Návod k použití SAMSUNG SC7030 UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG SC7030. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG SC7030 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG SC7030.


SAMSUNG SC7030 UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1252 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG SC7030UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Návod k obsluze Vysavac Pfied pouzitím tohoto pfiístroje si prosím pfieãtûte tento návod. Pouze pro vnitfiní pouzití. 1 Sestavení soucástí vysavace VOLITELNÉ w Pfiíslusenství se mÛze mûnit v závislosti na modelu Pfii uskladnûní uveìte do parkovací polohy (viz. [. . . ] Nedovolte, aby si s vysavaãem hrály jako s hraãkou. ZároveÀ nenechávejte vysavaã zapnutý bez dozoru. Pouzívejte vysavaã pouze k ùãelu, který je popsán v tomto manuálu. Nepouzívejte vysavaã bez kazetového filtru (sáãku). Aby se zabezpeãila vysoká ùãinnost vysavaãe, vyãistûte kazetu (ãi vymûÀte sáãek) pfied tím, nez se zcela zaplní. Nepouzívejte vysavaã na vysávání zápalek, zhavého popela ãi nedopalkÛ cigaret. NeumisÈujte vysavaã v blízkosti tepelných spotfiebiãÛ jako je sporák ãi topení. Teplo by mohlo poskodit barvu vysavaãe a ãásti z umûlé hmoty. Vyhýbejte se vysávání tvrdých a ostrých pfiedmûtÛ, mohly by poskodit nûkteré souãásti vysavaãe. Nestoupejte na hadici vysavaãe, neblokujte sací nebo odsávací ãásti vysavaãe. [. . . ] Tento výrobek odpovídá následujícímu normám. EMC direktiva: 89/336/EEC, 92/31/EEC a 93/68/EEC Bezpeãnostní direktiva: 73/23/EEC a 93/68/EEC 7 DJ68-00273L REV(0. 1) [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG SC7030

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG SC7030 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag