Návod k použití SAMSUNG RSH5UTPN RYCHLÝ PRŮVODCE

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG RSH5UTPN. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG RSH5UTPN bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG RSH5UTPN.


SAMSUNG RSH5UTPN RYCHLÝ PRŮVODCE: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3548 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG RSH5UTPN UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA (3911 ko)
   SAMSUNG RSH5UTPN (4582 ko)
   SAMSUNG RSH5UTPN QUICK GUIDE (VER.1.0) (5546 ko)
   SAMSUNG RSH5UTPN DOC(DECLARATION OF CONFORMITY) (903 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG RSH5UTPNRYCHLÝ PRŮVODCE

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Parametry výrobku sPÍNAC Pro sKrYtÉ ZÁvsY A DvEE Spínac pro skryté závsy a dvee s hladkým povrchem pispívá k úhlednému a stylovému ctvercovému celnímu pohledu. CErNÝ PrHLEDNÝ LED DisPLEJ (volitelné) Luxusní cerné okénko propjcuje úhledný a cistý vzhled i dotek. Zásuvka Coolselect ZoneTM (volitelná) Pomocí této moderní funkce mzete volit tlacítka Quick Cool (rychlé chlazení), Thaw (rozmrazování) nebo Select (vybrat) pro rychlé zamrazení, rozmrazení a chlazení potravin jen v zásuvce CoolSelect. Pro kontrolu teploty v zásuvce vyberte Soft Freeze (mírné mrazení), Cool (chlazení) nebo 0 Zone (zóna 0). DoMÁCÍ BAr tYPu soft touCH (volitelná) U domácího baru typu soft touch otevírejte nebo zavírejte systémem západky a tlumení, a to pouhým stlacením a uchopením. sNADNÉ otEvÍrÁNÍ (volitelná) Dvee lze otevírat snadno a hladce pomocí této jednoduché rukojeti , , Easy Handle" pro spokojenost zákazník. sNADNo PosuvNÁ MÍsA (volitelná) Mísa nové koncepce zvysující pohyblivost soucasn s potravinami. Bezpecnostní informace BEZPECNOSTNÍ INFORMACE · Ped pouzitím tohoto spotebice si pecliv pectte návod a uchovejte jej na bezpecném míst poblíz spotebice pro budoucí potebu. · Pouzívejte tento pístroj pouze pro úcely, k nimz je urcen, a to zpsobem popsaným v této pírucce. [. . . ] · Neukládejte potraviny do chladnicky neuspoádan. · V pípad, ze vás model má Cool Select Zone, nevkládejte pihrádku do kolejnicek, protoze pihrádka by mohla narazit do krytu oddlení nápoj a kryt by se mohl poskodit. · Pouzívejte pouze výrobník ledu dodaný s chladnickou. · Pívod vody do chladnicky musí být nainstalován/pipojen pouze osobou s odpovídající kvalifikací a pipojen pouze ke zdroji pitné vody. je teba zajistit, aby si dti nehrály s vyhozeným spotebicem. · Zlikvidujte prosím obalový materiál tohoto výrobku zpsobem, který setí zivotní prostedí. DALSÍ DOPORUCENÍ PRO SPRÁVNÉ POUZÍVÁNÍ · V pípad, ze dojde k perusení dodávky elektiny, zjistte u vaseho dodavatele, jak dlouho by porucha mla trvat. - Krátkodobé výpadky proudu (1 az 2 hodiny) nemají vliv na teplotu v chladnicce. Bhem výpadku proudu vsak doporucujeme omezit otevírání dveí chladnicky na minimum. - Ale pesáhne-li výpadek proudu dobu 24 hodin, vyjmte vsechny zmrazené potraviny. · je-li vase chladnicka vybavena zámkem, klíce od pístroje by nemly být ukládány v dosahu dtí ani v blízkosti spotebice. · je-li okolní teplota chladnicky po delsí dobu nizsí nez je rozptí teplot, pro které je urcena, mze dojít ke krátkodobému perusení chodu pístroje (moznost rozmrazení obsahu nebo zvýsení teploty v oddlení pro zmrazené potraviny). · Neskladujte potraviny, které snadno podléhají zkáze pi nízkých teplotách, jako jsou banány nebo melouny. · Zaízení je vybaveno systémem automatického odmrazování, to znamená, ze ji není teba odmrazovat manuáln. · Kivka zvýsení teploty bhem automatického odmrazování zcela odpovídá normám ISO. Chceteli vsak pedejít nezádoucímu zvýsení teploty zmrazených potravin pi odmrazování, zabalte mrazené potraviny do nkolika vrstev novinového papíru. · Kazdé zvýsení teploty zmrazených potravin bhem rozmrazování mze zkrátit maximální dobu skladování. 3. Názvy a základní funkce Název kazdé soucásti Rukoje dveí Tlacítka a displej Domácí bar Dávkovac Dvíka mraznicky Dvíka chladnicky Kryt na celní kídlo 1. POLICE POLICE nA VÍnO (V ZÁVISLOSTI nA MODELU) POSUVnÁ POLICE 7. PIHRÁDKA nA VEJCE ZÁSUVKA COOLSELECT ZOnE (V ZÁVISLOSTI nA MODELU) ZÁSUVKA nA OVOCE A 11. ODDLEnÍ nA nÁPOJE (V ZÁVISLOSTI nA MODELU) Píslusenství Vodní filtr Sestava pro instalaci filtru Tlacítko RSH5Z/K/Y/J*** RSH5P/F/U/D*** RSH5V/B/S/N*** Rezim dovolené TLACÍTKO POWER FREEZE Slouzí pro zkrácení casu potebného pro zmrazení výrobk v mraznicce. Mze být uzitecné, pokud potebujete rychle zmrazit snadno se kazící potraviny nebo pokud se teplota v mraznicce dramaticky zvýsila (napíklad pokud jste nechali otevené dvee). Pozadovanou teplotu v mraznicce nastavíte stlacením tlacítka Freezer. [. . . ] · Není zadní strana chladnicky umístna pílis blízko stny a vzduch tedy nemze cirkulovat?· je na ovládacím panelu nastavena správná teplota?· Není teplota v místnosti pílis nízká?· Neulozili jste potraviny s vysokým obsahem vody do nejchladnjsího prostoru chladnicky? [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG RSH5UTPN

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG RSH5UTPN bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag