Návod k použití SAMSUNG SC7870 UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG SC7870. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG SC7870 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG SC7870.


SAMSUNG SC7870 UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (860 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG SC7870UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Ped pipojením sluchátek ke zdroji zvuku vzdy snizte hlasitost a pouzívejte co nejnizsí úrove hlasitosti, pi které jest slysíte konverzaci nebo hudbu. 5 Instalujte mobilní telefony a vybavení opatrn Zajistte, aby byly mobilní telefony a související vybavení ve vozidle pevn uchyceny. Neumisujte telefon ani vybavení do prostoru, do kterého mze pi aktivaci zasahovat airbag. Nesprávn nainstalované bezdrátové zaízení mze zpsobit vázné zranní pi rychlém nafouknutí airbagu. Opatrn manipulujte s nabíjeckami a bateriemi, pozor pi likvidaci · Pouzívejte pouze baterie a nabíjecky spolecnosti Samsung urcené pímo pro vás telefon. Nekompatibilní baterie a nabíjecky mohou zpsobit vázná zranní nebo poskození telefonu. [. . . ] Dalsí informace o SAR a souvisejících normách EU naleznete na webových stránkách vnovaných mobilním telefonm Samsung. 14 Správná likvidace výrobku (Elektrický a elektronický odpad) (Platné v Evropské unii a dalsích evropských zemích s dleným sbrem odpadu) Toto oznacení na výrobku, jeho píslusenství nebo dokumentaci znamená, ze výrobek a jeho elektronické píslusenství (napíklad nabíjecku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skoncení zivotnosti zakázáno likvidovat jako bzný komunální odpad. Mozným negativním dopadm na zivotní prostedí nebo lidské zdraví zpsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddlením zmínných produkt od ostatních typ odpadu a jejich zodpovdnou recyklací za úcelem udrzitelného vyuzívání druhotných surovin. Uzivatelé z ad domácností by si mli od prodejce, u nhoz produkt zakoupili, nebo u píslusného mstského úadu vyzádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpecné ekologické recyklaci. Podnikoví uzivatelé by mli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat vsechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické píslusenství nesmí být likvidován spolu s ostatním prmyslovým odpadem. 15 Správná likvidace baterií v tomto produktu (Platné v Evropské unii a dalsích evropských zemích s dleným sbrem odpadu) Tato znacka na baterii, pírucce nebo obalu znamená, ze baterie v tomto produktu by nemly být na konci zivotnosti likvidovány spolu s bzným odpadem. Chemické znacky Hg, Cd a Pb na baterii oznacují pítomnost rtuti, kadmia nebo olova v mnozství pekracujícím referencní úrovn stanovené ve smrnici EK 2006/66. Pokud nejsou baterie ádn zlikvidovány, tyto látky mohou poskodit lidské zdraví nebo zivotní prostedí. V základním rezimu zadejte smrové císlo oblasti a telefonní císlo. Hovor ukoncíte stisknutím [ Zvuk v mono sluchátkách je velice tichý nebo tém neslysitelný. Pouzívejte pouze stereo sluchátka. 4 Píjem hovoru 1. ]. Nastavení hlasitosti Nastavení hlasitosti vyzváncího tónu 1. Stisknutím tlacítka Potvrdit pidáte kontakt do pamti. Odesílání a zobrazování zpráv Odeslání textové zprávy 1. Vyberte textovou zprávu. 9 Falesná volání Kdyz se budete chtít dostat ze schzky nebo nechtné konverzace, mzete nasimulovat falesný hovor. Uskutecnní falesného hovoru · V základním rezimu stisknte a pidrzte navigacní tlacítko dol. · Kdyz jsou tlacítka zamknutá, stisknte ctyikrát navigacní tlacítko smrem dol. Nastavení a pouzívání budíku Nastavení nového upozornní 1. Stisknte <Ulozit> nebo stisknte <Volby> Ulozit. 30 Vypnutí budíku Kdyz zvoní budík: · Stisknutím <OK> nebo tlacítka Potvrdit budík vypnete. · Stisknutím <Odloz. > mzete budík ztisit na dobu posunutí. Stisknte <Ulozit>. Pokud byla vyndána baterie, naplánované upozornní se nemusí aktivovat. 31 Pouzívání pokrocilých funkcí Naucte se provádt pokrocilé operace a pouzívat doplkové funkce svého mobilního telefonu. Pouzívání pokrocilých funkcí pro volání Níze naleznete informace o doplkových funkcích telefonu. Zobrazení a vytocení císel zmeskaných hovor Na displeji telefonu se zobrazují hovory, které jste zmeskali. Pejdte k císlu zmeskaného hovoru, které chcete vytocit. Stisknutím [ ] vytocte. 3 Volání posledního volaného císla 1. Stisknutím tlacítka Potvrdit mzete zobrazit informace o hovoru a stisknutím [ ] mzete vytocit císlo. [. . . ] V rezimu Menu vyberte Nastavení Zabezpecení Mobilní stopa. Zadejte heslo a stisknte <OK>. Pi prvním spustní funkce Mobilní stopa budete vyzváni k vytvoení a potvrzení hesla. 3. Pejdte dol a otevete seznam píjemc stisknutím tlacítka Potvrdit. Píjemce ulozíte stisknutím <Volby> Ulozit. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG SC7870

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG SC7870 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag