Návod k použití SIEMENS GIGASET C300A

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SIEMENS GIGASET C300A. Doufáme, že uživatelská příručka pro SIEMENS GIGASET C300A bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SIEMENS GIGASET C300A.


SIEMENS GIGASET C300A : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (607 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SIEMENS GIGASET C300A (842 ko)
   SIEMENS GIGASET C300A (3055 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SIEMENS GIGASET C300A

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Gigaset C300 / IM-OST CS / A31008-M2203-R601-2-TK43 / Cover_front. fm / 05. 07. 2012 Gratulujeme Koup za?zen Gigaset jste si zvolili zna?ku pln?Pokud chcete v?d?t vc, nav?tivte strnku www. gigaset. com. Gigaset C300 / IM-OST CS / A31008-M2203-R601-2-TK43 / Cover_front. fm / 05. 07. 2012 Gigaset C300 / IM-OST CS / A31008-M2203-R601-2-TK43 / overview. fm / 05. 07. 2012 P?ehled P?ehled 1 U 13 10:53 23. 04. 10 12 INT Opak. 14) 3 Tla?tko p?ijet hovoru / tla?tko hlasitho telefonovn blik: p?choz voln; svt: aktivovan re?im hlasitho telefonovn; p?ijet hovoru; otev?en seznamu opakovn volby (krtk stisknut); volba ?sla (dlouh stisknut); b?hem hovoru: p?epnn mezi re?imem sluchtka a re?imem hlasitho telefonovn ( str. 14) 4 Tla?tko 1 Volba Memoboxu (dlouh stisknut) 5 Tla?tko s hv?zdi?kou Zapnn a vypnn vyzvn?n (dlouh stisknut); b?hem navzanho spojen: p?epnn impulsn/tnov volba (krtk stisknut) 6 Tla?tko zprv P?stup k seznam?m volajcch a zprv; blik: nov zprva nebo nov voln 7 Mikrofon 8 Tla?tko R ? [. . . ] Otev?ete nabdku. Menu Version 4, 16. 09. 2005 16 Gigaset C300 / IM-OST CS / A31008-M2203-R601-2-TK43 / direct_charges. fm / 05. 07. 2012 Pou?it adres?e a dal?ch seznam? Zznam seznamu P?klad zznam?08:34 x Stisknutm tla?tka p?ijet hovoru c zavolte vybranmu volajcmu zp?t. Stisknutm dialogovho tla?tka Menu vyberete nsledujc funkce: Smazat zaznam Smazn zvolenho zznamu Ulozit cislo do tel. voln budou v?echny zznamy ozna?eny jako ?star?. Zpet Menu u Stav zznamu ?u Pr?b??n ?slo zznamu u ?slo nebo jmno volajcho u Datum a ?as voln (jsou-li nastaveny str. 10) Version 4, 16. 09. 2005 17 Gigaset C300 / IM-OST CS / A31008-M2203-R601-2-TK43 / registr_sett. fm / 05. 07. 2012 ECO DECT ECO DECT Pou?vnm za?zen Gigaset p?ispvte k ochran??ivotnho prost?ed. Zobrazen stavu Symbol na displeji i | bl zelen Sn?en spot?eby energie Dky pou?vn spornho napjen telefon spot?ebuje mn?(zobrazuje se v klidovm stavu msto symbolu intenzity signlu) Re?imy Rezim Eko a Rezim Eko+ jsou aktivn. Sn?en rdiovho z?en Vyza?ovn je automaticky omezovno: u Sluchtko: ?m bl?e je sluchtko zkladn?, tm slab?u Zkladna: Pokud je p?ihl?eno pouze jedno sluchtko, kter je vlo?eno do zkladny, vyza?ovn je tm??Vyza?ovn sluchtka a zkladny lze dle sn?it pou?vnm re?imu Rezim Eko: Rezim Eko Sni?uje vyza?ovn sluchtka a zkladny v?dy o 80 % ?Re?im Rezim Eko je tedy vhodn pouze v p?pad?, kdy sn?en dosah nezp?sob problmy. bl zelen Vypnut vyza?ovn Rezim Eko+ Pokud aktivujete re?im Rezim Eko+, bude vyza?ovn (vyslac vkon DECT) zkladny a sluchtka v klidovm stavu vypnuto. Re?imy Rezim Eko / Rezim Eko+ m??ete aktivovat a deaktivovat nezvisle na sob?. zapnn a vypnn: Menu Nastaveni Version 4, 16. 09. 2005 Rezim Eko / Rezim Eko+ OK Stiskn?te dialogov tla?tko ( = zapnuto). u P?i aktivaci re?imu Rezim Eko+ m??ete zkontrolovat dostupnost zkladny tak, ?e stisknete a podr?te tla?tko p?ijet hovoru c. u Pokud p?ihlste sluchtka, kter nepodporuj re?im Rezim Eko+, bude tento re?im u zkladny a u v?ech sluchtek deaktivovn. pokud pou?ijete opakova?, nem??ete pou?vat re?imy Rezim Eko a Rezim Eko+. Upozorn?n 18 Gigaset C300 / IM-OST CS / A31008-M2203-R601-2-TK43 / registr_sett. fm / 05. 07. 2012 Pou?it sluchtka jako budku Pou?it sluchtka jako budku P?edpoklad: Je nastaveno datum a ?as ( str. Ka?d sluchtko je t?eba p?ihlsit k zkladn?, aby bylo funk?n! Zapnn a vypnn budku Menu Budik Aktivace ( = zapnuto) Po aktivaci budku se automaticky otev?e nabdka k nastaven ?asu buzen. Nestisknete-li ?dn tla?tko, zopakuje se alarm budku dvakrt v?dy po p?ti minutch. B?hem voln je buzen signalizovno pouze krtkm tnem. P?ihl?en sluchtka Gigaset k za?zen Gigaset C300 P?ihl?en sluchtka je t?eba provst na sluchtku (1) a na zkladn?proces zopakujte. 1) Na sluchtku Prihlasit sluchatko Pro p?pad, ?e je sluchtko p?ihl?eno ji?ke ?ty?em zkladnm: s Zvolte zkladnu, nap?klad Zakladna 3, a stiskn?te tla?tko OK. Na displeji se zobraz hl?en Prihlasovani sluchatka. Menu Nastaveni Prihlaseni Nastaven ?asu buzen Menu Budik Cas buzeni ~ Zadejte ?as buzen v hodinch a minutch a stiskn?te tla?tko OK. Vypnut buzen nebo opakovn po pauze (re?im Pod?imovn) P?edpoklad: Zazn alarm budku. Po druhm opakovn se buzen zcela vypne. 2) Na zkladn? Do 60 sekund stiskn?te a podr?te (na cca 3 s) tla?tko p?ihl?en/paging na zkladn? [. . . ] Respektujte mstn p?edpisy o likvidaci odpad?, kter si m??ete vy?dat u svho obecnho ?adu nebo specializovanho prodejce, u kterho jste si produkt koupili. od komunlnho odpadu prost?ednictvm ur?ench sb?rnch mst stanovench vldou nebo mstnmi ?ady. Tento symbol ?krtnut popelnice na kole?kch znamen, ?e se na produkt vztahuje evropsk sm?rnice 2002/96/ES. pom??e prevenci p?ed negativnmi d?sledky na ?ivotn prost?ed a lidsk zdrav. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SIEMENS GIGASET C300A

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SIEMENS GIGASET C300A bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag