Návod k použití SAMSUNG RSE8KPUS

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG RSE8KPUS. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG RSE8KPUS bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG RSE8KPUS.


SAMSUNG RSE8KPUS : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3782 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG RSE8KPUS UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA (4022 ko)
   SAMSUNG RSE8KPUS (4343 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG RSE8KPUS

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] · Pred pouzíváním chladniãky si pozorné pfieãtéte tuto pfiíruãku a ponechejte si ji pro budoucí pouzití. · Protoze se tato uzivatelská pfiíruãka týká více modelÛ, vase chladniãka se mÛze od vlastností pop- saných v této pfiíruãce mírnû lisit. OBSAH BEZPECNOSTNÍ POKYNY . 2 POKYNY K OBSLUZE PRÍP¤AVA ZA¤ÍZENÍ K POUZITÍ . VYJÍMÁNÍ P¤ÍSLUSENSTVÍ Z MRAZNIâKY . [. . . ] Z vnitfiních prostor vytfiete nadmûrnou vlhkost a ponechejte dvífika otevfiená. V opaãném pfiípadû se mÛze vytváfiet zápach a plíseÀ. · Pokud máte model se zásuvkou CoolSelect, nezasunujte do techto kolejniãek polici, protoze se police mÛze stfietnout s krytem nápojového terminálu a tento se mÛze poskodit. Tyto kolejniãky byste nemûli u modelu se zásuvkou CoolSelect pouzívat 12 NÁVOD k zásuvce CoolSelect ZonETM (Volitelné) Soft Freeze (Mírne zmrazené) · Pokud je zvoleno "Soft Freeze", na displeji se zobrazí teplota -5°C bez ohledu na nastavenou teplotu v chladniãce. · Nastavení teploty "Soft-Freeze" uchovává maso a ryby déle ãerstvé. · Umozní lepsí krájení masa bez odkapávání. Zero Zone (Oblast nuly) (0°C) · Pokud je zvoleno "Zero Zone", teplota v zásuvce CoolSelect ZoneTM je udrzována na 0°C bez ohledu na nastavenou teplotu v chladniãce. · Nastavení teploty "Zero Zone" pomáhá uchovat maso a ryby déle ãerstvé. Quick Cool (Rychlé zchlazení) · Funkci Quick Cool lze pouzít v zásuvce CoolSelect ZoneTM. · Funkce "Quick Cool" umozní zchladit 1~3 plechovky nápoje do 60 minut. · Opûtovným stiskem tlaãítka "Quick Cool" tuto funkci zrusíte. Teplota v zásuvce CoolSelect ZoneTM se navrátí na pfiedchozí úroveÀ. · Po dokonãení funkce "Quick Cool" se nastavení teploty vrátí do polohy "Cool". Cool (Chlazené) · Pokud je zvoleno "Cool", teplota bude stejná jako nastavená teplota v chladniãce. Na digitálním panelu bude zobrazena stejná teplota jako na displeji. · Zásuvka CoolSelect ZoneTM vám pfiidá dalsí chlazený prostor. Doba zchlazení se mÛze lisit podle typu nápojÛ. POZNÁMKA Pri pouzití funkce "Quick Cool" by mûly být potraviny ze zásuvky CoolSelect ZoneTM vyjmuty. UPOZORNùNÍ 13 POKYNY K OBSLUZE NÁVOD k zásuvce CoolSelect ZonETM (Volitelné) Thaw (Rozmrazení) · Ztráta vlhkosti a zhorsení kvality masa snizuje svûzest pokrmu. · Pokud zvolíte funkci "Thaw", do zásuvky CoolSelect ZoneTM je stfiídavû vhánûn tepý a studený vzduch. · Podle hmotnosti vlozeného masa lze nastavit krokovû doba rozmrazení na 4 hod, 6 hod, 10 hod, a 12 hod. · Po dokonãení funkce rozmrazení "Thaw" se zobrazení na displeji zásuvky CoolSelect ZoneTM navrátí do polohy chlazení "chill". · Po dokonãení funkce rozmrazení "Thaw" maso neobsahuje sÈávu a je v polomrazeném stavu tak, aby se dalo lehce krájet a pfiipravovat k peãení. · Tuto funkci lze zrusit stiskem jakéhokoliv tlaãítka vyjma tlaãítka "Thaw". · Pfiiblizná doba rozmrazení masa a ryb je zobrazena níze. (Spoiãítána na sílu plátkÛ 1 palce (asi 2. 5 cm)) Doba rozmrazení 4 hodiny 6 hodiny 10 hodiny 12 hodiny Hmotnost 400 g 600 g 800 g 1000 g POZNÁMKA Doba rozmrazení se mÛze lisit v závislosti na velikosti a síle plátkÛ masa a ryb. Výse uvedená hmotnost znaãí celkovou hmotnost ulozených potravin v zásuvce CoolSelect ZonTM. [. . . ] · OdpusÈte vodu z dávkovace tak, az bude vsechna voda v systému nahrazena novou. · OdpusÈte vodu z dávkovaãe tak, az bude vsechna voda v systému nahrazena novou. · Pockejte nûkolik hodin, az bude systém doplnûn a voda bude zchlazena. · VymûÀte filtr za nový, nebo jej vyãistete. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG RSE8KPUS

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG RSE8KPUS bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag