Návod k použití SAMSUNG VP-D354I

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG VP-D354I. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG VP-D354I bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG VP-D354I.


SAMSUNG VP-D354I : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3497 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG VP-D354I UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA (3597 ko)
   SAMSUNG VP-D354I (4796 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG VP-D354I

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] ENGLISH âESKY Digital Video Camcorder VP-D351(i)/D352(i)/ D353(i)/D354(i)/ D355(i) Digitální videokamera VP-D351(i)/D352(i)/ D353(i)/D354(i)/ D355(i) AF CCD LCD Auto Focus Charge Coupled Device Liquid Crystal Display AF CCD LCD Automatické ostfiení Zafiízení s nábojovou vazbou Displej s tekutmi krystaly Owner's Instruction Book Before operating the unit, please read this Instruction Book thoroughly, and retain it for future reference. UÏivatelská pfiíruãka Pfied pouÏitím zafiízení si pozornû pfieãtûte tuto uÏivatelskou pfiíruãku a uschovejte ji pro dalí pouÏití. This product meets the intent of Directive 89/336 CEE, 73/23 CEE, 93/68 CEE. Tento vrobek je v souladu se smûrnicemi 89/336 CEE, 73/23 CEE a 93/68 CEE. AD68-00839L ENGLISH âESKY Contents Notes and Safety Instructions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Getting to Know Your Camcorder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Pro ukonãení stisknûte tlaãítko MENU. [ Notes ] [ Poznámky ] Move Select MENU Exit I ReÏimy Pastel2 (Pastel2), Emboss2 (Reliéf2), Mirror I The Pastel2, Emboss2, Mirror, Mosaic or 16:9 Wide modes (Zrcadlo), Mosaic (Mozaika) a 16:9 Wide (·irokoúhl 16:9) are not available while DIS or COLOR NITE SHUTTER nejsou k dispozici, pokud se pouÏívá digitální stabilizátor is in use. I Digital Effect modes are not available while EASY. Q or Back I ReÏimy digitálního efektu nejsou k dispozici, pokud se Program AE Off NITE PIX is in use. White Balance Art I Once DIS, EASY. Q or COLOR NITE SHUTTER is set, 16:9 Digital Effect Mosaic I Po nastavení funkce DIS, EASY. Q nebo COLOR NITE DIS Sepia Wide, Emboss2, Pastel2, Mirror or Mosaic modes will be SHUTTER budou uvolnûny reÏimy 16:9 Wide (16:9 Digital Zoom Negative released. ·irokoúhl), Pastel2 (Pastel2), Emboss2 (Reliéf2), Mirror Mirror I Digital Zoom is not available in the 16:9 Wide, Emboss2, (Zrcadlo) a Mosaic (Mozaika). Move Select MENU Exit I Funkce Digital Zoom (Digitální zoom) není dostupná Pastel2, Mirror or Mosaic modes. v reÏimech 16:9 Wide (16:9 ·irokoúhl), Mirror (Zrcadlo), I Digital Effect modes other than 16:9 Wide, Emboss2, Pastel2, Mirror or Mosaic (Mozaika), Pastel2 (Pastel2) a Emboss2 (Reliéf2). I ReÏimy digitálního efektu, jiné neÏ 16:9 Wide (16:9 ·irokoúhl), Pastel2 I Setting the NITE PIX while Digital Effect is in use releases the Digital Effect, (Pastel2), Emboss2 (Reliéf2) Mirror (Zrcadlo) a Mosaic (Mozaika), jsou and releasing the NITE PIX will set the Digital Effect to Off mode. I PouÏíváte-li funkci Digital Effect (Digitální efekt), po nastavení funkce NITE PIX se funkce Digital Effect (Digitální efekt) uvolní a uvolnûním funkce NITE PIX se nastaví funkce Digital Effect (Digitální efekt) do reÏimu Off (Vypnuto). I Funkce Nahrávání fotografií není dostupná v reÏimu 16:9 Wide (16:9 ·irokoúhl). M 66 ENGLISH âESKY Advanced Recording Zooming In and Out with Digital Zoom Zoom works only in Camera mode. Pokroãilé nahrávání Zvûtování a zmenování pomocí digitálního zoomu Funkce Zoom funguje pouze v reÏimu Camera. Selecting the Digital Zoom Zooming more than 20x is achieved digitally, up to 900x when combined with optical zoom. The picture quality may deteriorate depending on how much you zoom in on the subject. We recommend that you use the DIS feature with Digital Zoom for picture stability. Move the Menu selector to the left or right to select Camera, then press the Menu selector. Move the Menu selector to the left or right to select Digital Zoom, then press the Menu selector. Move the Menu selector to the left or right to select desired zoom mode(Off, 100x, 200x, 400x or 900x), then press the Menu selector. Digital Zoom is not available while DIS, EASY. Q, taking a photo image, COLOR NITE SHUTTER, 16:9 Wide, Emboss2, Pastel2, Mirror or Mosaic is in use. I Once taking a photo image, COLOR NITE SHUTTER, 16:9 Wide, Emboss2, Pastel2, Mirror or Mosaic is set, Digital Zoom mode will be released. (The Digital Zoom mode will be backed up. ) I Once DIS or EASY. Q is set, Digital Zoom mode will be released. I I Vbûr digitálního zoomu Vûtího neÏ 20násobného zvûtení se dosahuje digitálnû, aÏ 900násobného Podle míry zvûtení pfiedmûtu se mÛÏe zhorovat kvalita obrazu. Pro stabilitu obrazu doporuãujeme s digitálním zoomem pouÏívat funkci DIS. zvûtení lze dosáhnout kombinací digitálního a optického zoomu. (viz strana 61) 1 4 Camera Mode Camera Program AE White Balance Digital Effect DIS Digital Zoom Move 1. Pohybem ovladaãe Menu doleva ãi doprava vyberte poloÏku Camera (Videokamera), poté ovladaã stisknûte. Pohybem ovladaãe Menu doleva ãi doprava vyberte poloÏku Digital Zoom (Digitální zoom), poté ovladaã stisknûte. Pohybem ovladaãe Menu doleva ãi doprava vyberte poÏadovan reÏim zoomu (Off (Vypnout), 100x, 200x, 400x nebo 900x), poté ovladaã stisknûte. [. . . ] 61 Digital Effect (Digitální efekt). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 DV (DV) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79, 80 -E- PamûÈová karta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Photo Copy (Kopírování fotografií) . . . . . . . . 106 Photo Search (Vyhledávání fotografií) . . . . . . [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG VP-D354I

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG VP-D354I bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag