Návod k použití SAMSUNG SGH-L700

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG SGH-L700. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG SGH-L700 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG SGH-L700.


SAMSUNG SGH-L700 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1439 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG SGH-L700 UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA (1040 ko)
   SAMSUNG SGH-L700 (2117 ko)
   SAMSUNG SGH-L700 QUICK GUIDE (VER.1.0) (328 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG SGH-L700

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Nkteré cásti této pírucky se mohou lisit od provedení vaseho telefonu v závislosti na softwaru telefonu nebo poskytovateli sluzeb. World Wide Web http://www. samsungmobile. com Printed in Korea Code No. : GH68-19455A Czech. 1. 0 Uzivatelská pírucka SGH-L700 Pouzívání této pírucky Tato uzivatelská pírucka je urcena k tomu, aby vás seznámila s funkcemi a vlastnostmi vaseho mobilního telefonu. Strucné pokyny naleznete v cástech , , Pedstavení vaseho mobilního telefonu", , , Sestavení a píprava vaseho mobilního telefonu", a , , Pouzívání základních funkcí". Ikony v pokynech Nejdíve se seznamte s ikonami pouzitými v této pírucce: Upozornní ­ situace, které by mohly zpsobit zranní vás nebo jiných osob Výstraha ­ situace, které by mohly zpsobit poskození telefonu nebo jiného zaízení Poznámka ­ poznámky, rady nebo dodatecné informace Viz ­ stránky se souvisejícími informacemi; napíklad: s. 12 (znamená , , viz strana 12") ii Následující krok ­ poadí mozností nebo menu, které musíte vybrat, abyste provedli urcitou akci; napíklad: Stisknte [OK] Zprávy Vytvoit zprávu (znamená [OK], potom Zprávy, potom Vytvoit zprávu) ] Hranaté závorky ­ tlacítka telefonu; napíklad: [ ] (znamená tlacítko zapnout/ukoncení menu) Lomené závorky ­ kontextová tlacítka ovládající rzné funkce na kazdé obrazovce; napíklad: <OK> (znamená kontextové tlacítko OK) Informace o autorských právech Práva na veskeré technologie a produkty, které jsou soucástí tohoto zaízení, jsou majetkem píslusných vlastník: · Bluetooth® je registrovaná ochranná známka spolecnosti Bluetooth SIG, Inc. · JavaTM je ochranná známka spolecnosti Sun Microsystems, Inc. [. . . ] Chcete-li FM rádio vypnout, stisknte [OK]. · Zkopírováním soubor na pamt'ovou kartu. 34 · Synchronizací s aplikací Windows Media Player 11. 34 Po pesunutí hudebních soubor do telefonu nebo na pamt'ovou kartu: 1. V základním rezimu stisknte [OK] Hudební pehrávac. Pehrávání mzete ovládat pomocí následujících tlacítek: Tlacítko Pouzívání základních funkcí Poslech hudebních soubor Zacnte pesunutím soubor do telefonu nebo na pamt'ovou kartu: · Stazením z webu. 28 · Stazením z pocítace pomocí volitelné aplikace Samsung PC Studio. 38 OK Hlasitost Funkce Pozastavení nebo pokracování v pehrávání Zvýsení nebo snízení hlasitosti 27 Tlacítko Navigace Pouzívání základních funkcí Funkce · Doleva: pechod zpt; vyhledávání zpt v souboru (stisknutí a podrzení) · Doprava: pechod vped; vyhledávání vped v souboru (stisknutí a podrzení) · Nahoru: otevení seznamu skladeb · Dol: zastavení pehrávání 2. Webové stránky mzete procházet pomocí následujících tlacítek: Tlacítko Navigace OK <Zpt> Funkce Pechod nahoru a dol na webové stránce Výbr polozky Návrat na pedchozí stránku <Moznosti> Otevení seznamu mozností prohlízece Procházení webu Naucte se procházet a ukládat své oblíbené webové stránky. Ulození oblíbených webových stránek 1. V základním rezimu stisknte [OK] Internet Zálozky. Stisknte <Ulozit>. Procházení webových stránek 1. V základním rezimu otevete domovskou stránku poskytovatele sluzeb stisknutím [OK] Internet Domovská stránka. Mzete také stisknout < > v základním rezimu. 28 Pouzívání pokrocilých funkcí Naucte se provádt pokrocilé operace a pouzívat doplkové funkce svého mobilního telefonu. Pouzívání pokrocilých funkcí pro volání Níze naleznete informace o doplkových funkcích telefonu. Zobrazení a vytocení císel zmeskaných hovor Na displeji telefonu se zobrazují hovory, které jste zmeskali. Pejdte k císlu zmeskaného hovoru, které chcete vytocit. Stisknutím [ ] vytocíte císlo. Pouzívání pokrocilých funkcí Volání posledního volaného císla 1. V základním rezimu zobrazíte seznam posledních císel stisknutím [ ]. Pejdte na pozadované císlo a vytocte jej stisknutím [ ]. 29 Podrzení hovoru nebo vyvolání podrzeného hovoru Stisknutím <Podrzet> hovor podrzíte a stisknutím <Nacíst> hovor vyvoláte. Píjem druhého hovoru Pokud sít' podporuje tuto funkci, mzete pijmout druhý píchozí hovor: 1. Stisknutím <Proho> mzete mezi hovory pepínat. Vytocení druhého hovoru Pokud vase sít' podporuje tuto funkci, mzete bhem hovoru vytocit dalsí císlo: 1. Chcete-li ukoncit podrzený hovor, stisknte <Moznosti> Ukoncit hovor Podrzený hovor. Aktuální hovor ukoncíte stisknutím [ ]. Pouzívání pokrocilých funkcí Konferencní hovor 1. Zavolejte první osob, kterou chcete pidat do konferencního hovoru. Zatímco budete spojeni s první osobou, zavolejte druhé osob. [. . . ] Podrobnosti získáte od svého poskytovatele sluzeb. · Zkontrolujte, zda jste stiskli tlacítko pro vytocení: [ ]. · Ujistte se, ze jste pipojeni do správné mobilní sít. · Zkontrolujte, zda jste pro toto telefonní císlo nenastavili blokování hovor. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG SGH-L700

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG SGH-L700 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag