Návod k použití SAMSUNG SCX-4725FN

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG SCX-4725FN. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG SCX-4725FN bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG SCX-4725FN.


SAMSUNG SCX-4725FN : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (6759 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG SCX-4725FN UNIVERSAL PRINT DRIVER GUIDE (1164 ko)
   SAMSUNG SCX-4725FN (6549 ko)
   SAMSUNG SCX-4725FN OPEN SOURCE GUIDE (VER.1.01) (63 ko)
   SAMSUNG SCX-4725FN DOC(DECLARATION OF CONFORMITY) (55 ko)
   SAMSUNG SCX-4725FN UNIVERSAL PRINT DRIVER GUIDE (VER.2.00) (1140 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG SCX-4725FN

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Tato pírucka je poskytována pouze pro informativní úcely. Veskeré v ní obsazené informace mohou být zmnny bez pedchozího upozornní. Spolecnost Samsung Electronics nenese odpovdnost za zádné skody, pímé ci nepímé, vyplývající z pouzití této pírucky nebo s ním související. · SCX-4725F a SCX-4725FN jsou názvy model spolecnosti Samsung Electronics Co. , Ltd. [. . . ] Zavete kryt automatického podavace. 12. 6 <Údrzba> Správa zaízení z webu (pouze model SCX-4725FN) Je-li vase zaízení pipojeno k síti a parametry sít TCP/IP jsou správn nastaveny, mzete zaízení ídit prostednictvím zabudovaného webového serveru Samsung SyncThruTM Web Service. Pouzití SyncThruTM Web Service: · Prohlízení informací o zaízení a kontrola jeho aktuálního stavu. · Zmna parametr TCP/IP a nastavení jiných parametr sít. · Nastavení zaízení tak, aby odesílalo emailové zprávy o vlastním stavu. · Získání podpory pi pouzívání zaízení. Napojení na SyncThruTM Web Service: 1 2 Spuste internetový prohlízec, nap. Zadejte adresu IP zaízení (http://xxx. xxx. xxx. xxx) do pole pro adresy a stisknte klávesu Enter nebo klepnte na moznost Pejít. Oteve se zabudovaná webová stránka zaízení. 12. 7 <Údrzba> 13 Odstraování poruch Tato kapitola obsahuje uzitecné informace a postupy pro pípad, ze by doslo k chyb. Tato kapitola zahrnuje: · · · · · Odstraování zaseknutých dokument Odstranní uvíznutého papíru Význam zobrazených zpráv Zprávy související s kazetou s tonerem esení jiných problém 4 Poznámka Pokud papír v této oblasti nevidíte, pejdte k cásti Závada v podávání na výstupu. Odstranné listy potom vlozte zpt do automatického podavace. Poznámka Aby nedocházelo k zaseknutí, pokládejte silné a tenké originály a originály na smíseném typu papíru na sklennou desku skeneru. Závada v podávání na výstupu 1 2 Vyjmte zbývající dokumenty z automatického podavace. Vytáhnte zaseknutý papír z výstupního zásobníku na dokumenty. Odstraování zaseknutých dokument Kdyz se originál zasekne bhem prchodu automatickým podavacem, na displeji se zobrazí Zasekly papir. 3 Spatné podání pi vstupu 1 2 Vyjmte zbývající dokumenty z automatického podavace. Otevete kryt automatického podavace dokument. 1 4 Zavete kryt automatického podavace. Odstranné listy potom vlozte zpt do automatického podavace. Odstranní uvíznutého papíru 1 kryt automatického podavace Pokud dojde k uvíznutí papíru, zobrazí se na displeji text Zasek. papir. Uvíznutý papír vyhledejte a odstrate podle následující tabulky. Zpráva [Zasek. papir 0] Otevr. /Zavr. kryt [Zasek. papir 1] Otevr. /Zavr. kryt [Zasek. papir 2] zkontrol. vnitr. Umístní zaseknutého papíru V prostoru podávání papíru (zásobník nebo rucní zásobník) V oblasti fixace nebo u kazety s tonerem V oblasti výstupu papíru Dalsí informace dalsí cást a strana 13. 2 strana 13. 2 strana 13. 2 3 Zaseknutý papír jemn vytáhnte z automatického podavace. 13. 1 <Odstraování poruch> Upozornní Uvíznutý papír vytahujte ze zaízení zlehka a pomalu, abyste jej neroztrhli. Pi odstraování uvíznutého papíru postupujte podle následujících témat. V oblasti fixace nebo u kazety s tonerem Poznámka Oblast fixace je horká. Pi vytahování papíru ze zaízení bute opatrní. 1 2 3 Otevete pední kryt a vytáhnte kazetu s tonerem ven. Uvíznutý papír opatrn vytáhnte smrem k sob a ze zaízení. V zásobníku 1 Otevete a zavete pední kryt. Zaseknutý papír automaticky vyjede ze zaízení. 2 Uvíznutý papír opatrn vytáhnte smrem k sob a ze zaízení. 4 5 Pokud papír nelze lehce vytáhnout nebo pokud papír v této oblasti nevidíte, podívejte se do oblasti fixace u kazety s tonerem. [. . . ] Nastavte formát papíru, orientaci, mítko a dalsí moznosti a klepnte na tlacítko OK. Zkontrolujte, ze je vybrána píslusná tiskárna. Mac OS 10. 3 Mac OS 10. 3 4 5 6 Otevete nabídku File (Soubor) a klepnte na polozku Print (Tisk). Zadejte pocet kopií a vyberte stránky, které chcete tisknout. Po nastavení mozností klepnte na tlacítko Print (Tisk). 38 Pouzití tiskárny s pocítacem Macintosh Nastavení Printer Features (Funkce tiskárny) Karta Printer Features (Funkce tiskárny) umozuje vybrat typ papíru a nastavit kvalitu tisku. Vyberte moznost Printer Features (Funkce tiskárny) z rozevíracího seznamu Presets (Pedvolby). [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG SCX-4725FN

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG SCX-4725FN bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag