Návod k použití SAMSUNG WB5500

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG WB5500. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG WB5500 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG WB5500.


SAMSUNG WB5500 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (16416 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG WB5500 UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA (7287 ko)
   SAMSUNG WB5500 (7219 ko)
   SAMSUNG WB5500 QUICK GUIDE (4116 ko)
   SAMSUNG WB5500 QUICK GUIDE (8354 ko)
   SAMSUNG WB5500 快速指南 (11305 ko)
   SAMSUNG WB5500 QUICK GUIDE 2 (8354 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG WB5500

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Pouzívánífotorámecku PhotoFrame 4. 1 Prohlízenífotografií 4. 1. 1 Prohlízenípedemulozenýchfotografií 4. 1. 2 Prohlízenífotografiízpamovékarty 4. 1. 3 ProhlízenífotografiízezaízeníUSB 4. 2 Vyhledánífotografie 4. 2. 1 Rezimprohlízení 4. 2. 2 RezimPrezentace 4. 2. 3 Pístupknáhledmanavigace 4. 2. 4 Rychlýpístupknáhledm 4. 2. 5 Výbrfotografií 4. 3 Prohlízeníprezentaceneboalba 4. 3. 1 Pehránívsechalbnebovybrané prezentace 4. 4 Kopírovánífotografií 4. 4. 1 Kopírovánízpamovékarty 4. 4. 2 KopírovánízpocítacePC/Mac 4. 4. 3 Kopírovánízfotorámeckudopocítace PC/Mac 4. 5. DalsívyuzitívasehoPhotoFrame 5. 1 Pohybvnabídce 5. 2 NabídkaFotografie(Photo) 5. 2. 1 Otácení, zoomaoíznutí 5. 2. 2 Pesunfotografií 5. 2. 3 Fotografickéefekty 5. 2. 4 Rámecky 5. 3 Vytváeníasprávafotoalb 5. 3. 1 Vytvoeníalba 5. 3. 2 Pejmenováníalba 5. 3. 3 Odstranníalba 5. 3. 4 Kopírovánífotografiímezialby 5. 4 Vytváeníasprávaprezentací 5. 4. 1 Vytvoeníprezentace 5. 4. 2 Pidáníalbadoprezentace 5. 4. 3 Odebráníalbazprezentace 5. 4. 4 Pejmenováníprezentace 5. 4. 5 Odstranníprezentace 5. 4. 6 Poadíprezentace 5. 4. 7 Pechodovéefekty 5. 4. 8 Frekvence 5. 4. 9 Koláz 5. 4. 10Barvapozadí 5. 4. 11Zobrazeníhodin 5. 5 Upozornnínaudálosti 5. 5. 1 Vytvoeníupozornnínaudálosti 5. 5. 2 Odstranníupozornnínaudálosti 5. 5. 3 Odlozeníupozornnínaudálosti 5. 6 Kontrolastavuvasehofotorámecku 6. Nastavení Jas Jazyk Pamovákarta Cas, datumahodiny Casovéfunkce(Automatickézapnutí/ vypnutí) Funkceotácení Zapnutíavypnutízvukovéhosignálu Technickéúdaje 20 20 20 20 22 23 24 25 25 26 27 28 28 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 37 38 38 41 41 42 44 44 44 45 46 47 49 50 51 53 8. Nejcastjsídotazy 1 CESKY Obsah 9. Servisníazárucnípodmínky 55 Obsah DigitálnífotorámecekPhillipsPhotoFramelze postavitsvislenebovodorovntak, abyjeho polohaodpovídalazobrazovanýmfotografiím. Jehovestavnánabíjitelnábaterievámposkytne volnostpipenásenínajinámístaaumozní zobrazovánífotografiíbeznutnostipipojeník síti. Fotorámecekmzeteumístittakénkdev místnostiapopipojeníksítijejnechattrvale. [. . . ] · Pechodemdopravanebostiskem tlacítkaOKvstuptedonabídky Fotografie(Photo). 4 Pejdtedoprava, kdevytvoítenovéalbum aoteveteklávesnicinaobrazovce. Dalsí vyuzití vaseho PhotoFrame 5 · Pomocínavigacníchtlacítekatlacítka OKzadejtenázevvytváenéhoalba. Název mze obsahovat maximáln 24 znak. · OznactetlacítkoENTER, stiskemtlacítka OKpotvrtenázevavratesedo nabídkyfotorámecku. 2 · Pejdtedolavybertesizdrojk prohlízení prohlízení · Pejdtedopravaaotevetepozadované album. 3 TlacítkemMenuvstuptedonabídky Album. Chcete-litutonabídkuukoncitaspustit prezentacifotografií, stiskntetlacítkoPlay Slideshow. 5. 3. 3 Odstranníalba Pokudchceteodstranitceléalbum 1 · TlacítkemMenuvstuptedohlavnínabídky. · Pechodemdopravanebostiskem tlacítkaOKvstuptedonabídky Fotografie(Photo). Chcete-litutonabídkuukoncitaspustit prezentacifotografií, stiskntetlacítkoPlay Slideshow. Dalsí vyuzití vaseho PhotoFrame CESKY 5. 3. 4 Kopírovánífotografiímezialby Fotografielzekopírovatnebopesouvatz jednohoalbadojiného. · Pechodemdopravanebostiskemtlacítka OKvstuptedonabídky. 4 Pechodemdopravaadolvybertealbum a potom stisknte apotomstisknteOK. Budouvytvoeny kopie fotografií, které budou poté postupn kopiefotografií, kterébudoupotépostupn vlozeny na konec alba. vlozenynakonecalba. 5. 4 2 Vrezimunáhledpejdtenafotografiia vybertejitlacítkemOK. Pokudchcete vybratvtsípocetfotografií, operaci opakujte. opakujte. Vytváeníasprávaprezentací Svéprezentacesimzetesamiupravit. Lzerucn zaaditalbadoprezentace, nastavitfrekvenci prezentace(dobu, pokterouzstanefotografie naobrazovce), vybratpechodovýefekt(zpsob, jakýmdalsífotografienahradínaobrazovce fotografiisoucasnou)azvolitpostupnounebo náhodnouprezentaci. 5. 4. 1 Vytvoeníprezentace Chcete-lipehrátvsechnyfotografieve fotorámecku, postupujtedlenásledujících pokyn. 3 StiskntetlacítkonabídkyFotografie (Photo) (Photo)apechodemdolnebodoprava vyberte vyberteKopírovatdo(Copyto). 1 · TlacítkemMenuvstuptedohlavnínabídky. Poznámka1: Tatofunkcesetýkávsechprezentacíulozených navsechmédiích. 2 · PejdtedolnapolozkuPechodový efekt (Transition Effect). Poznámka2: PivýbruefektuRandomsepipechodu snímkvprezentacipouzijírznénáhodné efekty. Dalsí vyuzití vaseho PhotoFrame 5. 4. 8 Frekvence Tatofunkceumozujenastavitinterval, pokterý sejednotlivéfotografievprezentacizobrazují. · Pechodemdopravanebostiskem tlacítkaOKvstuptedonabídky Prezentace(Slideshow). 5 NastavenípotvrtestiskemOK. 2 PejdtedolnanabídkuFrekvence (Freuency). Chcete-litutonabídkuukoncitaspustit prezentacifotografií, stiskntetlacítkoPlay Slideshow. Poznámka: Tatofunkcesetýkávsechprezentacíulozených navsechmédiích. 3 Pejdetedoprava. Dalsí vyuzití vaseho PhotoFrame CESKY 4 Pejdtedolavybertepozadovanýinterval pechodu. 5. 4. 9 Koláz Chcete-lisoucasnzobrazitvtsípocet uspoádanýchfotografií, pouzijtekoláz. Poznámka: Fotografienaformátovanétak, zejenelzeve fotorámeckunormálnzobrazit, senormáln zobrazujíscernýmokrajem. FunkceKoláz automatickyvyplnítytookrajevícenásobným zobrazenímstejnéfotografie. · Pechodemdopravanebostiskem tlacítkaOKvstuptedonabídky Prezentace(Slideshow). 3 Pejdetedoprava. Oteveseseznam rzných uspoádání koláze. . rznýchuspoádáníkoláze. . 4 · Pejdtedolavybertesipozadované uspoádání. · VýbrpotvrtestiskemOK. 2 PejdtedolnanabídkuKoláz(Collage). Chcete-litutonabídkuukoncitaspustit prezentacifotografií, stiskntetlacítkoPlay Slideshow. Poznámka: PokudsivybereteuspoádáníRandom, fotorámecekpouzijerznánáhodnáuspoádání koláze. Dalsí vyuzití vaseho PhotoFrame 5. 4. 10 Barvapozadí Tutofunkcipouzijtekvýbrubarvyokrajna pozadítchfotografií, kteréjsoumensínez obrazovkafotorámecku(tytofotografiese zobrazujíscernýmiokraji). [. . . ] Ces limites sont conçues de façon à fourir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans le cadre d'une installation résidentielle. CET appareil produit, utilise et peut émettre des hyperfréquences qui, si l'appareil n'est pas installé et utilisé selon les consignes données, peuvent causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne peut garantir l'absence d'interférences dans le cadre d'une installation particulière. Si cet appareil est la cause d'interférences nuisibles pour la réception des signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être décelé en fermant l'équipement, puis en le remettant en fonction, l'utilisateur pourrait essayer de corriger la situation en prenant les mesures suivantes: · Réorienter ou déplacer l'antenne de réception. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG WB5500

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG WB5500 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag