Návod k použití SAMSUNG RL62VCSH UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG RL62VCSH. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG RL62VCSH bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG RL62VCSH.


SAMSUNG RL62VCSH UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (8138 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG RL62VCSH DOC(DECLARATION OF CONFORMITY) (903 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG RL62VCSHUŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] návod k obsluze a instalaci Chladnicka Cesky pedstavte si ty moznosti Dkujeme vám, ze jste si zakoupili výrobek spolecnosti Samsung. Chcete-li získat lepsí servis, zaregistrujte vás výrobek na www. samsung. com/register Voln stojící zaízení vlastnosti vasí nové chladnicky KLÍCOVÉ VLASTNOSTI VASÍ NOVÉ CHLADNICKY Vase chladnicka Samsung poskytuje netradicní zpsoby uskladnní a je energeticky úsporná. · Dvojitý chladící systém Chladnicka a mrazák mají oddlené výparníky. Díky tmto oddleným chladícím systémm chladí mrazák a chladnicka s vyssí úcinností. Oddlený systém proudní vzduchu navíc zabrauje pronikání zápachu potravin z jednoho oddílu do druhého. · Vtsí a sirsí prostor Siroký prostor polic poskytuje dostatek místa pro vtsí pedmty. [. . . ] · Tato instalace je provádna na náklady zákazníka vyjma pípady, kdy prodejní cena zahrnuje instalaci. · V pípad poteby se obrate na instalatéra nebo na spolecnost autorizovanou pro montáz spotebic Samsung. · Pokud dojde v dsledku nesprávné instalace k úniku vody, obrate se na instalatéra. 12_ nastavení NASTAVENÍ CHLADNICKY Nyní, kdyz máte vasi novou chladnicku nainstalovánu na svém míst, jste pipraveni ji nastavit a zacít vyuzívat vsechny její vlastnosti a funkce. Po dokoncení následujících krok by mla být vase chladnicka pln funkcní. Postavte chladnicku na vhodné místo v dostatecné vzdálenosti od stny. Jakmile pipojíte chladnicku k elektrické síti, zkontrolujte, ze se po otevení dveí rozsvítí vnitní osvtlení. ízení teploty nastavte na nejnizsí teplotu a vyckejte hodinu. Po zapnutí chladnicky bude dosazení potebné teploty trvat nkolik hodin. Pokud je teplota dostatecn nízká, mzete v chladnicce zacít skladovat potraviny a nápoje. 01 NASTAVENÍ Pozadované nástroje (nejsou dodávány) Kízový sroubovák (+) Plochý sroubovák (-) Nástrcný klíc (10mm) (pro srouby) Sestihranný klíc (3/16 palce) (pro stední závs) Sestihranný klíc (5/32 palce) (pro hídel stedního závsu) DEMONTÁZ DVEÍ CHLADNICKY Nkteré instalace vyzadují demontáz dveí chladnicky ped pesunem na konecné umístní. Ped demontází dveí chladnicky se ujistte, ze jste si pecetli následující pokyny. VÝSTRAHA Ped demontází dveí odpojte napájení chladnicky. · Dejte pozor, aby nedoslo k pádu, poskrábání nebo jinému poskození dveí pi demontázi. · Dejte pozor, aby nedoslo k poranní pi demontázi. · Po optovné montázi dveí: Mze docházet k orosení pi úniku vzduchu. Je mozné, ze budou náklady na energie vyssí. nastavení _13 nastavení chladnicky Postup obrácení dveí (VOLITELN) Odpojte chladnicku nebo vypnte napájení. Císla na jednotlivých obrázcích oznacují píslusná místa na chladnicce. Jednotlivá místa najdete na pehledném obrázku. 1 3 2 Soucásti pro obracení dveí. Tyto soucásti naleznete za dvemi v prostoru chladnicky. 14 7 13 12 8 9 6 1 1 1 5 2 4 11 10 3 Pehledný obrázek 1 Odstrate 1 sroub a rozeberte kryt pravého horního závsu dveí. Rozeberte 2 konektory. 2 Demontujte zemnící vodic uvolnním 1 sroubu a demontujte pravý horní závs uvolnním 3 sroub. Nepevrhnte dvee chladnicky pi uvolování sroubu. Zdvihnte dvee chladnicky vzhru a sejmte je. Dbejte, aby nedoslo k pádu dveí na zem nebo k poskození jejich povrchu. (Vícko stedního závsu mze být sejmuto spolu s dvemi. ) Demontujte vícko stedního závsu. (Vícko stedního závsu mze být sejmuto spolu s dvemi pi jejich demontázi. ) 14_ nastavení 2 4 Vícko 3 Kryt 01 NASTAVENÍ Odstrate 1 sroub (pomocí sroubováku) a 2 srouby (pomocí 3/16 inbusu) a sejmte stední závs na pravé stran. Zdvihnte dvee mrazáku vzhru a sejmte je. (Vícko dolního závsu mze být sejmuto spolu s dvemi. ) Dbejte, aby nedoslo k pádu dveí na zem nebo k poskození jejich povrchu. Uvolnte kryt pedního nástavce vyjmutím 2 sroub. 3 Vícko 4 4 4 Vícko 3 Vyjmte vícko na stran levého pedního nástavce krytu a vlozte jej na stranu pravého pedního nástavce krytu. Sejmte 2 srouby na kazdém závsu a demontujte dolní závsy vpravo a vlevo. Oddlte osu dolního závsu pomocí 5/32 klíce a rozeberte nástavec dolního závsu otocením po smyslu otácení hodinových rucicek, dolní závs pak otocte a demontujte. 4 11 10 3 Pipojte pravý závs na levou stranu a levý závs na pravou stranu pomocí 2 sroub. Demontujte zarázku odstranním 1 sroubu vpravo dole na mrazáku a sestavte otocenou zarázku na levé stran. Vrate na místo vícko krytu dolního závsu. nastavení _15 nastavení chladnicky 5 2 2 1 5 Odstrate vícko a 3 srouby na levé stran chladnicky, kde upevníte levý stední závs. [. . . ] (Pokyny pro umístní najdete na stran 10. ) · Je na ovládacím panelu nastavena správná teplota?· Není teplota v místnosti pílis nízká?· Neulozili jste potraviny pílis blízko k ventilacnímu otvoru v zadní cásti chladnicky?· Není zadní strana chladnicky umístna pílis blízko stny a vzduch tedy nemze cirkulovat? [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG RL62VCSH

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG RL62VCSH bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag