Návod k použití SAMSUNG RR82PHIS UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG RR82PHIS. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG RR82PHIS bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG RR82PHIS.


SAMSUNG RR82PHIS UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3615 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG RR82PHIS (20657 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG RR82PHISUŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] návod k obsluze a instalaci Chladnicka Cesky pedstavte si moznosti Dkujeme vám, ze jste si zakoupili tento výrobek spolecnosti Samsung. Lepsí servis získáte, pokud se zaregistrujete na adrese www. samsung. com/register Voln stojící pístroj bezpecnostní informace BEZPECNOSTNÍ INFORMACE · Ped tím, nez zacnete obsluhovat tento spotebic, pectte si dkladn tento návod a ponechejte si jej dostupný pro budoucí potebu. · Pouzívejte tento pístroj pouze pro úcely, k nimz je urcen, a to zpsobem popsaným v této pírucce. Tento spotebic není urcen pro pouzívání osobami (vcetn dtí) se snízenými psychickými, smyslovými nebo dusevními schopnostmi, nebo nezkusenými osobami, pokud nejsou pod dozorem nebo nebyly pouceny o zpsobu pouzívání spotebice osobou odpovdnou za jejich bezpecnost. [. . . ] · Zaízení je vybaveno systémem automatického odmrazování, to znamená, ze ji není teba odmrazovat manuáln. - Umístte pístroj v chladné, suché a dostatecn vtrané místnosti. Dbejte, aby nebyl vystaven pímému dopadu slunecních paprsk a nebyl umístn v tsné blízkosti zdroje tepla (nap. · Nikdy nezakrývejte ventilacní otvory a mízky pístroje. · Horké pokrmy nechejte vychladnout nez je ulozíte do chladnicky. Vyuzijete tak jejich nízké teploty k ochlazení ostatních potravin ulozených v chladnicce. · Pi manipulaci s ulozenými potravinami nenechávejte dvee chladnicky pílis dlouho otevené. Dlouhé a casté otevírání dveí zpsobuje nadmrnou tvorbu ledu v mraznicce. · Nenastavujte chladnjsí teplotu, nez jakou potebujete. · Zajistte dostatecné místo pro ventilaci u základny chladnicky a na její zadní stran. Nezakrývejte ventilacní otvory. · Pi instalaci ponechte vpravo, vlevo, vzadu a nad chladnickou volný prostor. Tím pomzete snízit spotebu energie a také cástky na vasich slozenkách. obsah NASTAVENÍ CHLAdNICKY ·················································································· 6 POUZÍVáNÍ CHLAdNICKY ·················································································· 10 OdSTRAOVáNÍ ZáVAd ······················································································ 14 INSTALACE CHLAdNICKY ·················································································· 15 bezpecnostní informace _5 nastavení chladnicky PÍPRAVA NA INSTALACI CHLAdNICKY Gratulujeme vám k zakoupení této chladnicky Samsung. Víme, ze vyuzijete nejnovjsí vlastnosti a schopnosti, které vám tento nový pístroj nabízí. Dvee chladnicky jsou tzké, dávejte pozor, aby nedoslo ke zranní pi vyjímání dveí chladnicky. UPOZORNNÍ SROUBY 5. Po odstranní plastového krytu zkontrolujte soucásti potebné pro obrácení dveí. SROUBY 6. Odsroubujte 3 srouby upevující závs a rovnz odsroubujte 3 srouby vlevo dole u nozky, kde bude vyjmutý závs upevnn. UPOZORNNÍ Pi vyjímání plastikového krytu dávejte pozor, abyste neporusili elektrické kabely. 10mm 10mm nastavení _7 7. Uvolnte sroub, aby bylo mozné vyjmout kovový díl. Vyjmte osu závsu pomocí inbusu a upevnte ji na druhé stran, otocte kovový díl. Pítlacná patka 11. Sejmte kryt závsu na praví stran a vytáhnte vodice z krytu závsu. Kryt závsu Prchodka 8mm sroub Závs dvení UPOZORNNÍ Pi vyjímání krytu závsu dveí dávejte pozor, abyste neporusili elektrické kabely. 8. Upevnte závs vlevo dole na chladnicce, kde jste vyjmuli srouby bhem kroku 6. Zasroubujte vyjmuté srouby vpravo dole na chladnicce pro pípadné pozdjsí pouzití. 12. Pouzijte inbus k oddlení osy závsu, závs otocte a osu upevnte z druhé strany. aft. 10mm 10mm 9. Zamte strany pantu dveí zprava doleva. Závs dvení Závs dvení 13. Znovu sestavte závs dveí chladnicky obráceným postupem podle kroku 11. [. . . ] · Pi velmi vlhkém pocasí mze docházet k tvorb kondenzace na vnjsích stnách zaízení, zpsobené stykem vlhkého vzduchu s chladným povrchem stn. · Tento hluk je zpsoben prtokem chladicího média uvnit pístroje. · Ujistte se, ze potraviny, které jsou znacn cítit (napíklad ryby), jsou vzduchotsn zabaleny. · Cistte pravideln chladnicku a vyhazujte jakékoliv zkazené nebo podezelé potraviny. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG RR82PHIS

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG RR82PHIS bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag