Návod k použití SIEMENS GIGASET C300H

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SIEMENS GIGASET C300H. Doufáme, že uživatelská příručka pro SIEMENS GIGASET C300H bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SIEMENS GIGASET C300H.


SIEMENS GIGASET C300H : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (975 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SIEMENS GIGASET C300H (2389 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SIEMENS GIGASET C300H

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Gigaset C300H / IM3 CS / A31008-M2253-R601-2-TK19 / Cover_front. fm / 03. 07. 2012 Gratulujeme Koup za?zen Gigaset jste si zvolili zna?ku pln?Pokud chcete v?d?t vc, nav?tivte strnku www. gigaset. com. Gigaset C300H / IM3 CS / A31008-M2253-R601-2-TK19 / Cover_front. fm / 03. 07. 2012 Gigaset C300H / IM3 CS / A31008-M2253-R601-2-TK19 / introduction. fm / 03. 07. 2012 Gigaset C300H ?26). Pokud nem v?dy (pouze) zvonit Pou?vejte pro voln ?asov ?zen ( str. 32) nebo jednodu?e p?epn?te na tich voln s potla?enm zobrazenm ?sla ( str. [. . . ] zznamy star?ch sluchtek. P?edpoklady: s s (volba zznamu) Menu (otev?ete nabdku) Poslat zaznam / Poslat seznam s Vyberte intern ?slo p?ijmajcho sluchtka a stiskn?te tla?tko OK. sp??n p?enos je na sluchtku p?jemce signalizovn hl?enm a potvrzovacm tnem. u Sluchtka p?jemce i odeslatele jsou p?ihl?ena ke stejn zkladn?. u Druh sluchtko a zkladna mohou odeslat a p?ijmat zznamy adres??. Pamatujte: u Zznamy se shodnmi ?sly se u p?jemce nep?episuj. VIP se nep?enesou. 26 Gigaset C300H / IM3 CS / A31008-M2253-R601-2-TK19 / direct_charges. fm / 03. 07. 2012 Pou?it adres?e a dal?ch seznam? Ulo?en zobrazenho ?sla do adres?e Do adres?e je mo?n ulo?it ?sla, kter jsou zobrazena v n?kterm seznamu, nap?. 25) Smazat zaznam Smazn zvolenho zznamu Smazat seznam Smazn v?ech zznam?seznamu opakovn volby Funkce tla?tka zprv Tla?tkem zprv f vyvolte nsledujc seznamy: u Seznam hlasovho zznamnku (zvis na zkladn?) nebo Memobox, jestli?e provozovatel st?tuto funkci podporuje a seznam Memobox je ulo?en pod rychlou volbu ( str. M??ete nastavit, zda m tla?tko zprv f p?i p?ijet nov zprvy blikat (stav p?i dodn): Menu *#Q5#M XY OK X = 5 zme?kan voln L nov zprvy SMS M zprvy v hlasovm zznamnku Y= Q blik (po stisknut tla?tka zhasne) neblik V klidovm stavu se na displeji zobrazuje v zvislosti na druhu novho zznamu odpovdajc symbol: Symbol Nov zprva?v seznamu zprv hlasovho zznamnku (pouze Gigaset C300A) nebo v Memoboxu . . . v seznamu zprv SMS (zvis na zkladn?) P?evzet ?sla z adres?e V ur?itch situacch m??ete otev?t adres?, nap?klad k p?evzet telefonnho ?sla. q Zvolte zznam a stiskn?te tla?tko OK. Vyvoln seznam? Seznam opakovn volby V seznamu opakovn volby je ulo?eno deset telefonnch ?sel naposledy volench z danho sluchtka (ka?d zznam max. Je-li n?kter z ?sel ulo?eno v adres?i, zobraz se p?slu?n jmno. Ru?n opakovn volby c s c Tla?tko stiskn?te krtce. Pomoc tla?tka q m??ete zvolit nsledujc funkce: Pouzit cislo (jako v adres?i, str. 26) ? Version 4. 1, 21. 11. 2007 27 Gigaset C300H / IM3 CS / A31008-M2253-R601-2-TK19 / direct_charges. fm / 03. 07. 2012 Pou?it adres?e a dal?ch seznam?Aktuln nastaven bude blikat: 7 11 5 975 SET: [0] Nastaven novch zprv m??ete zvolit stisknutm tla?tka Q nebo . : Q Tla?tko zprv bude blikat (zhasne po stisknut tla?tka). 1): Upozorn?n Jsou-li v Memoboxu ulo?ena voln, obdr?te podle p?slu?nho nastaven typu seznamu hl?en (viz nvod k pou?it Memoboxu od va?eho poskytovatele p?ipojen). Po stisknut tla?tka pro p?jem zprv f se zobraz v?echny seznamy, v nich?(2) (p?klad): 975 SET: [1] Stiskn?te dialogov tla?tko OK. Seznam doru?ench zprv SMS (zvis na zkladn?) V?echny doru?en zprvy SMS se ukldaj do seznamu doru?ench zprv SMS. Seznam volani: 02+03 x 1 2 Seznam hovor?(zvis na zkladn?) P?edpoklad: p?enos telefonnho ?sla (CLIP) Seznam voln obsahuje v zvislosti na nastaven zkladny u v?echna voln ?hlasovm zznamnkem zaznamenanch voln (pouze Gigaset C300A); u nebo pouze zme?kan voln ?Pokud chcete zavolat volajcmu zp?t, vyberte po?adovan zznam a stiskn?te tla?tko p?ijet hovoru c. Otev?ete jej stisknutm tla?tka OK. Zapnut/vypnut blikn tla?tka zprv M??ete nastavit, zda m tla?tko zprv f p?i p?ijet nov zprvy blikat (tovrn nastaven) nebo nikoliv. [. . . ] s re?imem Rezim Eko+ Doba nabjen v nabje?ce (hodiny) 120 80 140 95 160 110 195 135 700 800 1000 255/ 295/ 340/ 420/ 89 103 118 146 14 16 19 23 Kontakt s kapalinou ! Jestli?e se sluchtko dostalo do kontaktu s kapalinou: Sluchtko vypn?te a ihned vyjm?te akumultory. osu?te a sluchtko s otev?enou p?ihrdkou na akumultory polo?te klvesnic sm?rem dol?72 hodin na such a tepl msto (nepokldejte jej do mikrovlnn trouby, trouby na pe?en apod. ). Po plnm vysu?en je p?stroj v mnoha p?padech i nadle funk?n. 5, 5 6, 5 7, 5 9 * bez podsvcen / s podsvcenm displeje ** bez podsvcen displeje (Podsviceni str. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SIEMENS GIGASET C300H

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SIEMENS GIGASET C300H bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag