Návod k použití SAMSUNG S760

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG S760. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG S760 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG S760.


SAMSUNG S760 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (11879 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG S760 (7934 ko)
   SAMSUNG S760 QUICK START GUIDE (33035 ko)
   SAMSUNG S760 UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA (7934 ko)
   SAMSUNG S760 QUICK START GUIDE (VER.4.0) (33035 ko)
   SAMSUNG S760 QUICK START GUIDE (VER.4.0) (33035 ko)
   SAMSUNG S760 QUICK START GUIDE (VER.4.0) (33035 ko)
   SAMSUNG S760 QUICK START GUIDE (VER.4.0) (33035 ko)
   SAMSUNG S760 (11612 ko)
   SAMSUNG S760 QUICK GUIDE (7469 ko)
   SAMSUNG S760 QUICK START GUIDE (33035 ko)
   SAMSUNG S760 QUICK START GUIDE (15285 ko)
   SAMSUNG S760 QUICK GUIDE (VER.3.0) (15274 ko)
   SAMSUNG S760 QUICK GUIDE (VER.4.0) (33035 ko)
   SAMSUNG S760 QUICK START GUIDE (VER.1.0) (11004 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG S760

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Pokyny P i pouzvn fotoapartu dodrzujte nsledujc postup. Seznmen s fotoapartem D kujeme, ze jste si zakoupili digitln fotoapart Samsung. Pot ebujete-li sluzby poprodejnho servisu, p ineste do servisnho st ediska fotoapart v etn p slusenstv, kter by mohlo bt zdrojem poruchy (nap . na vznamn udlosti, vletu atd. ) nejd ve zkontrolujte dnou innost fotoapartu. Spole nost Samsung nenese zdnou odpov dnost za ztrty nebo skody zp soben chybnou funkc fotoapartu. [. . . ] - Nezapome te, ze funkce automatickho vypnn nefunguje v p pad , ze je fotoapart nastaven do rezimu PC / Tiskrna, prezentace, p ehrvn zvuku a p ehrvn videoklipu. Zlut video Bl - zvuk OK NASTAV 48 _NASTAVEN NASTAVEN ( " ) - NTSC : USA, Kanada, Japonsko, Jizn Korea, Tchaj-wan, Mexiko. - PAL : Austrlie, Rakousko, Belgie, na, Dnsko, Finsko, N mecko, Velk Britnie, Nizozem, Itlie, Kuvajt, Malajsie, Nov Zland, Singapur, Span lsko, Svdsko, Svcarsko, Thajsko, Norsko. - Pouzvte-li jako extern monitor televizn p ijma , muste na n m zvolit extern nebo AV kanl. - Na externm monitoru se objev digitln sum, kter vsak nen znmkou zvady. - Pokud se snmek nenachz uprost ed obrazovky, pouzijte ovldac prvky televizoru pro vyst ed n. - Je-li fotoapart p ipojen k externmu monitoru, n kter sti snmku se nemus zobrazit. - Je-li je fotoapart p ipojen k externmu monitoru, bude nabdka viditeln na externm monitoru a funkce nabdky budou totozn s funkcemi popsanmi pro LCD displej. Pomocn sv tlo automatickho ost en Pomocn sv tlo automatickho ost en m zete zapnout nebo vypnout. - Podnabdky [VYPNUTO] : Indiktor automatickho ost en (AF) se v p pad nedostate nho osv tlen nerozsvt. [ZAPNUTO] : Indiktor automatickho ost en (AF) se v p pad nedostate nho osv tlen rozsvt. 03 NASTAVEN NASTAVEN RESETOVAT SOUBOR TISK DATA VYPNN VIDEO STUP SV TLO AF ZP T VYPNUTO ZAPNUTO OK NASTAV Volba typu baterie Jestlize je zvolen typ baterie, fotoapart bude optimalizovn podle zvolenho typu baterie. / Ni-MH NASTAVEN SOUBOR TISK DATA VYPNN VIDEO STUP SV TLO AF BATERIE ZP T ALKAL. Ni-MH OK NASTAV NASTAVEN_ 49 Spust n rezimu p ehrvn Zapn te fotoapart a stisknutm tla tka p ehrvn ( ) vyberte rezim P ehrvn. Pokud je do fotoapartu vlozena pam ov karta, vsechny funkce fotoapartu se vztahuj pouze k pam ov kart . Nen-li pam ov karta ve fotoapartu vlozena, vsechny funkce fotoapartu se vztahuj pouze k vnit n pam ti. P ehrvn videoklipu 1. Stiskem tla tka P ehrvn a Pauza ( ) spustte p ehrvn souboru videoklipu. P EHRT E - Chcete-li pozastavit p ehrvn videoklipu, znovu stiskn te tla tko P ehrvn a Pauza. - Op tovnm stiskem tla tka P ehrvn a Pauza se p ehrvn videoklipu znovu spust. - Chcete-li p ehrvan videoklip posunout zp t, stiskn te tla tko Vlevo. - Chcete-li zastavit p ehrvn videoklipu, stiskn te tla tko P ehrvn a Pauza a pot tla tko Vlevo nebo Vpravo. ZACHYTIT P ehrvn snmk 1. Pro rychlejs zobrazovn snmk stiskn te a p idrzte tla tko Vlevo nebo Vpravo. 50 _P EHRVN Spust n rezimu p ehrvn Funkce zachycen snmku z videoklipu Z videoklip m zete exportovat fotografie. Zb r v mst pozastaven videoklipu je ulozen jako samostatn fotografie s novm nzvem souboru. Zachycen fotografie m stejnou velikost jako p vodn videoklip (640x480, 320x240). Stisknete-li na za tku videoklipu tla tko E, bude jako samostatn snmek ulozeno prvn oknko videoklipu. [ Stiskn te tla tko E ] P ehrvn nahranho zvukovho zznamu 1. [. . . ] V systmu Windows 98SE odinstalujte ovlada fotoapartu, restartujte po ta a znovu ovlada fotoapartu nainstalujte. 05 SOFTWARE P pad 7 P pad 3 B hem p enosu soubor doslo k neo ekvan chyb . P pad 4 P i pouzit rozbo ova e USB Nen-li rozbo ova USB kompatibiln s po ta em, m ze nastat problm s p ipojenm fotoapartu k po ta i prost ednictvm rozbo ova e. Je-li to mozn, p ipojujte fotoapart k po ta i p mo. P i pouzit n kterch antivirovch program (Norton Anti Virus, V3, apod. ) nemus po ta rozpoznat fotoapart jako vym niteln disk. Podrobnosti naleznete v pokynech k antivirovm program m, kde jsou uvedeny informace o tom, jak do asn zastavit jejich innost. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG S760

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG S760 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag