Návod k použití SAMSUNG UE40C7000WW UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG UE40C7000WW. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG UE40C7000WW bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG UE40C7000WW.


SAMSUNG UE40C7000WW UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (50697 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG UE40C7000WW SKYPE GUIDE (1964 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG UE40C7000WWUŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Nesprávné uzemn ní m ze zp sobit zásah elektrickým proudem nebo poskození za ízení. Kabel napájení zapojte tak, aby nedoslo k jeho uvoln ní. Spatné zapojení m ze zp sobit pozár. Kabely p ílis neohýbejte, ani na n nestavte t zké p edm ty, které by mohly zp sobit poskození kabel . V opa ném p ípad hrozí riziko zásahu elektrickým proudem nebo pozár. Nep ipojujte do jedné zásuvky p ílis mnoho produzovacích kabel . M ze to zp sobit pozár. Instalace Vzdy kontaktujte autorizované servisní st edisko, pokud monitor instalujete v míst s vysokou prasností, vysokými nebo nízkými teplotami, vysokou vlhkostí, v míst , kde se pouzívají chemikálie, a na místech s nep etrzitým provozem, nap . [. . . ] 5. Jak mze pouzívat nastavené hodnoty barev více uzivatel Definice Pokud monitor pouzívá více uzivatel, mohou být ulozeny a následn pouzívány hodnoty barev nastavené pomocí kalibrace barev pro kazdého uzivatele. Jak ulozit nastavené hodnoty barev: How to apply the saved color values: Stisknutím Next (Dalsí) zmníte na Apply (Pouzít) a následn mzete ulozit nastavené hodnoty barev. Jak pouzít ulozené hodnoty barev: Stisknutím tlacítka Multi User (Více uzivatel) na hlavní obrazovce zvolíte a pouzijete jednu z ulozených hodnot barev. 2. 2. Preview (Náhled) Stisknte tlacítko "Preview" na "Color Calibration ". Stisknutímtlacítka "View Calibrated" zkontrolujete efekt nastavené kalibrace. Stisknutímtlacítka "View Uncalibrated" zobrazíte pvodní obraz. Pehled | Instalace | Rezim OSD | Kalibrace barev | Odinstalování | Odstraování potízí Odinstalování Program MagicTune mzete odinstalovat pouze pomocí moznosti "Add or Remove Programs" ovládacího panelu Windows. Program MagicTune odinstalujete provedením následujícím krok. Zvolte [Task Tray] ' [Start] ' [Settings] a v menu vyberte [Control Panel]. Pokud je program spustn pod Windows XP, vyberte [Control Panel] v menu [Start]. Kliknte na ikonu Click the "Add or Remove Programs" na ovládacím panelu Na obrazovce "Add or Remove Programs" rolujte dol a vyhledejte "MagicTune. " Oznacte ho kliknutím. Proces odinstalování programu spuste kliknutím na "Yes". Více informací o videokart vám poskytne její výrobce. Jeliko program Highlight pouívá komunikacní kanály, ukoncete program Highlight ped sputním softwaru MagicTune. Pokud budete zárove pouívat funkci Highlight i MagicTune, dojde ke konfliktm, které zpsobují chyby. Ped sputním softwaru MagicTune vdy UKONCETE program Highlight. Odstraování potízí MagicTune nemusí fungovat, pokud bhem práce s programem MagicTune vymníte monitor nebo aktualizujete ovladac grafické karty. Potíze Zkontrolujte, pokud správn nefunguje funkce MagicTune. Kontrolní seznam Funkce MagicTune je k dispozici pouze na PC (VGA) s OS Windows, který podporuje , , Plug and Play". Mozné esení * Pokud chcete zjistit, zda-li vás pocítac podporuje funkci MagicTune, postupujte dle níze uvedených krok (u Windows XP); Control Panel -> Performance and Hlavní nabídka Start -> Ovládací panely -> Systém -> Hardware -> Správce zaízení -> Monitory -> po smazání monitoru Plug and Play, mzete `monitor Plug and Play' mzete monitor nalézt vyhledáním nového hardwaru. Nkteré grafické karty mozná nebudou vás monitor podporovat. Pokud budete mít s grafickou kartou problém, navstivte nasi webovou stránku, abyste si ovili seznam kompatibilních grafických karet. http://www. samsung. com/monitor/magictune MagicTuneTM nepracuje správn. Program lze stáhnout na webových stránkách http://www. samsung. com/monitor/magictune. Na webových stránkách MagicTune naleznete technickou podporu programu MagicTune, FAQs (otázky a odpovdi) a softwarové aktualizace (upgrady). Na webových stránkách MagicTune naleznete technickou podporu programu MagicTune, FAQs (otázky a odpovdi) a softwarové aktualizace (upgrady). Pehled | Instalace | Rozhraní | Odebrání | Odstraování závad Pehled Co je program MagicRotation? Pocítacové monitory vzdy umozovaly uzivatelm zobrazování pouze na síku. V dnesním informacním vku potebuje stále více uzivatel ve svém kazdodenním zivot zobrazovat dokumenty, webové stránky, e-mailové zprávy atd. [. . . ] Pro informace o bezpecnosti a shod s EMC viz regulacní pírucku. INFORMACE O PRODUKTU (S prevencí retence obrazu) U LCD monitor a televizor mze dojít k retenci obrazu. To je jev, ke kterému dochází pi zmn jednoho obrazu v druhý a zvlást byl-li pedchozí obraz statický a byl zobrazován po dlouhou dobu. Pi bzném provozu LCD panelu k retenci obrazových bod (pixel) nedochází. Pokud je vsak po dlouhou dobu zobrazen stejný obraz, mezi dvma elektrodami tekutého krystalu se nahromadí mírný rozdíl náboj. To mze mít za následek zmnu parametr tekutých krystal v urcitých cástech displeje. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG UE40C7000WW

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG UE40C7000WW bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag