Návod k použití SAMSUNG SP-H03 UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG SP-H03. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG SP-H03 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG SP-H03.


SAMSUNG SP-H03 UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (6675 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG SP-H03 (12646 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG SP-H03UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] SP-H03 Projektor PICO Uzivatelská pírucka Barva a vzhled výrobku se mohou lisit od obrázk v této pírucce. Zmna technických údaj (zvýsení výkonu) je vyhrazena bez pedchozího upozornní. Obsah NEJDLEZITJSÍ BEZPECNOSTNÍ OPATENÍ Nez zacnete . 2-2 Nastavení zvtsení/zmensení a zaostení . 2-3 Velikost promítacího plátna a promítací vzdálenost . [. . . ] Pokud se zpráva neobjeví, pouzijte ikonu Tento po íta nebo pr zkumníka systému Windows k p ístupu k soubor m v projektoru. Soubory m zete p enáset z po íta e do projektoru jejich p etazením nebo kopírováním a vkládáním. Odpojení projektoru od po íta e. ádn ukon ete spojení, abyste zabránili poskození projektoru nebo vasich dat. Klepn te na ikonu v hlavním panelu systému Windows. 2. Klepn te na místní zprávu. 3. Kabel USB odpojte az poté, co se zobrazí zpráva, ze je bezpe né odebrat hardware. · · · Neodpojujte kabel USB, pokud probíhá kopírování soubor . Mohlo by dojít ke ztrát dat nebo poskození projektoru. Pokud jste prost ednictvím po íta e otev eli soubory v projektoru, spojení nebude mozné ukon it. P i odpojování za ízení USB od po íta e postupujte podle pokyn pro bezpe né odebrání ve vasí verzi systému Windows. Instalace a p ipojení 2-12 3 3-1 · Pouzití Funkce výrobku Projektor neobsahuje rtu a je setrný k zivotnímu prost edí díky pouzití technologie LED, která zaru uje delsí zivotnosti v porovnání s tradi ními lampami. Hluk ventilátoru byl omezen za pomoci optimalizace vnit ního proud ní vzduchu a tvaru ventilátoru. K dispozici je rozlisení WVGA a jasný obraz se sv telným tokem 30 lumen . Multimediální p ehráva , prohlíze dokument , interní pam , slot na kartu MicroSD a vyjímatelná nabíjecí baterie. R zné vstupní porty, mezi které pat í port pro p ipojení po íta e, port pro p ipojení za ízení AV, port USB a port pro kartu MicroSD, poskytují siroké moznosti p ipojení periferních za ízení. Obsahuje vestav ný monofonní reproduktor 1 W a výstupní zvukový konektor. Stejná nabídka se pouzívá pro vsechny typy vstupu, díky emuz se projektor snadno ovládá. 1. Jako sv telný zdroj je pouzita pokro ilá technologie LED 2. Minimální hluk ventilátoru · · · · · · 3. Snadno ovladatelné nabídky 3-1 Pouzití 3-2 Podrobnosti o výrobku 3-2-1. Podrobnosti o výrobku Baterie je odpojena. Baterie je p ipojena. NÁZEV Objektiv FOCUS POPIS Vytvá í obraz objektu na promítacím plátn . Slouzí k zaost ení obrazu na promítacím plátn . Indikuje provozní stav projektoru. Indikátory Dalsí informace naleznete v ásti , , Signalizace stav indikátory LED". Zvukový výstup Zde p ipevn te stativ. Reproduktor Otvor pro stativ Pouzití 3-2 3-2-2. Ovládací tla ítka Ovládací tla ítka se nachází na horní stran projektoru. [. . . ] Pokud není za ízení správn p ipojeno, nelze ho vybrat. Ujist te se, zda je zvolen nálezitý zdroj vstupního signálu. Zkontrolujte, zda jsou konektory ádn p ipojeny k port m na zadní stran projektoru. Zkontrolujte, zda není projektor p ílis daleko od plátna nebo p ílis blízko u plátna. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG SP-H03

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG SP-H03 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag