Návod k použití SAMSUNG RL55VTEBG

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG RL55VTEBG. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG RL55VTEBG bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG RL55VTEBG.


SAMSUNG RL55VTEBG : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (5415 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG RL55VTEBG UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA (3449 ko)
   SAMSUNG RL55VTEBG (5448 ko)
   SAMSUNG RL55VTEBG (17764 ko)
   SAMSUNG RL55VTEBG annexe A (903 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG RL55VTEBG

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Chladnicka návod k pouzití Cestina pedstavte si ty moznosti Dkujeme vám, ze jste zakoupili tento výrobek spolecnosti Samsung. Lepsí servis získáte, pokud se zaregistrujete na adrese www. samsung. com/register Voln stojící zaízení vlastnosti vasí nové chladnicky NEJDLEZITJSÍ VLASTNOSTI VASÍ NOVÉ CHLADNICKY Vase chladnicka Samsung poskytuje netradicní zpsoby uskladnní a je energeticky úsporná. Následující návod k obsluze popisuje více model, vlastnosti vasí chladnicky se proto mohou v nkterých detailech odlisovat od vlastností popsaných v tomto návodu. · COOL SELECT ZONETM (ZÓNA VOLITELNÉHO CHLAZENÍ) Mzete skladovat urcité potraviny pi rzných teplotách. · DOTYKOVÝ DISPLEJ LCD Stací se dotknout displeje a prsty mzete ovládat vsechny funkce, které vám usnadní zivot. Pomocí displeje si mzete císt osobní rozvrhy, prohlízet fotografie, zjisovat nutricní hodnoty, pevádt jednotky nebo ovládat teplotu chladnicky. · VÝKONNÉ mRAZENÍ Skladujte potraviny v cerstvém stavu tak, ze je rychle ochladíte pomocí funkce , , Power Freeze" (Výkonné mrazení). · DOVOLENÁ Setete spotebu energie, kdyz odjízdíte na dlouhou dovolenou nebo kdyz nejste z jiného dvodu doma. Oznacení CE Tento výrobek vyhovuje smrnici EU o nízkonapových zaízeních (2006/95/ES), smrnici EU o elektromagnetické kompatibilit (2004/108/ES) a smrnici EU o energetické úcinnosti (96/57/ES). Pro snazsí vyhledání v budoucnu si sem zapiste císlo modelu a sériové císlo. [. . . ] Odstrate dva srouby pod dvemi chladnicky a potom stáhnte kryt madla. 01 NASTAVENÍ Srouby Madlovkrytu Opatrn demontujte kryt madla. Hácky uvnit krytu madla se mohou snadno VÝSTRAHAzlomit. 2. Odstrate prchodky madla a demontujte madlo Easy. Srouby Madlo Prchodka 3. Pemístte jezdec madla a pruzinu z levé na pravou stranu. Nezapomete pemístit kryt jezdce madla z pravé na levou stranu. Smontujte madlo dveí podle krok 2 a 1 v opacném poadí. Srouby Tento postup se musí provést ped krokem 23 , , Obrácení dveí chladnicky". nastavení _21 nastavení chladnicky VYROVNÁNÍ CHLADNICKY Bude-li pední cást spotebice ponkud výse nez jeho zadní cást, dvee se budou otvírat a zavírat snadnji. Otácejte seizovacími nohami doprava pro zvýsení a doleva smru pro snízení výsky. Pípad 1) Spotebic je nahnutý doleva. · Otácejte regulacním sroubem levé nohy ve smru sipky, dokud se spotebic nevyrovná. Pípad 2) Spotebic je nahnutý doprava. · Otácejte regulacním sroubem pravé nohy ve smru sipky, dokud se spotebic nevyrovná. 22_ nastavení NASTAVENÍ CHLADNICKY Nyní, kdyz máte novou chladnicku nainstalovanou a na svém míst, jste pipraveni ji nastavit a zacít vyuzívat vsechny její vlastnosti a funkce. Po dokoncení následujících krok by mla být vase chladnicka pln funkcní. Pokud nebude, nejdíve zkontrolujte napájení nebo zkuste postupovat podle pokyn uvedených v oddílu Odstraování závad. Pokud máte jakékoliv dalsí dotazy, kontaktujte servisní centrum spolecnosti Samsung Electronics. 1. Postavte chladnicku na vhodné místo v dostatecné vzdálenosti od stny. Jakmile pipojíte chladnicku k elektrické síti, zkontrolujte, zda se po otevení dveí rozsvítí vnitní osvtlení. Nastavte regulátor teploty na nejnizsí teplotu a pockejte jednu hodinu. Po zapnutí chladnicky bude dosazení potebné teploty trvat nkolik hodin. Jakmile je dosazeno dostatecn nízké teploty, je mozno do chladnicky uskladnit potraviny a nápoje. 01 NASTAVENÍ nastavení _23 pouzívání chladnicky PEHLED OVLÁDACÍHO PANELU (TYP A) 4 5 3 1 2 1 FRIDGE (CHLADNICKA) 2 FREEZER (mRAZNICKA) Pozadovanou teplotu v chladnicce mzete nastavit v rozsahu od 1 °C do 7 °C. Pozadovanou teplotu v mraznicce mzete nastavit v rozsahu od -14 °C do -25 °C. Stisknutím tlacítka Lighting (Osvtlení) mzete zapnout/ vypnout osvtlení pod dvemi chladnicky. Zvuková signalizace vás upozorní, pokud jsou dvee chladnicky otevené déle nez 2 minuty. Chcete-li zrusit alarm, podrzte tlacítko Lighting (Osvtlení) 3 sekundy. Funkce Dovolená mze být uzitecná, pokud jedete pryc (na dovolenou, obchodní cestu apod. ) a nebudete chladnicku déle pouzívat. Slouzí pro zkrácení casu potebného pro zmrazení výrobk v mraznicce. Tato funkce mze být uzitecná, pokud potebujete rychle zmrazit snadno se kazící potraviny nebo pokud se teplota v mraznicce dramaticky zvýsila (napíklad kdyz jste nechali otevené dvee). LIGHTING 3 (OSVTLENÍ) (HOLD 3 SEC FOR ALARm) (STISKNUTÍm NA 3 S VYPNTE ALARm) 4 VACATION (DOVOLENÁ) POWER 5 FREEZE (SILNÉ mRAZENÍ) Pi kazdém stisknutí tlacítka se ozve krátký zvukový signál. [. . . ] · Není zadní cást chladnicky pílis blízko u stny?· Je na ovládacím panelu nastavena nejnizsí hodnota teploty?· Není okolní teplota pílis nízká?· Zkontrolujte, zda je spotebic umístn na stabilní a rovné podlaze. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG RL55VTEBG

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG RL55VTEBG bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag