Návod k použití SAMSUNG SGH-E250I

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG SGH-E250I. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG SGH-E250I bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG SGH-E250I.


SAMSUNG SGH-E250I : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (640 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG SGH-E250I UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA (564 ko)
   SAMSUNG SGH-E250I (2049 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG SGH-E250I

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Neumisujte telefon ani vybavení do prostoru, do kterého mze pi aktivaci zasahovat airbag. Nesprávn nainstalované bezdrátové zaízení mze zpsobit vázné zranní pi rychlém nafouknutí airbagu. Zabrate rusení kardiostimulátor Mobilní telefon udrzujte minimáln 15 cm (6 palc) od kardiostimulátoru, aby nedoslo ke vzájemnému rusení. Toto je doporucení výrobc a nezávislé výzkumné skupiny, Wireless Technology Research. Máte-li dvod se domnívat, ze vás telefon rusí kardiostimulátor nebo jiné lékaské zaízení, okamzit telefon vypnte a obrate se na výrobce kardiostimulátoru nebo lékaského zaízení. Nkteré cásti této pírucky se mohou lisit od provedení vaseho telefonu v závislosti na softwaru telefonu nebo poskytovateli sluzeb. [. . . ] Automatickým vysíláním na nizsí úrovni kdykoli je to mozné telefon omezuje celkovou míru vystavení energii na rádiové frekvenci. Prohlásení o shod na zadní stran této pírucky dokládá splnní evropské smrnice o rádiovém zaízení a telekomunikacním koncovém zaízení (R&TTE) ze strany tohoto telefonu. Dalsí informace o SAR a souvisejících normách EU naleznete na webových stránkách vnovaných mobilním telefonm Samsung. Uzivatelé z ad domácností by si mli od prodejce, u nhoz produkt zakoupili, nebo u píslusného mstského úadu vyzádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpecné ekologické recyklaci. Podnikoví uzivatelé by mli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat vsechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické píslusenství nesmí být likvidován spolu s ostatním prmyslovým odpadem. Prohlásení o shod (R&TTE) My, spolecnost Samsung Electronics prohlasujeme na vlastní odpovdnost, ze produkt Mobilní Telefon pro sít GSM: SGH-E250i kterého se prohlásení o shod týká, je ve shod s následujícími normami a/nebo jinými normativními dokumenty. BEZPECNoST ElEKTRoMAGNETICKá KoMPATIBIlITA SAR Sí EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004 EN 301 489- 01 V1. 6. 1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1. 3. 1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1. 2. 1 (08-2002) EN 50360 : 2001 EN 62209- 1 : 2006 EN 301 511 V9. 0. 2 (03-2003) EN 300 328 V1. 7. 1 (10-2006) Správná likvidace baterií v tomto produktu Správná likvidace výrobku Informace o certifikaci SAR (specifická míra absorpce) Vás telefon spluje normy Evropské unie, které omezují vystavení lidí energii na rádiové frekvenci vysílané rádiovým a telekomunikacním zaízením. Tyto normy zabraují prodeji mobilních telefon, které pekracují maximální úrove pro vystavení (známé jako specifická míra absorpce nebo SAR) o hodnot 2 watty na kilogram tlesné tkán. (Elektrický a elektronický odpad) (Platné v Evropské unii a dalsích evropských zemích s dleným sbrem odpadu) Toto oznacení na výrobku, jeho píslusenství nebo dokumentaci znamená, ze výrobek a jeho elektronické píslusenství (napíklad nabíjecku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skoncení zivotnosti zakázáno likvidovat jako bzný komunální odpad. Mozným negativním dopadm na zivotní prostedí nebo lidské zdraví zpsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddlením zmínných produkt od ostatních typ odpadu a jejich zodpovdnou recyklací za úcelem udrzitelného vyuzívání druhotných surovin. (Platné v Evropské unii a dalsích evropských zemích s dleným sbrem odpadu) Tato znacka na baterii, pírucce nebo obalu znamená, ze baterie v tomto produktu by nemly být na konci zivotnosti likvidovány spolu s bzným odpadem. Chemické znacky Hg, Cd a Pb na baterii oznacují pítomnost rtuti, kadmia nebo olova v mnozství pekracujícím referencní úrovn stanovené ve smrnici EK 2006/66. Pokud nejsou baterie ádn zlikvidovány, tyto látky mohou poskodit lidské zdraví nebo zivotní prostedí. Abyste chránili pírodní zdroje a podpoili opakované vyuzití zdroj, likvidujte baterie oddlen od ostatních typ odpadu a vrate je k recyklaci v místní bezplatné sbrn baterií. Tímto prohlasujeme, ze vsechny základní testy rádiové frekvence byly provedeny a výse uvedené výrobky jsou v souladu se vsemi základními pozadavky, které jsou uvedeny ve smrnici 1999/5/EC. Procedura je v souladu s clánkem 10 a detailn popsána v dodatku [IV] smrnice 1999/5/EC, která byla dodrzena za dozoru následujících autorizovaných orgán: BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* Identifikacní znacka: 0168 Technická dokumentace je ulozena u: Samsung Electronics QA lab. a lze ji zpístupnit na vyzádání. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK* 2008. 12. 29 (místo a datum vydání) Yong-Sang Park / S. Manager (jméno a podpis oprávnné osoby) * Toto není adresa servisního centra Samsung. Adresa servisního centra spolecnosti Samsung je uvedena na www. samsung. cz, anebo mzete kontaktovat svého dodavatele v míst, kde jste telefon zakoupili. Rozvrzení telefonu 1 Ctysmrové navigacní tlacítko V základním rezimu ­ pístup k výchozím menu (nahoru/dol) nebo pístup k uzivatelem definovaným menu (doleva/doprava); v rezimu Menu ­ procházení mezi moznostmi menu Vlození SIM karty a baterie 1. Sejmte kryt baterie a vlozte SIM kartu. 5 Tlacítko hlasové posty V základním rezimu umozuje pístup k hlasovým zprávám (stisknutí a podrzení) V horní cásti displeje jsou zobrazeny následující indikátory stavu: Ikona Popis Síla signálu Pipojeno k síti GPRS Pipojeno k síti EDGE Probíhá volání Je aktivní pesmrování hovor Roaming (mimo normální oblast pokrytí) Je aktivní funkce Zpráva SoS Je vlozena pamová karta Je aktivní upozornní V domácí oblasti V mstské oblasti Ikona Popis Bluetooth je aktivní Nová textová zpráva (SMS) Nová multimediální zpráva (MMS) Nová e-mailová zpráva Baterie Nová hlasová zpráva Probíhá pehrávání hudby Je zapnuto FM rádio Je aktivní normální profil Je aktivní tichý profil Stav baterie Do elektrické zásuvky Kryt baterie SIM karta 6 Kontextová tlacítka Provedení akce uvedené v dolní cásti displeje 2. Vlozte baterii a vrate kryt zpt na místo. 1 2 3 4 5 2 6 Tlacítko pro pístup k webu/ potvrzení V základním rezimu ­ spustní webového prohlízece; v rezimu Menu ­ výbr zvýraznné polozky menu ci potvrzení zadaného údaje 7 Vypínací tlacítko/tlacítko pro ukoncení menu Zapnutí a vypnutí telefonu (stisknutí a podrzení); ukoncení hovoru; v rezimu Menu umozuje zrusení zadaných údaj a návrat do základního rezimu. Nabíjení baterie 1. Stisknutím [ ] zobrazíte podrobnosti hovoru a tlacítkem [ ] vytocíte císlo. Píjem hovoru 1. Hovor ukoncíte stisknutím [ ]. Zapnutí a vypnutí telefonu Zapnutí telefonu: 1. Zadejte kód PIN a stisknte <Potvrdit> (je-li to nutné). Po otevení prvodce nastavením si mzete telefon upravit podle vlastních pedstav. Chcete-li telefon vypnout, opakujte kroky 1 a 2. Nastavení hlasitosti Nastavení hlasitosti vyzváncího tónu 1. [. . . ] V rezimu Menu vyberte Zprávy Zprávy SOS Moznosti odesílání. Po vybrání kontakt se vrate na seznam píjemc stisknutím <Volby> Pidat. Píjemce ulozíte stisknutím <Volby> Ulozit. Pejdte dol a nastavte pocet opakovaných odeslání zprávy SoS. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG SGH-E250I

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG SGH-E250I bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag