Návod k použití SAMSUNG UE46C9000ZW UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG UE46C9000ZW. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG UE46C9000ZW bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG UE46C9000ZW.


SAMSUNG UE46C9000ZW UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (45033 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG UE46C9000ZW DOC(DECLARATION OF CONFORMITY) (114 ko)
   SAMSUNG UE46C9000ZW POWER CONSUMPTION GUIDE (VER.1.0) (207 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG UE46C9000ZWUŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 4-2 ODSTRAOVÁNÍ POTÍZÍ Samodiagnostické funkce monitoru . 6-4 1 1-1 Nejdlezitjsí bezpecnostní opatení Nez zacnete Ikony pouzité v této pírucce IKONA NÁZEV Upozornní Poznámka VÝZNAM Oznacuje pípady, kdy daná funkce nemusí fungovat nebo mze být zruseno nastavení. Oznacuje radu nebo tip, jak pouzívat funkci. Pouzití této pírucky · · Nez zacnete tento výrobek pouzívat, dkladn si prostudujte bezpecnostní opatení. Jestlize se vyskytne problém, vyhledejte si informace v cásti , , Odstraování potízí". Upozornní týkající se autorských práv Obsah této pírucky se mze bez pedchozího upozornní zmnit v dsledku zlepsování výkonu výrobku. Copyright © 2010 Samsung Electronics Co. , Ltd. [. . . ] <Zvtsený obraz> -Zvtsí sirokoúhlý obraz s pomrem stran 16:9 (ve vertikálním smru) tak, aby odpovídal velikosti obrazovky. <4:3> - Je výchozím nastavením pro videonahrávky nebo bzné vysílání. obrazovce> - Tuto funkci pouzijte pro zobrazení pùvodního obrazu v pøípadì, ze byla jeho èást pøi minimalizaci oøíznuta vstupním signálem HDMI(720p/1080i/1080p) nebo Komponent(1080i/1080p). Stisknutím tlacítka [TOOLS] zobrazte nabídku <Nástroje>. Velikost mzete také nastavit výbrem moznosti <Nástroje><Velikost obrazu>. · · · · · Moznosti velikosti obrazu se mohou lisit v závislosti na vstupním zdroji. Dostupné polozky se mohou lisit v závislosti na vybraném rezimu. Nastavení lze upravit a ulozit ke kazdému externímu zaøízení pøipojenému na vstup televizoru. <Siroký zoom>: Stisknutím tlacítka vyberte pozici a potom stisknte tlacítko [ <Zvtsený obraz>: Stisknutím tlacítka vyberte pozici a potom stisknte tlacítko [ Pomocí tlacítka nebo posunete obraz nahoru nebo dol. Pak stisknte tlacítko [ Stisknutím tlacítka vyberte moznost Velikosta potom stisknte tlacítko [ ] . Stisknutím tlacítka nebo mzete zvtsit nebo zmensit formát obrazu ve svislém smru. obrazovce> v rezimu HDMI (1080i / 1080p) nebo Komponent (1080i / 1080p): Vyberte pozici stisknutím tlacítka nebo . Ekvalizér Levé a pravé vyvázení zvuku a vysokou nebo nízkou hlasitost lze nastavit dle vlastních pozadavk. · · <Rezim> Mzete vybrat rezim zvuku odpovídající vasim osobním preferencím. <Stereováha> Levé a pravé vyvázení zvuku a vysokou nebo nízkou hlasitost lze nastavit dle vlastních pozadavk. <100Hz> - <300Hz> - <1KHz> - <3KHz> - <10KHz> Umozuje upravit úrove rzných frekvencí síky pásma. <Obnov. > Slouzí k obnovení výchozích hodnot nastavení ekvalizéru. · · SRS TruSurround HD <SRS TruSurround HD> je patentovaná technologie SRS, která esí problém s pehráváním vícekanálového obsahu verze 5. 1 pes dva reproduktory. TruSurround poskytuje nepekonatelný virtuální zvukový zázitek prostednictvím jakéhokoli dvoureproduktorového pehrávacího systému, vcetn vnitních reproduktor v televizním pijímaci. Je pln kompatibilní se vsemi vícekanálovými formáty. · <Vyp. > - <Zap. > Stisknutím tlacítka [TOOLS] zobrazte nabídku <Nástroje>. Mzete také nastavit funkci <Rezim obrazu> výbrem polozek <Nástroje> <SRS TruSurround HD>. Jazyk zvuku Mzete zmnit výchozí hodnotu pro jazyky zvukové stopy. Zobrazuje informace o jazyku pro píchozí datový tok. [. . . ] Dejte pozor, aby do monitoru nevnikla voda. Mohu sledovat digitální televizní vysílání na analogovém televizoru? Ne. Analogový televizor nedokáze zpracovat digitální signály. Sledování digitálního televizního vysílání je mozné pouze na digitálním televizoru. Stejn jako v pípad analogových televizor je mozné i digitální vysílání pijímat jak pomocí venkovních, tak interiérových antén. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG UE46C9000ZW

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG UE46C9000ZW bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag