Návod k použití SAMSUNG RZ80EEIS

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG RZ80EEIS. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG RZ80EEIS bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG RZ80EEIS.


SAMSUNG RZ80EEIS : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3378 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG RZ80EEIS UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA (3188 ko)
   SAMSUNG RZ80EEIS (3256 ko)
   SAMSUNG RZ80EEIS DOC(DECLARATION OF CONFORMITY) (903 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG RZ80EEIS

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] návod k obsluze a instalaci Mrazáku Cesky pedstavte si moznosti Dkujeme vám, ze jste si zakoupili tento výrobek spolecnosti Samsung. Lepsí servis získáte, pokud se zaregistrujete na adrese Voln stojící pístroj www. samsung. com/register vlastnosti vaseho nového mrazáku kLÍCOvÉ vLASTNOSTI vASEHO NOvÉHO MRAZáku Vás mrazák Samsung poskytuje netradicní zpsoby uskladnní a je energeticky úsporný. · Samostatn nebo spolecn, jak chcete Mrazák mzete umístit spolecn s chladnickou Samsung Twin a pouzívat jej vedle chladnicky nebo jako samostatný mrazák. · Power Freeze Urychlete proces zmrazování pomocí funkce Power Freeze. Je to nejrychlejsí zpsob jak zmrazit led, potraviny nebo nápoje, které chcete rychle zchladit. · Funkce Eco Usetete energii a snizte výdaje na elektinu pomocí funkce Eco, která nastaví teplotní rozsah. · Signalizace dveí Uzitecná zvuková signalizace vás upozorní, pokud nejsou dvee dovené. Poznámka CE Tento produkt vyhovuje smrnici pro nízké naptí (2006/95/EC), smrnici pro elektromagnetickou kompatibilitu (2004/108/EC) a smrnici pro energetickou úcinnost (96/57/EC) Evropské unie. Místo pro zapsání oznacení modelu a sériového císla, aby je bylo mozné snadno nalézt v pípad poteby. Oznacení modelu a sériové císlo najdete na levé stran mrazáku. Oznacení modelu Výrobní císlo 2_ vlastnosti bezpecnostní informace BEZPECNOSTNÍ INFORMACE · Ped tím, nez zacnete obsluhovat tento spotebic, pectte si dkladn tento návod a ponechejte si jej dostupný pro budoucí potebu. [. . . ] Pokud mraznicka nemá dostatek prostoru, nemusí vnitní chladící systém pracovat správn. 100mm 1800mm or 1650mm nejmén 50mm nejmén 50mm 50mm · Výska výrobku se mze v závisloti na modelu lisit. · Ponechejte ze vsech stran chladnicky dostatecný volný prostor. · Neinstalujte mraznicku na míst, kde je teplota nizsí nez 10°C. Vysute mraznicku ven, pokud provádíte instalaci, údrzbu nebo cistní v prostoru za mraznickou, po dokoncení práce ji zasute zpt. Ujistte se, ze podlaha mze unést hmotnost pln nalozené mraznicky. uPOZORNNÍ 10_ nastavení OBRáCENÍ dvEÍ MRAZNICkY Pozadované nástroje (nejsou dodávány) 01 NASTAvENÍ vÝSTRAHA Ped obracením dveí mraznicky odpojte pívod napájení. Kízový sroubovák Phillips (+) Plochý sroubovák (-) Nástrcný klíc 10mm (na srouby) Nástrcný klíc 8mm (na srouby) Francouzský klíc (Pro pítlacnou patku) Inbus (pro dolní závs) 1. Po odstranní plastového krytu zkontrolujte soucásti potebné pro obrácení dveí. uPOZORNNÍ Pi vyjímání plastikového krytu dávejte pozor, abyste neporusili elektrické kabely. 3. Odpojte vodic a vyjmte 3 srouby. vÝSTRAHA Pi manipulaci s elektrickými kabely se ujistte, ze je mraznicka odpojená ze zásuvky. nastavení _11 nastavení mraznicky OBRáCENÍ dvEÍ MRAZNICkY 4. Sundejte dvee ze spodního závsu tak, ze je opatrn zvednete pímo nahoru. uPOZORNNÍ Dvee mraznicky jsou tzké, dávejte pozor, aby nedoslo ke zranní pi vyjímání dveí chladnicky. 5. Sejmte pední kryt nozek po vyjmutí 2 sroub. SROUBY 6. Odsroubujte 3 srouby upevující závs a rovnz odsroubujte 3 srouby vpravo dole u nozky, kde bude vyjmutý závs upevnn. 10mm 10mm 7. Uvolnte sroub, aby bylo mozné vyjmout kovový díl. Vyjmte osu závsu pomocí inbusu a upevnte ji na druhé stran, otocte kovový díl. Pítlacná patka 8mm sroub Závs dvení 12_ nastavení 8. Upevnte závs vpravo dole na mraznicce, kde jste vyjmuli srouby bhem kroku 6. Zasroubujte vyjmuté srouby vlevo dole na mraznicce pro pípadné pozdjsí pouzití. 01 NASTAvENÍ 10mm 10mm 9. Odstrate kryt kabelu nahoe na dveích mraznicky a zamte strany kabelu. 11. Sejmte kryt závsu na levé stran a vytáhnte vodice z krytu závsu. kryt závsu Prchodka Pi vyjímání krytu závsu dveí dávejte pozor, abyste neporusili elektrické kabely. nastavení _13 uPOZORNNÍ nastavení mraznicky OBRáCENÍ dvEÍ MRAZNICkY 12. Pouzijte inbus k oddlení osy závsu, závs otocte a osu upevnte z druhé strany. 13. Znovu sestavte závs dveí mraznicky obráceným postupem podle kroku 11. Pouzijte závs na pravé stran, který naleznete pod plastovým krytem odstranným pi kroku 2. Po sestavení závsu pipojte kabel a pipevnte kryt závsu, zamte strany zleva doprava. Po sepnutí závsu dveí se ujistte, ze jste vyjmuli levou stranu krytu kabelu a uzaveli kryt kabelu na vrchní stran dveí chladnicky. . 15. [. . . ] · Není zadní cást chladnicky pílis blízko u stny?· Zkontrolujte, zda podlaha, na které pístroj stojí, je rovná a stabilní. · Není zadní cást zaízení pílis blízko u stny?· Nezapadly za zaízení nebo pod nj njaké pedmty? [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG RZ80EEIS

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG RZ80EEIS bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag