Návod k použití SIEMENS GIGASET C610H

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SIEMENS GIGASET C610H. Doufáme, že uživatelská příručka pro SIEMENS GIGASET C610H bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SIEMENS GIGASET C610H.


SIEMENS GIGASET C610H : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1153 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SIEMENS GIGASET C610H (1128 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SIEMENS GIGASET C610H

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Gigaset C610H / IM3 CS / A31008-M2355-R601-1-TK19 / Cover_front. fm / 18. 04. 2011 Gratulujeme Koup za?zen Gigaset jste si zvolili zna?ku pln?Pokud chcete v?d?t vc, nav?tivte strnku www. gigaset. com. Gigaset C610H / IM3 CS / A31008-M2355-R601-1-TK19 / Cover_front. fm / 18. 04. 2011 Gigaset C610H / IM3 CS / A31008-M2355-R601-1-TK19 / overview. fm / 18. 04. 2011 Stru?n p?ehled sluchtka Stru?n p?ehled sluchtka 1 2 3 4 5 6 16 i 1 2 07:15 INT 1 14 Rij 7 8 9 Volani SMS 10 3 15 14 13 12 13 4 5 11 12 11 10 9 8 6 7 14 15 16 Displej v klidovm stavu str. 32) P?stup k seznam?m volajcch a zprv; blik: nov zprva nebo nov voln Tla?tko zav??en, zapnut/vypnut Ukon?en hovoru, p?eru?en funkce, nvrat o jednu rove?v nabdce (krtce stisknout), nvrat do klidovho stavu (dlouze stisknout), zapnut/vypnut sluchtka (v klidovm stavu dlouze stisknout) Tla?tko s k??kem Zapnut/vypnut blokovn tla?tek (dlouze stisknout v klidovm stavu); p?epnn mezi psanm velkch a malch psmen a ?slic Tla?tko vypnut zvuku ( str. [. . . ] B?hem telefonovn bude p?ipomnka signalizovna jedenkrt prost?ednictvm upozor?ovacho tnu. Nepotvrzen vro?, kter jsou signalizovna b?hem hovoru, jsou vlo?ena do seznamu Zmeskane budiky ( str. Stiskn?te dialogov tla?tko. s v Ulozit Version 4, 16. 09. 2005 30 Gigaset C610H / IM3 CS / A31008-M2355-R601-1-TK19 / direct_charges. fm / 18. 04. 2011 Pou?it adres?e a dal?ch seznam? Seznam opakovn volby V seznamu opakovn volby je ulo?eno dvacet telefonnch ?sel naposledy volench z danho sluchtka (ka?d zznam max. Je-li n?kter z ?sel ulo?eno v adres?i, zobraz se p?slu?n jmno. Seznamy voln P?edpoklad: p?enos telefonnho ?sla (CLIP) Telefon v zvislosti na pou?it zkladn?ukld r?zn druhy hovor?: u p?ijat hovory, u odchoz hovory, u zme?kan hovory. lze v klidovm stavu otev?t stisknutm dialogovho tla?tka Volani nebo prost?ednictvm nabdky: v Ru?n opakovn volby Stiskn?te krtce tla?tko. . . . 0123727859362922 14. 10. 11, 15:07 Zobraz. Moznosti u Typ seznamu (v zhlav) u Stav zznamu Tu?n?: nov polo?ka. u ?slo nebo jmno volajcho u Datum a ?as voln (pokud jsou Seznam doru?ench zprv SMS (zvis na zkladn?) V?echny doru?en zprvy SMS se ukldaj v seznamu doru?ench zprv. nastaven, str. informace, nap?klad ?slo ke jmnu. Version 4, 16. 09. 2005 31 Gigaset C610H / IM3 CS / A31008-M2355-R601-1-TK19 / direct_charges. fm / 18. 04. 2011 Pou?it adres?e a dal?ch seznam? 10 09 02 08 Upozorn?n Jsou-li v Memoboxu ulo?ena voln, obdr?te dle p?slu?nho nastaven hl?en (viz nvod k pou?it Memoboxu od va?eho provozovatele st?). Po stisknut tla?tka pro p?jem zprv f uvidte v?echny seznamy, ve kterch jsou ulo?eny zprvy, a seznam Memoboxu. Seznamy s novmi zprvami jsou naho?e a jsou ozna?eny tu?n?: Funkce tla?tka zprv Tla?tkem zprv f vyvolte nsledujc seznamy: u seznam Memobox, jestli?e provozovatel st?34); u seznam doru?ench zprv SMS (zvis na zkladn?); u seznam zme?kanch hovor?; u seznam zme?kanch termn?Nov zprva se v klidovm stavu zobrazuje na displeji symbolem: Symbol Vyvoln seznam? Zpravy a volani Volani: Zmeskane budiky (3) (1) Zpet OK Pomoc tla?tka q vyberte seznam. v seznamu Zmeskane budiky Version 4, 16. 09. 2005 32 Gigaset C610H / IM3 CS / A31008-M2355-R601-1-TK19 / direct_charges. fm / 18. 04. 2011 Pou?it adres?e a dal?ch seznam? Zapnut/vypnut blikn tla?tka zprv Seznam zme?kanch termn? Nep?ijat vro?Ka?d polo?ka je zobrazena s polo?kami: u ?slo nebo jmno, u datum a ?as. Je-li v seznamu ulo?eno 10 zznam?, sma?e se p?i dal?m zvon?n termnu ten nejstar?. M??ete nastavit, zda m tla?tko zprv f p?i p?ijet nov zprvy blikat (tovrn nastaven) nebo nikoliv. stiskn?te tato tla?tka: v *#Q5#M Na displeji se zobraz: System Zp?sob zobrazen zprv vyberete 97 stisknutm nsledujcch tla?tek: 5 pro zme?kan hovory nebo L pro novou zprvu SMS (v zvislosti na zkladn?) nebo M pro zprvy na hlasovm zznamnku (v zvislosti na zkladn?) nebo memoboxu. Aktuln nastaven bude blikat: System 975 SET: Nastaven novch zprv m??ete zvolit [0] stisknutm tla?tka Q nebo . : Q Tla?tko zprv bude blikat (zhasne po stisknut tla?tka). 1): System 975 SET: Stiskn?te dialogov tla?tko OK. [1] Version 4, 16. 09. 2005 33 Gigaset C610H / IM3 CS / A31008-M2355-R601-1-TK19 / T-NetBox_SAG. fm / 18. 04. 2011 Pou?it Memoboxu Pou?it Memoboxu Memobox je hlasov schrnka va?eho provozovatele st?po aktivaci u svho provozovatele st?. Voln Memoboxu d Stiskn?te a podr?te. P?i?azen rychl volby Zobrazen hl?en Memoboxu Jestli?e pro vs Memobox p?ijme novou zprvu, zavol vm. Jestli?e jste si vy?dali slu?bu p?enosu telefonnho ?sla, na displeji se zobraz telefonn ?slo Memoboxu. [. . . ] Pouze p?i jejich pou?it jsou zaru?eny uveden doby provozu, pln funk?nost a dlouh ?ivotnost. u Yuasa AAA 800 mAh P?stroj se dodv se dv?ma schvlenmi akumultory. Kontakt s kapalinou ! Jestli?e se sluchtko dostalo do kontaktu s kapalinou: Sluchtko vypn?te a ihned vyjm?te akumultory. osu?te a sluchtko s otev?enou p?ihrdkou na akumultory polo?te klvesnic sm?rem dol?72 hodin na such a tepl msto (nepokldejte jej do mikrovlnn trouby, trouby na pe?en apod. ). [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SIEMENS GIGASET C610H

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SIEMENS GIGASET C610H bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag