Návod k použití SIEMENS GIGASET A580 IP

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SIEMENS GIGASET A580 IP. Doufáme, že uživatelská příručka pro SIEMENS GIGASET A580 IP bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SIEMENS GIGASET A580 IP.


SIEMENS GIGASET A580 IP : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1259 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SIEMENS GIGASET A580 IP (2388 ko)
   SIEMENS GIGASET A580 IP (1270 ko)
   SIEMENS GIGASET A580 IP (2354 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SIEMENS GIGASET A580 IP

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Sluchátko mze psobit nepíjemný brucivý zvuk v pístrojích pro nedoslýchavé. Základnu a nabíjecku neinstalujte v koupelnách ani sprchách. Sluchátko, základna a nabíjecka nejsou chránny proti stíkající vod. Základna a nabíjecka jsou urceny k provozu ve vnitních, suchých prostorech s rozsahem teplot +5 °C az +45 °C. [. . . ] Podrobnjsí informace najdete v návodu k pouzití na pilozeném CD. K zadání je k dispozici napíklad následující nabídka sluchátka: §Menu§ ¢ m Nastaveni ¢ Zakladna ¢ Lokalni sit ¢ (zadejte systémový kód PIN) > Jako standardní spojení telefonu musíte nastavit IP (nastavení pi dodání). Jestlize nelze navázat spojení se serverem VoIP vaseho provozovatele sluzeb kvli chybným/neúplným údajm, obdrzíte ihned odpovídající chybová hlásení. Ulození pístupových dat VoIP Pístupová data VoIP lze zadat níze uvedeným postupem, ale také pomocí pocítace (kroky 11 ): 7 9 az > Spuste na svém PC webový prohlízec. > Zadejte do internetového prohlízece URL http://www. Gigaset-config. com a stisknte klávesu Enter. Spojíte se s webovým konfigurátorem vasí základny. Popis webového konfigurátoru naleznete v návodu k obsluze na pilozeném CD. Pedpoklady k provedení následujících krok: Abyste mohli telefonovat pes internet (VoIP) s libovolnými úcastníky na internetu, v pevné nebo mobilní síti, potebujete úcet VoIP. > U provozovatele sluzeb VoIP si zaite píslusný úcet VoIP. > Pipravte si data o svém úctu VoIP, která jste obdrzeli od svého provozovatele sluzeb VoIP. Budete potebovat: > Své pihlasovací jméno a heslo a pípadn (v závislosti na poskytovateli) uzivatelské jméno (casto se jedná o vase telefonní císlo VoIP). Nebo > Vás osobní kód k automatické konfiguraci (aktivacní kód) v pípad, ze vás poskytovatel podporuje funkci , , Automatická konfigurace". 7 Spustní konfigurace Jakmile je baterie sluchátka dostatecn nabitá (piblizn 20 minut po vlození sluchátka do nabíjecky), bliká tlacítko zpráv f sluchátka. > Stisknte na sluchátku tlacítko zpráv f. Pokud se na displeji zobrazí hlásení , , Aktualizovat software?", na internetu je pipraven aktualizovaný firmware pro vás telefon. Potom znovu bliká tlacítko zprávy f erneut. > Stisknutím tlacítka zpráv f spustíte konfiguraci. 10 8 Ulození pístupových dat VoIP Spuste asistenta pipojení, zadejte PIN Spustit pruvodce VoIP pripojenim?Ne Ano PIN systemu: [____] Ç OK > Stisknte tlacítko pod displejem §Ano§ (= pravé dialogové tlacítko). > Systémový PIN základny zadejte pomocí císelných tlacítek. Pi dodání pístroje je systémový PIN nastaven na hodnotu , , 0000". > Stisknte pravé dialogové tlacítko §OK§. Jestlize se asistent pipojení nespustí správn, lze ho spustit prostednictvím menu: §Menu§ ¢ m Nastaveni ¢ Zakladna ¢ Telefonie ¢ Pruvodce pripojenim Za pedpokladu, ze je telefon nastaven na automatickou konfiguraci (tovární nastavení), vidíte následující displej. Jinak pokracujte dále 10 . Jestlize jste obdrzeli kód automatické konfigurace: Máte kód pro automatickou Ne konfiguraci?Ano > Stisknte pravé dialogové tlacítko §Ano§. Jestlize jste obdrzeli pihlasovací jméno a heslo a pípadn uzivatelské jméno: > Stisknte levé dialogové tlacítko §Ne§. > Dalsí postup naleznete v cásti 9 . Nebo > Dalsí postup naleznete v cásti 10 . Ulození pístupových dat VoIP 9 Zadání kódu automatické konfigurace Kód: 11 > Pomocí tlacítek zadejte kód automatické konfigurace (maximáln 32 císlic). Ç OK > Stisknte pravé dialogové tlacítko §OK§. Vsechna data potebná pro telefonování pomocí sluzby VoIP se nacítají do telefonu pímo z internetu. Po úspsném stazení se na displeji zobrazí hlásení Ulozeno. Pokracujte dále, viz 12 . 10 Vyberte provozovatele sluzeb a data provozovatele sluzeb nactte do základny Na displeji se krátce zobrazí Vyberte poskytovatele. Nacte se seznam provozovatel sluzeb a na displeji se zobrazí 1. provozovatel ze seznamu. Na displeji se krátce zobrazí Vyberte zemi. [. . . ] V zemích, v nichz není nás produkt prodáván prostednictvím autorizovaných prodejc, nejsou nabízeny zádné moznosti výmny ci opravy. S dotazy týkajícími se pipojení DSL a VoIP se obracejte na píslusného poskytovatele. Zákaznický servis (Customer Care) Prohlásení o shod 17 Tento pístroj je urcen pro analogové telefonní pípojky v Ceské republice. S doplkov instalovaným modemem a routerem je mozné pes rozhraní LAN vyuzívat sluzby Voice-over-IP telefonie. Spolecnost Gigaset Communications GmbH tímto prohlasuje, ze tento pístroj je ve shod se základními pozadavky a dalsími píslusnými ustanoveními Naízení vlády c. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SIEMENS GIGASET A580 IP

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SIEMENS GIGASET A580 IP bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag