizitce vCard. Oznmen prost?ednictvm SMS zprvy Prost?ednictvm zprvy SMS se m??ete nechat informovat o zme?kanch volnch. [. . . ] provozu 75 % relativn vlhkosti vzduchu g j m p t w . b e h k n q u x , 1 c f i l o r v y ? 2 3 4 5 6 s 8 z ! 7 9 0 1) Mezera 2) Odstavec Psan a prava textu P?i psan textu plat nsledujc pravidla: u Ka?dmu tla?tku ?slic Q a?Zvolte po?adovan znak a vlo?te jej na pozici kurzoru stisknutm dialogovho tla?tka Vlozit. u Pokud chcete vymazat znak vlevo od kurzoru, stiskn?te dialogov tla?tko. Dlouhm stisknutm vyma?ete slovo vlevo od kurzoru. Nastaven psan velkch/malch psmen nebo ?slic Dlouze stiskn?te tla?tko s k??kem #, chcete-li p?ejt z re?imu ?Abc? [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SIEMENS GIGASET CX590

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SIEMENS GIGASET CX590 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag