Návod k použití SIEMENS GIGASET C610

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SIEMENS GIGASET C610. Doufáme, že uživatelská příručka pro SIEMENS GIGASET C610 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SIEMENS GIGASET C610.


SIEMENS GIGASET C610 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (810 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SIEMENS GIGASET C610 (1485 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SIEMENS GIGASET C610

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Gigaset C610 / IM-OST CS / A31008-M2305-R601-1-TK43 / Cover_front. fm / 04. 04. 2011 Gratulujeme Koup za?zen Gigaset jste si zvolili zna?ku pln?Pokud chcete v?d?t vc, nav?tivte strnku www. gigaset. com. Gigaset C610 / IM-OST CS / A31008-M2305-R601-1-TK43 / Cover_front. fm / 04. 04. 2011 Gigaset C610 / IM-OST CS / A31008-M2305-R601-1-TK43 / overview. fm / 04. 04. 2011 Stru?n p?ehled sluchtka Stru?n p?ehled sluchtka 1 2 3 4 5 16 i V 1 2 6 07:15 INT 1 14 Rij 7 8 9 Volani SMS 10 3 15 14 13 12 4 5 11 12 13 11 10 9 8 6 7 14 15 16 Displej v klidovm stavu str. 2) Stav baterie ( Dialogov tla?tka Tla?tko pro ?ten zprv P?stup k seznam?m volajcch a zprv; blik: nov zprva nebo nov voln Tla?tko zav??en, zapnut/vypnut Ukon?en hovoru, p?eru?en funkce, nvrat o jednu rove?v nabdce(krtce stisknout), nvrat do klidovho stavu (dlouze stisknout), zapnut/ vypnut sluchtka (v klidovm stavu dlouze stisknout) Tla?tko s k??kem Zapnut/vypnut blokovn tla?tek (dlouze stisknout v klidovm stavu); p?epnn mezi psanm velkch a malch psmen a ?slic Tla?tko vypnut zvuku ( str. [. . . ] Smazat zaznam Smazn zvolenho zznamu. Vyu?it dal?ch funkc Ru?n opakovn volby Krtce stiskn?te tla?tko. c s c 17 Gigaset C610 / IM-OST CS / A31008-M2305-R601-1-TK43 / direct_charges. fm / 04. 04. 2011 Pou?it telefonnho a dal?ch seznam? c s Sprva zznam?ulo?en zznamu do telefonnho seznamu; Zobrazit cislo (jako v telefonnm seznamu, str. . . . 0123727859362922 14. 10. 11, 15:07 Zobraz. Moznosti u typ seznamu (v zhlav), u stav zznamu Seznamy voln P?edpoklad: P?enos telefonnho ?sla (CLIP). telefon ukld r?zn druhy voln: u p?ijat hovory, u odchoz hovory, u zme?kan hovory. Seznamy voln otev?ete za klidovho stavu dialogovm tla?tkem Volani nebo prost?ednictvm nabdky: v tu?n?: nov polo?ka, u ?slo nebo jmno volajcho, u datum a ?as voln (pokud jsou nastaven, str. nebudou zobrazeny tu?n?. Version 4, 16. 09. 2005 18 Gigaset C610 / IM-OST CS / A31008-M2305-R601-1-TK43 / registr_sett. fm / 04. 04. 2011 ECO DECT ECO DECT Pou?vnm p?stroje Gigaset C610 p?ispvte k ochran??ivotnho prost?ed. Zobrazen stavu Symbol na displeji i | bl zelen bl Sn?en spot?eby energie Dky pou?vn spornho napjen telefon spot?ebuje mn?bez signlu Re?im Rezim Eko neaktivn Re?im Rezim Eko aktivn Re?im Rezim Eko+ aktivn (zobrazuje se v klidovm stavu msto symbolu intenzity signlu) Re?im Rezim Eko a Rezim Eko+ aktivn Sn?en rdiovho z?en Vyza?ovn je automaticky omezovno: u Sluchtko: ?m se sluchtko nachz bl?e zkladny, tm je vyza?ovn men?. u Zkladna: pokud je p?ihl?eno pouze jedno sluchtko, kter je vlo?eno do zkladny, je vyza?ovn sn?eno tm??Vyzaovn sluchtka a zkladny dle sn?te pou?vnm re?imu Rezim Eko: Rezim Eko Sni?uje vyza?ovn sluchtka a zkladny v?dy o 80 % ?Re?im Rezim Eko je tedy vhodn pouze v p?pad?, kdy sn?en dosah nen na zvadu. zelen u P?i zapnutm re?imu Rezim Eko+ Upozorn?n u Vypnut vyza?ovn Rezim Eko+ Pokud aktivujete re?im Rezim Eko+, bude vyza?ovn (vyslac vkon DECT) zkladny a sluchtka v klidovm stavu vypnuto. Rezim Eko / Rezim Eko+ m??ete aktivovat a deaktivovat nezvisle na sob?. Sluchtko nemus bt ulo?eno v zkladn?. u u u Rezim Eko / Rezim Eko+ - zapnut/ vypnut: Version 4, 16. 09. 2005 v Rezim Eko Rezim Eko / Rezim Eko+ Zmenit Stiskn?te dialogov tla?tko ( = zapnuto). m??ete zkontrolovat dostupnost zkladny tm, ze stisknete tla?tko p?ijet hovoru c a podr?te je. Pokud p?ihla?ujete sluchtka, kter nepodporuj re?im Rezim Eko+, bude tento re?im v zkladn?pokud pou?ijete opakova?, nem??ete pou?vat re?im Rezim Eko a Rezim Eko+. 19 Gigaset C610 / IM-OST CS / A31008-M2305-R601-1-TK43 / registr_sett. fm / 04. 04. 2011 Nastaven budku Nastaven budku P?edpoklad: Datum a ?as jsou nastaven ( str. na ?ty?ech zkladnch. v Budik Zm??te zadn o vce ?dcch: Aktivace: Vyberte mo?nost Zap. Nestisknete-li ?dn tla?tko, zopakuje se alarm budku dvakrt v?dy po p?ti minutch, potom se buzen vypne. B?hem voln je buzen signalizovno pouze krtkm tnem. Zapnut/vypnut a nastaven budku Ru?n p?ihl?en sluchtka Gigaset C610H k p?stroji Gigaset C610 P?ihl?en sluchtka muste provst na sluchtku (1) a na zkladn?p?ipojeno k n?jak zkladn?: v Prihlaseni Prihlasit pren. cast Pro p?pad, ?e je sluchtko p?ihl?eno ji?ke ?ty?em zkladnm: s Zvolte zkladnu, nap?klad Zakladna 3, a stiskn?te tla?tko OK. Na displeji se zobraz informace o tom, ?e probh vyhledvn zkladny p?ipraven k p?ihl?en. Vypnut buzen/opakovn po pauze (re?im Pod?imovn) P?edpoklad: Zazn alarm budku. [. . . ] podle sm?rnice 1999/5/EC naleznete prost?ednictvm nsledujc internetov adresy: www. gigaset. com/docs nebo prost?ednictvm hotline-linky spole?nosti (tel. : 23303 2727). Version 4, 16. 09. 2005 27 Version 4, 16. 09. 2005 Gigaset C610 / IM-OST CS / A31008-M2305-R601-1-TK43 / appendix. fm / 04. 04. 2011 28 Zruka Zru?n list Typ p?stroje: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zkaznick servis a podpora Vrobn ?slo p?stroje: (viz typov ?ttek p?stroje) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Raztko a podpis opravny: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (vypln prodejce) Raztko a podpis prodejce: (vypln prodejce) Oprava ?. Raztko a podpis opravny: Zru?n podmnky - viz zadn strana. Zkaznick servis a podpora Zru?n podmnky 1) Zru?n doba na vrobek ?in 24 m?sc? [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SIEMENS GIGASET C610

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SIEMENS GIGASET C610 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag