Návod k použití SIEMENS GIGASET A510

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SIEMENS GIGASET A510. Doufáme, že uživatelská příručka pro SIEMENS GIGASET A510 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SIEMENS GIGASET A510.


SIEMENS GIGASET A510 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (934 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SIEMENS GIGASET A510 (1553 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SIEMENS GIGASET A510

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Gigaset A510-A510A / IM-OST CS / A31008-M2202-R601-1-TK43 / Cover_front. fm / Gratulujeme Koup za?zen Gigaset jste si zvolili zna?ku pln?Pokud chcete v?d?t vc, nav?tivte strnku www. gigaset. com. Gigaset A510-A510A / IM-OST CS / A31008-M2202-R601-1-TK43 / Cover_front. fm / Gigaset A510-A510A / IM-OST CS / A31008-M2202-R601-1-TK43 / overview. fm / 24. 05. 2011 P?ehled P?ehled 1 23. 04. Opak. U 14 13 INT 1 10:53 Menu 11 2 3 10 12 4 5 6 7 9 8 1 Intenzita signlu Symbol se zm?n, kdy?17) 3 Tla?tko p?ijet hovoru / tla?tko hlasitho telefonovn pokud blik: p?choz hovor; svt: aktivovan re?im hlasitho telefonovn; p?ijet hovoru; otev?en seznamu opakovn volby (krtk stisknut); zahjen volby telefonnho ?sla (dlouh stisknut); b?hem hovoru: p?epnn mezi re?imem sluchtka a re?imem hlasitho telefonovn ( str. 17) 4 Tla?tko 1 Volba hlasovho zznamnku (pouze A510A)/ memoboxu (dlouze stisknout) 5 Tla?tko s hv?zdi?kou Zapnut a vypnut vyzvn?n (podr?en); b?hem spojen: p?epnn impulsn/tnov volba (krtk stisknut) 6 Tla?tko zprv p?stup k seznam?m volajcch a zprv; pokud blik: nov zprva nebo nov hovor 7 Mikrofon 8 Tla?tko R ? [. . . ] u Pr?b??n ?slo zznamu u ?slo nebo jmno volajcho u Datum a ?as voln (jsou-li nastaveny str. Po stisknut dialogovho tla?tka Menu m??ete zvolit nsledujc funkce: Smazat zaznam Smazn zvolenho zznamu Ulozit cislo do tel. voln budou v?echny p?e?ten zznamy ozna?eny jako ?star?. Zznamy v seznamu voln z?stanou zachovny i p?i zm?n?typu seznamu. Version 4. 1, 21. 11. 2007 20 Gigaset A510-A510A / IM-OST CS / A31008-M2202-R601-1-TK43 / answering_m. fm / 24. 05. 2011 Obsluha hlasovho zznamnku zkladny Gigaset A510A Obsluha hlasovho zznamnku zkladny Gigaset A510A Hlasov zznamnk m??ete ovldat pomoc sluchtka, tla?tek na zkladn?Vlastn texty ohla?ovac zprvy namluvte p?es sluchtko. D?le?it informace: u Nahrvn se automaticky ukon?, pokud dlka zznamu doshne 170 sekund nebo pokud je p?estvka v ?e?i del?u Pokud nahrvn p?eru?te, bude se dle pou?vat standardn ohla?ovac zprva. Poslech ohla?ovac zprvy Menu Zaznamnik Ohlaseni Obsluha p?es sluchtko Zapnut/vypnut hlasovho zznamnku Menu Zaznamnik Aktivace ( = zapnuto) Prehrat ohlaseni Kdy?vlastn oznmen neexistuje, p?ehraje se odpovdajc standardn oznmen. Mazn ohla?ovac zprvy Smazat ohlaseni OK Stisknutm tohoto dialogovho tla?tka hl?en potvr?te. Po smazn se op?t pou?v odpovdajc standardn oznmen. Menu Zaznamnik Ohlaseni Pokud je pam??Obdr?te pokyn ke smazn starch zprv. Nahrn ohla?ovac zprvy Nahrat ohlaseni Stisknete "OK" Mluvte po pipn. jako p?i telefonovn p?es sluchtko, telefon p?mo u ucha a mluvte do mikrofonu b??nou hlasitost. Version 4. 1, 21. 11. 2007 Menu Zaznamnik Ohlaseni Poslech zprv Nov zatm nevyslechnut zprvy jsou na displeji signalizovny symbolem a po?tem: 03 Tla?tko zprv f na sluchtku blik. Pokud jsou k dispozici nov zprvy, p?ehrvn za?ne od prvn nov zprvy, jinak od prvn star zprvy. Po p?ehrn ?asu a data p?ijet (po cca 3 sekundch) zm?n nov zprva sv?j stav na ?star?. Zprvy vyslechnete takto: 21 Gigaset A510-A510A / IM-OST CS / A31008-M2202-R601-1-TK43 / answering_m. fm / 24. 05. 2011 Obsluha hlasovho zznamnku zkladny Gigaset A510A Zastaven a ovldn p?ehrvn B?hem p?ehrvn zprv: 2 Pozastaven p?ehrvn. Chcete-li pokra?ovat: Pokracovat OK t nebo 1 P?esunut na za?tek aktuln zprvy. jednu minutu se hlasov zznamnk vrt do klidovho stavu. Nastaven parametr?Jednotliv nastaven provedete p?es sluchtko. Ur?en dlky nahrvky M??ete nastavit maximln dlku nahrvky zprvy: 1 minuta, 2 minuty, 3 minuty nebo Neomezeno. Menu Zaznamnik Delka zpravy q Vyberte dlku zznamu a stiskn?te tla?tko OK ( = vybrno). Nastaven p?ijet voln M??ete nastavit, kdy m hlasov zznamnk voln p?ijmout: Ihned, po 10 sek. , po 18 sek. , po 30 sek. Menu Zaznamnik Prijem volani q Vyberte ?as a stiskn?te tla?tko OK ( = vybrno). Ulo?en ?sla zprvy do adres?e P?i p?ehrvn nebo p?i p?eru?en: Menu Poslat do tel. seznamu Vypl?te jednotliv pole zznamu. Mazn zprv Star zprvy je mo?n smazat v?echny najednou i jednotliv?. Smazn v?ech starch zprv P?i p?ehrvn nebo p?i p?eru?en: Menu Smazat vse OK Zm?na jazyka hlasovho pr?vodce a standardn ohla?ovac zprvy Menu Otev?ete hlavn nabdku. P#Q5#21 Zadejte ?slice a pomoc tla?tek Q OK Nastavte ?e?tinu. Stisknutm tohoto dialogovho tla?tka hl?en potvr?te. Mazn starch zprv jednotliv? P?i p?ehrvn: Odst. Stiskn?te dialogov tla?tko. P?evzet hovoru z hlasovho zznamnku Version 4. 1, 21. 11. 2007 Ve chvli, kdy hlasov zznamnk zaznamenv hovor nebo je obsluhovn dlkovm ovldnm, je mo?n hovor osobn?Nastavte slovin?tinu. Gigaset A510-A510A / IM-OST CS / A31008-M2202-R601-1-TK43 / registr_sett. fm / 24. 05. 2011 ECO DECT ECO DECT Pou?vnm za?zen Gigaset p?ispvte k ochran? [. . . ] ?iveln pohromy), pokud byl vrobek skladovn mimo rozmez teplot - p?stroj: -25C a?+49C - nestanov-li vrobce v nvodu k pou?it jinak, pokud byl vrobek skladovn nebo provozovn ve vlhkm, pra?nm, chemicky agresivnm ?i jinak nevhodnm prost?ed - nestanov-li vrobce v nvodu k pou?it jinak, pokud dojde k mechanickmu po?kozen, pokud byl vrobek p?ipojen na jin ne?Odblokovn bezpe?nostnho kdu vrobku nen servisnm konem a nevztahuje se na n?j zruka. Ztrta nebo zapomenut bezpe?nostnho kdu vrobku nejsou vadami, a proto za n? [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SIEMENS GIGASET A510

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SIEMENS GIGASET A510 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag