Návod k použití SIEMENS GIGASET N300A IP

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SIEMENS GIGASET N300A IP. Doufáme, že uživatelská příručka pro SIEMENS GIGASET N300A IP bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SIEMENS GIGASET N300A IP.


SIEMENS GIGASET N300A IP : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1919 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SIEMENS GIGASET N300A IP (1901 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SIEMENS GIGASET N300A IP

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Nepouzívejte telefon v prostedí, kde hrozí nebezpecí výbuchu, nap. Nevystavujte telefon následujícím vlivm: vliv tepelných zdroj, pímého slunecního záení, jiných elektrických pístroj. Chrate zaízení Gigaset ped vlhkem, prachem a agresivními kapalinami a parami. Zaízení pedávejte tetím osobám vzdy s návodem k obsluze. [. . . ] Tyto údaje si musíte ulozit v telefonu, napíklad pomocí webového konfigurátoru. Budete potebovat: > Pihlasovací jméno a heslo a pípadn (v závislosti na konkrétním poskytovali sluzeb) uzivatelské jméno (casto se pouzívá telefonní císlo VoIP). Nebo > Osobní kód pro automatickou konfiguraci (aktivacní kód), pokud vás poskytovatel sluzeb podporuje funkci , , Automatická konfigurace". > Pístupová data ke sluzb VoIP a piadit spojení VoIP jako odesílací nebo pijímací spojení mzete zadat místo zpsobu popsaného v následující cásti také pomocí sluchátka Gigaset C59H, SL78H, SL400H nebo S79H pihláseného k základn. > Popis webového konfigurátoru je uveden v podrobném návodu k obsluze na pilozeném disku CD a v on-line nápovd k webovému konfigurátoru. 7 Konfigurace spojení VoIP 5 Navázání spojení s webovým konfigurátorem > Otevete na pocítaci internetový prohlízec. > Zadejte do prohlízece adresu URL www. gigaset-config. com a stisknte klávesu Enter. Pokud jiz bylo k základn pihláseno sluchátko, mzete do prohlízece také alternativn zadat adresu IP svého telefonu (nap. Adresa IP telefonu se zobrazí na displeji sluchátka, pokud krátce stisknete tlacítko pihlásení (paging) na pední stran základny. Budete spojeni s webovým konfigurátorem vasí základny. Zobrazí se následující stránka webového konfigurátoru. Spojení pocítace s webovým konfigurátorem je místní (pipojení prostednictvím sít LAN). 8 Konfigurace spojení VoIP 6 Pihlásení ve webovém konfigurátoru > Pokud si pejete zmnit komunikacní jazyk rozhraní webového konfigurátoru, klepnte na ikonu seznamu . > Klepnte v seznamu dostupných jazyk na pozadovaný jazyk. Webová stránka je znovu nactena ve vybraném jazyce. Pípadn to mze chvíli trvat, protoze internetové stránky pro vybraný jazyk jsou nacítány do základny z konfiguracního serveru. Pro pihlásení k webovému konfigurátoru potebujete systémový kód PIN telefonu (nastavení pi dodání: 0000). A Zadejte do spodního pole ctymístný systémový kód PIN telefonu. Klepnte na tlacítko OK. B Pokud je doposud nastaven kód PIN 0000: > Klepnte v okn s bezpecnostním A B upozornním, které se následn oteve, na tlacítko OK. 9 Konfigurace spojení VoIP 7 Vlození dat VoIP Zobrazí se následující internetová stránka: > Klepnte na moznost Settings. Po nactení následující internetové stránky: > V navigacní oblasti (vlevo na stránce) klepnte na moznost Telephony. Zobrazí se seznam se vsemi spojeními, které jste piadili svému telefonu nebo které mzete na telefonu nakonfigurovat. > Klepnte na tlacítko Edit, které patí k prvnímu spojení VoIP-IP1. Dalsí informace k aktuální zobrazené internetové stránce naleznete v nápovd online. Stránka se oteve po klepnutí na symbol otazníku nahoe vpravo na internetové stránce. 10 Konfigurace spojení VoIP Zobrazí se internetová stránka ke konfiguraci 1. * Nejprve nactte do základnové stanice obecné údaje poskytovatele. > Klepnte na tlacítko Select VoIP Provider a na následující internetové stránce na tlacítko Next>. > Klepnte na ikonu seznamu a vyberte ze seznamu zemi, ve které pouzíváte telefon. > Klepnte na tlacítko Next>. > Klepnte na ikonu seznamu a vyberte ze seznamu svého poskytovatele sluzeb VoIP. > Klepnte na tlacítko Finish. Pokud není vás poskytovatel sluzeb VoIP v seznamu uveden, musíte vybrat moznost Other Provider. * ) Automatická konfigurace: Pokud vás provozovatel sluzeb podporuje , , automatickou konfiguraci", dostanete od nj místo pihlasovacího jména a hesla , , konfiguracní kód". Vlozte tento kód do pole Auto Configuration Code a klepnte na tlacítko Start Auto Configuration. Pokracujte podle pokyn v cásti 8 . 11 Konfigurace spojení VoIP Pokud bylo mozné nacíst údaje poskytovatele, zobrazí se hlásení Provider data has been downloaded. > Klepnte na moznost OK. > Vlozte do pole Personal Provider Data pístupové údaje, které jste získali od poskytovatele sluzeb VoIP. > Klepnte na tlacítko Set. Jakmile jste provedli výbr poskytovatele Other Provider, musíte ped potvrzením sami vlozit údaje poskytovatele. > Klepnte na tlacítko Show Advanced Settings. V nápovd online naleznete pomoc pi vyplování. Stránka se oteve po klepnutí na symbol otazníku nahoe vpravo na internetové stránce. 12 Konfigurace spojení VoIP 8 Dokoncení konfigurace Pokud jste doposud neaktivovali moznost Active pod bodem IP1 (nevidíte zaskrtnutí): Opt se zobrazí seznam se vsemi moznými spojeními vaseho telefonu. > Klepnte na moznost A . > Stisknte tlacítko <F5> a aktualizujte stránku. A Pokud se ve sloupci Status zobrazí moznost Registered, byla konfigurace úspsn dokoncena. Pokud se nezobrazí moznost Registered: zkontrolujte své zadání (velká/malá písmena) a pipojení kabelem k internetu. Respektujte také údaje uvedené v nápovd online. K tomu, abyste mohli prostednictvím konfigurovaného pipojení VoIP a pevné sít telefonovat, musíte k základnové stanici pihlásit minimáln jedno sluchátko. Prostednictvím pipojení VoIP mzete telefonovat az v okamziku, kdy je piadíte k pihlásenému sluchátku jako pipojení k odesílání. Volání prostednictvím linky VoIP mzete pijímat, jakmile je k základnové stanici pihláseno sluchátko. Pomocí kteréhokoliv sluchátka Gigaset C59H, SL78H, SL400H nebo S79H mzete vyuzívat kompletní rozsah funkcí základnové stanice. 13 Pihlásení sluchátka 9 Pihlásení sluchátka Pihlásení sluchátka musíte provést na sluchátku (a) a na základn (b) soucasn. V podrobném návodu k obsluze na pilozeném disku CD najdete úplné informace týkající se uvedení telefonu do provozu, konfigurace nových spojení, ovládání telefonu a mozná esení casto kladených otázek a problém. Aby bylo mozné kdykoli pijmout volání prostednictvím internetu, musí být router trvale pipojen k internetu. 16 Telefonování Telefonování > Pomocí císelných tlacítek na sluchátku zadejte císlo, které chcete volat. Pi volání prostednictvím spojení VoIP mze být teba zadat pedvolbu i v pípad, ze jde o místní volání (závisí na poskytovateli sluzby). > Stisknte tlacítko pijetí hovoru. > Pokud jste sluchátku pidlili pevné odesílací spojení (standardní typ pidlení: pevná sí ), bude císlo vytoceno prostednictvím tohoto odesílacího spojení. [. . . ] Ztráta kapacity akumulátoru, která se projeví do sesti msíc od pevzetí výrobku, jde k tízi prodávajícího. Po této dob se toto posuzuje jako snízení funkcnosti akumulátoru zpsobené obvyklým opotebením. 2) Odpovdnost za vady nelze uplatnit: Pokud výrobek nebyl provozován v souladu s návodem k pouzití, pokud se jedná o chybnou instalaci výrobku, pokud doslo k neoprávnnému nebo neodbornému zásahu do výrobku, vniknutí cizích látek do výrobku, psobení vyssí moci (nap. zivelné pohromy), pokud byl výrobek skladován mimo rozmezí teplot - pístroj: -25°C az +55°C, akumulátor: 0°C az +49°C - nestanoví-li výrobce v návodu k pouzití jinak, pokud byl výrobek skladován nebo provozován ve vlhkém, prasném, chemicky agresivním ci jinak nevhodném prostedí - nestanoví-li výrobce v návodu k pouzití jinak, pokud dojde k mechanickému poskození, pokud byl výrobek pipojen na jiné nez pedepsané napájecí naptí, pokud bylo k výrobku pipojeno jiné nez výrobcem schválené píslusenství. Odblokování bezpecnostního kódu výrobku není servisním úkonem a nevztahuje se na nj záruka. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SIEMENS GIGASET N300A IP

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SIEMENS GIGASET N300A IP bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag