Návod k použití SAMSUNG SGH-D900

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG SGH-D900. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG SGH-D900 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG SGH-D900.


SAMSUNG SGH-D900 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3760 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG SGH-D900 UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA (1175 ko)
   SAMSUNG SGH-D900 (1557 ko)
   SAMSUNG SGH-D900 REV 1.2 (2533 ko)
   SAMSUNG SGH-D900 QUICK GUIDE (VER.1.0) (504 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG SGH-D900

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] SGH-D900 Uzivatelská pírucka Vzdy ite bezpecn Nepouzívejte mobilní telefon bhem ízení ­ vzdy nejprve zastavte a zaparkujte vozidlo. Vypnutí telefonu pi doplování paliva Dlezitá bezpecnostní upozornní Pokud je nebudete dodrzovat, mze to být nebezpecné, nebo dokonce nezákonné. Nepouzívejte telefon u benzínového cerpadla nebo v blízkosti paliv ci chemikálií. Vypnutí telefonu v letadle Mobilní telefony mohou zpsobit rusení rzných pístroj. Pouzití mobilního telefonu v letadle je nezákonné a také nebezpecné. [. . . ] · Pipojené polozky: ulození vybrané pílohy nebo vsech píloh e-mailu do pamti telefonu. 2. Dalsí stránky v e-mailu zobrazíte stisknutím [ / ]. Stisknutím a podrzením [ / ] se pesunete na první nebo poslední stránku e-mailu. Stisknutím [ ] nebo [ ] zobrazíte dalsí nebo pedchozí e-mail. 58 · · · Tisknout pes Bluetooth: tisk e-mailu pes tiskárnu kompatibilní s technologií Bluetooth. Nkteré tiskárny nemusejí být s telefonem kompatibilní. Podrobnosti: otevení vlastností e-mailu. Pouzívání mozností sablony Pi zobrazení seznamu sablon zobrazíte stisknutím <Volby> následující moznosti: · Upravit: upravení sablony. · Odeslat: vytvoení a odeslání nové zprávy. · Odstranit: odstranní vybrané sablony. Funkce menu Moje slozka (Menu 5. 2. 6) V tomto menu mzete zobrazit zprávy, které jste pesunuli do této slozky pomocí moznosti Pesunout do mé slozky pi zobrazení v seznamu zpráv. Sablony MMS (Menu 5. 3. 2) Vestavné MMS sablony nebo ty, které jste vytvoili, mzete otevít, abyste je mohli pouzít pi vytváení MMS zprávy. Pouzívání mozností sablony Pi zobrazení seznamu sablon zobrazíte stisknutím <Volby> následující moznosti: · Zobrazit: otevení vybrané sablony. · Odeslat: vytvoení a odeslání nové zprávy. 59 Zprávy (Menu 5) Sablony (Menu 5. 3) V tomto menu lze vytváet a pouzívat sablony casto pouzívaných zpráv. Sablony SMS (Menu 5. 3. 1) Mzete vytváet sablony pro SMS zprávy s casto pouzívanými vtami, abyste je mohli nacíst a vlozit pi psaní SMS zpráv. Zadejte zprávu a stisknte [ ]. Funkce menu · · · Upravit: upravení vybrané sablony. Adresa pro odpov: umoznní píjemci odpovdt pes vase stedisko zpráv. Pozadovat potvrzení o dorucení: nastavení sít, aby vás informovala o dorucení zpráv. Pokud vyberete moznost Automaticky, telefon automaticky zmní typ kódování z abecedy GSM na Unicode, kdyz zadáte znak Unicode. Pouzití kódování Unicode zmensí maximální pocet znak ve zpráv piblizn na polovinu. Pokud není toto menu zobrazeno, je výchozí nastavení telefonu kódování znak Automaticky. Doba platnosti: nastavení doby, po kterou budou zprávy ulozeny ve stedisku zpráv. Typ zprávy: nastavení výchozího typu zpráv. Sí mze zprávy pevést do zvoleného formátu. Servisní centrum: ulození nebo zmna císla stediska zpráv. Moznosti píjmu: aktivace rezimu 3D zobrazení pro pijaté zprávy. Tato moznost je k dispozici, pouze kdyz se zpráva skládá z jedné stránky. Odstranit vse (Menu 5. 4) Toto menu umozuje odstranit vsechny zprávy vsech typ najednou. [. . . ] Mohli by nechtn poskodit nkteré soucásti nebo se zadusit malými díly. Dés, vlhkost a kapaliny obsahují minerály, které zpsobují korozi elektronických obvod. Mohlo by dojít k poranní elektrickým proudem nebo poskození telefonu. · · · 104 · · · · · · · Nepouzívejte ani neukládejte telefon v prasném ci spinavém prostedí, protoze by se mohly poskodit jeho pohyblivé soucástky. Vysoké teploty mohou zkrátit zivotnost elektronických obvod, poskodit baterie a zdeformovat nebo roztavit nkteré plasty. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG SGH-D900

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG SGH-D900 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag