Návod k použití SAMSUNG SCX-4521F

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG SCX-4521F. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG SCX-4521F bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG SCX-4521F.


SAMSUNG SCX-4521F : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (5646 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG SCX-4521F UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA (4543 ko)
   SAMSUNG SCX-4521F UNIVERSAL PRINT DRIVER GUIDE (1164 ko)
   SAMSUNG SCX-4521F (6033 ko)
   SAMSUNG SCX-4521F QUICK GUIDE (5178 ko)
   SAMSUNG SCX-4521F OPEN SOURCE GUIDE (VER.1.01) (53 ko)
   SAMSUNG SCX-4521F DOC(DECLARATION OF CONFORMITY) (55 ko)
   SAMSUNG SCX-4521F UNIVERSAL PRINT DRIVER GUIDE (VER.2.00) (1140 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG SCX-4521F

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Co je tato uzivatelská pírucka Tato Uzivatelská pírucka obsahuje informace potebné k instalaci zaízení. Krom toho obsahuje také vsechny podrobné pokyny týkající se pouzití zaízení jako tiskárny, skeneru, kopírky a faxu a informace o údrzb a esení problém se zaízením. Uzivatelská pírucka softwaru, která tvoí druhou cást této pírucky, obsahuje informace potebné k instalaci a pouzití dodaného softwaru. Tato pírucka slouzí jen pro informaci. Vsechny zde uvedené informace mohou být bez upozornní zmnny. [. . . ] Je uzitecné pro pístup k pobockové ústedn. Tato moznost zajistí, ze zaízení automaticky tiskne ve spodní cásti kazdé stránky pijatého dokumentu císlo stránky a datum a cas pijetí. Rezim korekce chyb (ECM - Error Correction Mode) pomáhá zkvalitnit penos na linkách s nizsí kvalitou a zajis uje bezproblémový penos fax do zaízení vybavených funkcí ECM. Je-li kvalita linky je spatná, odeslání faxu trvá pi vyuzití rezimu ECM déle. Chcete-li tuto funkci zapnout, vyberte moznost Zap. POZNÁMKA: Seznamy nastavené pro automatický tisk se nevytisknou, není-li vlozen zádný papír nebo je-li papír zaseknutý. Predat dal Tisk zpráv 1 2 3 Tisknte opakovan tlacítko Menu, az se na horním ádku displeje zobrazí polozka Report. Pomocí tlacítek pro posuv ( nebo ) zobrazte v dolním ádku zprávu nebo seznam, který chcete vytisknout. ·Telefonni seznam: Telefonní seznam ·Zprava o odes. : Zpráva o odeslaných faxech ·Zprava o prij. : Zpráva o pijatých faxech ·Systemova data: Seznam systémových dat ·Naplan. ulohy: Informace o naplánovaných úlohách ·Potvrz. odesl. : Zpráva s potvrzením ·Blokovane faxy: Seznam blokovaných faxových císel Stisknte tlacítko Enter. faxy Pouzívání rozsíených nastavení faxu Zaízení obsahuje adu uzivatelsky nastavitelných mozností pro odesílání a píjem fax. Tyto moznosti jsou pedem nastavené z výroby, mzete je vsak zmnit. Chcete-li zjistit, jak jsou tyto moznosti momentáln nastavené, vytisknte seznam Systémová data. Podrobné informace o tisku seznamu najdete výse. Bezpecny prijem Zmna mozností nastavení 1 2 3 4 5 Tisknte opakovan tlacítko Menu, az se na horním ádku displeje zobrazí polozka Rozsir. Pomocí tlacítek pro posuv ( nebo ) zobrazte na spodním ádku pozadovanou polozku nabídky a stisknte tlacítko Enter. Az se na displeji zobrazí pozadovaná moznost, zvolte pomocí tlacítek pro posuv ( nebo ) pozadovaný stav nebo hodnotu zadejte na numerické klávesnici. Rezim nastavování mzete kdykoli ukoncit stisknutím tlacítka Stop/Clear. Vytac. predvol. Jmeno doruc. Rezim ECM (rezim korekce chyb) 7. 14 Faxování (pouze pro model SCX-4521F) 8 Údrzba Tato kapitola obsahuje informace týkající se údrzby zaízení a kazety s tonerem. Tato kapitola obsahuje následující cásti: · · · · · · Vymazání údaj z pamti Nastavení kontroly zaízení pomocí telefonu (pouze SCX-4521F) Cistní zaízení Údrzba kazety s tonerem Spotební materiál a náhradní soucásti Výmna gumové podlozky podavace ADF Vymazání údaj z pamti Vybrané informace ulozené v pamti zaízení mzete vymazat. UPOZORNNÍ: Uzivatelé modelu zaízení SCX-4521F musejí ped vymazáním pamti zkontrolovat, zda jsou dokonceny vsechny faxové úlohy. 1 2 Na ovládacím panelu tisknte opakovan tlacítko Menu, az se na horním ádku displeje zobrazí polozka Udrzba. Pomocí tlacítek pro posuv ( nebo ) zobrazte v dolním ádku polozku Vymaz pameti a stisknte tlacítko Enter. Na spodním ádku se zobrazí první dostupná polozka nabídky: Smaz. vse. pam. Pomocí tlacítek pro posuv ( nebo ) zobrazte polozku, kterou chcete vymazat. ·Smaz. vse. pam. : Vsechna data ulozená v pamti se vymazou. ·Nastaveni: Obnoví vsechna nastavení na výchozí hodnoty z výroby. ·Nastaveni faxu: (Pouze pro model SCX-4521F) Obnoví vsechny moznosti nastavení faxu na výchozí hodnoty z výroby. [. . . ] - On (Zapnuto): Vyberete-li tuto moznost, bude tiskárna pouzívat na vsech stránkách mensí mnozství toneru. - Off (Vypnuto): Nechcete-li pi tisku dokumentu setit tonerem, vyberte tuto moznost. · Resolution(Quality): Mzete vybrat rozlisení tisku. Cím vyssí hodnotu zvolíte, tím budou vytistné znaky a grafika ostejsí. Vyssí hodnota v nastavení také mze prodlouzit dobu potebnou k tisku dokumentu. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG SCX-4521F

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG SCX-4521F bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag