Návod k použití SIEMENS GIGASET A420

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SIEMENS GIGASET A420. Doufáme, že uživatelská příručka pro SIEMENS GIGASET A420 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SIEMENS GIGASET A420.


SIEMENS GIGASET A420 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (927 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SIEMENS GIGASET A420 (468 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SIEMENS GIGASET A420

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Gigaset A420-A420A / IM-Ost cs / A31008-M2402-R601-1-TK19 / Bali. fm / 5/10/12 1 Gigaset A420/A420A Stru?n p?ehled ?sluchtko 1 Stav nabit bateri 2 Symbol hlasovho zznamnku (pouze A420A) 3 Zobrazen intenzity signlu 1 4 Dialogov tla?tka 2 5 Tla?tko zav??en a zapnut/ 3 vypnut 6 Tla?tko p?ijet voln/tla?tko hlasitho telefonovn 7 Ovldac tla?tko (p)?8 Zapnut/vypnut vyzvn?n (dlouze stiskn?te); b?hem navzanho spojen: p?epnn impulsn/tnov volba (krtce stisknout) 9 10 Tla?tko 0/tla?tko R?Zapnut/vypnut zmku klvesnice (dlouze stisknout); psan velk/malch psmen nebo ?slic; zadn pauzy (dlouze stisknout) 12 Mikrofon Upozorn?n Nov zprvy v seznamu volajcch/ seznamu hlasovho zznamnku/ memoboxu se zobraz na displeji jako hl?en Nov zprvy, lev dialogov tla?tko blik (pokud bylo provedeno nastaven, str. [. . . ] OK q Jazyk OK q (vb?r jazyka) OK Obsluha dlkovho ovldn na cestch Hlasov zznamnk m??ete zkontrolovat nebo jej zapnout z kterhokoliv jinho telefonu (nap?klad v hotelu, telefonn budce). chcete hlasov zznamnk ovldat, podporuje tnovou volbu (MFV) (to znamen, ?e p?i stisknut tla?tek sly?te r?zn tny). Zavoln hlasovho zznamnku a poslech zprv ~ (Navolte vlastn ?slo) p?i poslechu textu ohl?en: stiskn?te tla?tko 9 a zadejte systmov PIN K ovldn slou?nsledujc tla?tka: Template Bali, Version 1, 16. 02. 2012 A B 3 0 B?hem ohl?en ?sla/data/?asu: p?esune se na za?tek p?edchoz zprvy. ?Smazn aktuln zprvy. ~ (Navolte vlastn ?slo a nechte vyzvn?t, dokud se neozve: ?Zadejte prosm PIN?) ~ (Zadejte systmov PIN) Hlasov zznamnk se zapne. Hlasov zznamnk nelze na dlku vypnout. Zapnn hlasovho zznamnku Gigaset A420-A420A / IM-Ost cs / A31008-M2402-R601-1-TK19 / Bali. fm / 5/10/12 12 Memobox Memobox je hlasov zznamnk va?eho opertora umst?n v telefonn sti. Abyste mohli memobox pou?vat, je t?eba ho aktivovat u provozovatele st?. OK q Memobox ~ (zadejte ?slo) OK Hledn sluchtka (?paging?) Sluchtko lze vyhledat pomoc zkladny. 2) nebo tla?tko p?ijet hovoru c nebo tla?tko zav??en a na jednom sluchtku. Ru?n p?ihl?en sluchtka K zkladn?(2). Menu q Nastaven OK q Sluchtko OK q P?ihlsit systmov PIN zkladny (p?i dodn: 0000) OK Na displeji se zobraz P?ihla?ovn. 1) Na sluchtku 2) Na zkladnov stanici B?hem 60 sekund po zadn systmovho PIN dlouze stiskn?te tla?tko p?ihl?en/pagingu ( str. (A420A: pokud je aktivn p?ihla?ovac re?im, usly?te potvrzovac tn. ) P?ihla?ovac proces trv asi 1 minutu. Po sp??nm p?ihl?en se na displeji krtce zobraz P?ihl?eno a displej p?ejde do klidovho stavu. p?id?lena jinm p?stroj?m, ?slo 4 bude p?epsno. Odhl?en sluchtek Z ka?dho p?ihl?enho sluchtka Gigaset m??ete odhlsit jakkoli jin p?ihl?en sluchtko. Menu q Nastaven OK q Sluchtko OK q Odhlsit q vyberte odhla?ovanho internho ?astnka. OK zadejte systmov kd PIN zkladny (tovrn nastaven: 0000) OK Pou?it n?kolika sluchtek Intern voln Intern voln jsou bezplatn hovory mezi sluchtky p?ihl?enmi k t?e zkladn?. Template Bali, Version 1, 16. 02. 2012 2 sluchtka jsou p?ihl?ena Stisknutm ovldacho tla?tka u, zavolte druh sluchtko. u q (zvolte internho ?astnka) OK nebo c se zavol sluchtko Voln v?ech sluchtek (?hromadn voln?) Stiskn?te a podr?te ovldac tla?tko u nebo tla?tko u P nebo tla?tko u q Volat v?em OK nebo tla?tko c tm volte v?echna sluchtka Po p?ihl?en ?astnka s nm m??ete hovo?it. Stiskn?te tla?tko zav??en a. Gigaset A420-A420A / IM-Ost cs / A31008-M2402-R601-1-TK19 / Bali. fm / 5/10/12 13 Telefonujete s externm ?astnkem. Stiskn?te ovldac tla?tko u a zavolejte na jedno nebo na v?echna sluchtka. intern ?astnk voln p?ijme. Intern zp?tn dotaz/spojen hovoru P?ipojen k externmu hovoru Vedete extern hovor. Intern ?astnk se k tomuto hovoru m??e p?ipojit a ?astnit se rozhovoru (konference). P?edpoklad: funkce P?poslech je zapnut. Zapnn a vypnn internho p?ipojen Menu q Nastaven OK q Zkladna OK q P?poslech OK (?Pokud prvn intern ?astnk stiskne tla?tko zav??en a, z?stv spojen mezi p?ipojenm sluchtkem a externm ?astnkem zachovno. Intern p?ipojen (konference) Nastaven budku Zapnn a vypnn budku Menu q Budk OK Aktivace OK (?= zap) Je-li zapnuto: ~ (zadejte dobu buzen) OK Nastaven ?asu buzen Menu q Budk OK q ?as buzen OK Vlo?te ?as buzen v hodinch a minutch a stiskn?te OK. Zvonc budk vypnete stisknutm libovolnho tla?tka na 24 hodin. [. . . ] ISO 14001 (?ivotn prost?ed): certifikt vydan zku?ebnou TV SD Management Service GmbH, platn od z?ISO 9001 (kvalita): certifikt vydan zku?ebnou TV SD Management Service GmbH, platn od 17. 2. 1994. Likvidace Nevyhazujte akumultory s b??nm domovnm odpadem. Respektujte mstn p?edpisy o likvidaci odpad?, kter si m??ete vy?dat u svho obecnho ?adu nebo specializovanho prodejce, u kterho jste si produkt koupili. od komunlnho odpadu prost?ednictvm ur?ench sb?rnch mst stanovench vldou nebo mstnmi ?ady. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SIEMENS GIGASET A420

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SIEMENS GIGASET A420 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag