Návod k použití SAMSUNG RSG5PURS

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG RSG5PURS. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG RSG5PURS bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG RSG5PURS.


SAMSUNG RSG5PURS : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (4368 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG RSG5PURS QUICK GUIDE (VER.1.0) (3445 ko)
   SAMSUNG RSG5PURS UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA (17048 ko)
   SAMSUNG RSG5PURS (904 ko)
   SAMSUNG RSG5PURS QUICK GUIDE (VER.1.0) (3646 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG RSG5PURS

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] návod k obsluze a instalaci Chladnicka CzeCh RepubliC pedstavte si moznosti Dkujeme vám, ze jste si zakoupili výrobek spolecnosti Samsung. Pokud se zaregistrujete na následující adrese, získáte lepsí servis www. samsung. com/global/register vlastnosti vasí nové chladnicky Nejdlezitjsí vlastNosti vasí Nové chladNicky Vase chladnicka Samsung Side-By-Side je prostorov úsporná, poskytuje netradicní zpsoby uskladnní a je energeticky úsporná. · twin cooling PlusTM V závislosti na stavu mraznicky a chladnicky, který je monitorován v reálném case, bzí oba výparníky v optimálním rezimu, to umozuje udrzovat v chladnicce nejlepsí hodnotu vlhkosti na svt, prodlouzit dobu skladování a zvýsit cerstvost skladovaných potravin. · ciul uu no s Poskytuje rovnomrné chlazení v celé chladnicce a udrzuje optimální teploty pro uchování potravin v cerstvém stavu. · led osln Vsechno uvidíte v novém svtle díky LED osvtlení. · son on onsu n l n ou Rychlý a snadný pístup k filtrované vod a kostkám/drcenému ledu díky vnjsímu dávkovaci external dispenser. · vn igiln isl oln Jednoduchá regulace chladnicky s vnjsím digitálním displejem. Ukazuje vnitní teploty, kdy máte vymnit filtr a také umozuje ovládání zásobníku na led a na vodu. · cl viw i Výrobník ledu je umístn pímo ve dveích mraznicky a tím usnaduje vyuzít prostoru uvnit chladnicky. Prhledová okénka umozují jedním pohledem zjistit mnozství ledu. · su s uoi uonou on losi Zásuvka s automaticky udrzovanou vlhkostí (pro zeleninu) je vybavena polymerem s tvarovou pamtí, který pomáhá udrzovat vlhkost. [. . . ] Otevete dvee chladnicky a zkontrolujte, zda není okolo filtru njaká netsnost. Nov instalovaná vlozka vodního filtru mze zpsobovat, ze na zacátku provozu voda z chladice pitné vody prudce vystíkne. Tento jev není zádnou pekázkou pro provoz. l vo Zkontrolujte mnozství vody dodávané do tvoítka na led. 1. Kdyz stisknete tlacítko Test na 3 sekundy, naplní se tvoítko na led vodou. Zkontrolujte, ze je napustno správné mnozství vody (viz vyobrazení uvedené níze). Pokud je hladina pílis nízko, budou kostky ledu malé. Tento problém je zpsoben tlakem vody ve vodovodním ádu, nikoliv chladnickou. 1 onolu linu o von lu tlco ts 2 - Dosazení pozadovaného mnozství bude chvíli trvat. - Kdyz je miska naplnna ledem nebo vodou jako na ilustraci níze, netisknte tlacítko UPooRNNí testu nepetrzit. Mohlo by dojít k petecení vody nebo uvíznutí ledu. - Bez namontované nádoby výrobník ledu nefunguje. - Kdyz na displeji zabliká zpráva ICE OFF, vlozte nádobu nebo zkontrolujte, zda je správn vlozena. 1_ nastavení nastavení vasí chladnicky typu side-by-side NastaveNí chladNicky Nyní, kdyz máte vasi novou chladnicku nainstalovánu na svém míst, jste pipraveni ji nastavit a zacít vyuzívat vsechny její vlastnosti a funkce. Po dokoncení následujících krok by mla být vase chladnicka pln funkcní. Pokud nebude, zkontrolujte nejdíve napájení nebo zkuste postupovat podle pokyn uvedených v cásti Odstraování závad. Pokud máte jakékoliv dalsí dotazy, kontaktujte call centrum spolecnosti Samsung Electronics. Postavte chladnicku na vhodné místo tak, aby mezi chladnickou a stnami byla dostatecná vzdálenost. Jakmile pipojíte chladnicku k elektrické síti, zkontrolujte, ze se po otevení dveí rozsvítí vnitní osvtlení. Regulaci teploty nastavte na nejnizsí teplotu a vyckejte hodinu. Po zapnutí chladnicky bude dosazení potebné teploty trvat nkolik hodin. Jakmile je dosazeno dostatecn nízké teploty, je mozno do chladnicky uskladnit potraviny a nápoje. 01 NastaveNí nastavení _1 pouzívání chladnicky SAMSUNG typu side-by-side PoUzívÁNí chladNicky Pouzívání ovládacího panelu/digitálního displeje 1 1 tlco Pow F (onn n) tlco o oln nic Slouzí pro zkrácení casu potebného pro zmrazení výrobk v mraznicce. Mze být uzitecné pokud potebujete rychle zmrazit snadno se kazící potraviny nebo pokud se teplota v mraznicce dramaticky zvýsila (napíklad pokud jste nechali otevené dvee). Tato funkce musí být aktivována alespo 24 hodin ped tím, nez dáte do mraznicky velký objem surovin. [. . . ] Není teplota v místnosti pílis nízká?Neulozili jste potraviny s vysokým obsahem vody do nejchladnjsího prostoru chladnicky?Zkuste zmrzlé potraviny pendat ze zásuvky CoolSelect ZoneTM do vnitní cásti chladnicky. Není zadní strana chladnicky umístna pílis blízko stny a vzduch tedy nemze cirkulovat? [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG RSG5PURS

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG RSG5PURS bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag