Návod k použití SAMSUNG PL200 QUICK GUIDE

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG PL200. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG PL200 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG PL200.


SAMSUNG PL200 QUICK GUIDE: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (15839 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG PL200 UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA (4099 ko)
   SAMSUNG PL200 (3969 ko)
   SAMSUNG PL200 (3969 ko)
   SAMSUNG PL200 (3969 ko)
   SAMSUNG PL200 QUICK GUIDE (3407 ko)
   SAMSUNG PL200 QUICK GUIDE (3407 ko)
   SAMSUNG PL200 QUICK GUIDE (3407 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG PL200QUICK GUIDE

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Informace o specifických tématech naleznete na níze uvedených odkazech. str. iii Víte, co chcete udlat, ale naznáte správný název této cinnosti?Vyhledejte odpov v cásti , , Otázky a odpovdi k fotoaparátu". esenímoznýchproblém. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 75 Máte s fotoaparátem njaký konkrétní problém? [. . . ] Instalacní disk CD-ROM ního svtla, abyste jej mohli opakovan vyuzít pi pípadné reinstalaci softwaru. Na horním stítku disku CD-ROM je vytistno císlo verze softwaru, které mze být dlezité pi provádní aktualizace softwaru nebo kontaktování zákaznické podpory. Pokracujte kapitolou , , Propojení fotoaparátu s pocítacem" na str. 48. Propojení fotoaprátu 45 Viewing Pictures on a Computer Pehrávání snímk na pocítaci Instalace softwaru FinePixViewer: Mac OS X Zkontrolujte, jestli pocítac spluje následující systémové pozadavky: 1 CPU OS RAM Prostor na pevném disku Rozlisení monitoru Ostatní PowerPC nebo Intel Mac OS X verze 10. 3. 9­10. 5 (pouze pedinstalované verze) 256 MB a více Min. 200 MB volného prostoru pro instalaci a 400 MB pro bh softwaru FinePixViewer 800 × 600 pixel více, tisíce barev a více · Doporucen vestavný port USB. Správná cinnost softwaru není zarucena pi pouzití jiných typ USB port. · Pipojení k internetu (doporuceno 56 kbps nebo více) pro pouzití sluzby FinePix Internet Service; pipojení k internetu a e-mailový klient pro vyuzití e-mailu. Na níze uvedené webové stránce naleznete informace o nejnovjsím kompatibilním softwaru. http://www. fujifilm. com/products/digital_cameras/index. html ukoncete vsechny bzící a vlozte do jednotky CD-ROM instalacní disk 2 Po spustní pocítace na ikonu disku FinePix naaplikacepoté poklepejte na soubor Installer for Mac CD-ROM. Installing zahájení instala3 Zobrazí se dialogové okno instalátoru; klepnte na klepnte naFinePixViewer propodle pokyn na ce. Po vyzvání zadejte uzivatelské jméno a hleslo a tlacítko OK; poté obrazovce nainstalujte software FinePixViewer. Po dokoncení in-stalace klepnte na tlacítko Exit pro ukoncení instalátoru. 4 Viewing Pictures on a Computer Pehrávání snímk na pocítaci instalacní disk jednotky CD-ROM. Odpojení fotoaparátu Ujistte se, ze nesvítí stavová kontrolka, a poté vypnte podle pokyn na monitoru fotoaparát a odpojte USB kabel. Odinstalování softwaru FinePixViewer Tuto cinnost provádjte pouze v pípad peinstalovávání softwaru, resp. Po ukoncení softwaru FinePixViewer a odpojení fotoaparátu petáhnte adresá , , FinePixViewer" z adresáe , , Applications" do kose a v menu Finder vyberte Empty Trash (Macintosh), resp. otevete ovládací panely a pouzijte polozku , , Programy a funkce" (Windows Vista), resp. , , Pidat/ odebrat programy" (ostatní verze OS Windows) pro odinstalování softwaru FinePixViewer. V OS Windows se mze zobrazit jeden nebo více dialog pro potvrzení ­ díve nez v takovém pípad klepnete na tlacítko OK, si pecliv pectte zobrazené informace. 4 Propojení fotoaprátu Menu SNÍMACÍ REZIM Menu SNÍMACÍ REZIM slouzí k pizpsobení funkce fotoaparátu sirokému rozmezí snímacích podmínek. Práce s menu SNÍMACÍ REZIM 1 Stisknte tlacítko MENU/OK pro zobrazení menu SNÍMACÍ REZIM. SHOOTING MENU SHOOTING MODE FACE DETECTION ISO QUALITY CONTINUOUS AUTO N OFF AUTO volice 4 Stisknutím multifunkcního vyberte smrem nahoru nebo dol pozadovanou volbu. 5 Stisknte tlacítko MENU/OK pro aktivaci provedené volby. Menu fotoaparátu volice 2 Stisknutím multifunkcního vyberte smrem nahoru nebo dol pozadovanou polozku menu. 3 Stisknte multifunkcní volic smrem doprava pro zobrazení volitelných nastavení vybrané polozky. MOVIE MANUAL AUTO BABY MODE Automatic mode setting according to shooting conditions. SET CANCEL 50 Menu SNÍMACÍ REZIM The Shooting Menu Volitelné polozky menu SNÍMACÍ REZIM Polozka SHOOTING MODE (SNÍMACÍ REZIM) FACE DETECTION c (ZAOSTI OBLICEJ) A Popis Volitelná nastavení Výchozí nastavení Slouzí k volb expozicního rezimu podle fotografovaného objektu (str. Zapíná/vypíná inteligentní detekci obliceje a odstranní cervených ocí (str. Vyssí hodnoty B ISO (CITLIVOST) volte za nízké hladiny osvtlení. C QUALITY (ROZLISENÍ) Slouzí k nastavení kvality a velikosti obrazu (str. COMPENSATION Slouzí k úprav expozice jasných, tmavých a kontrastD (KOREKCE EXPOZICE) ních scén (str. E WHITE BALANCE (VYVÁZENÍ BÍLÉ) Upravuje vyvázení barev pro rzné zdroje svtla (str. [. . . ] elektrická pole, statická elektina, sum elektrické sít). · Díky pirozeným vlastnostem optiky mohou být okraje fotografovaných snímk zkreslené. Jde o normální jev a nejedná se o závadu. Doplující informace 8 Ped otevením balení s diskem Cd-Rom dodávaným spolecností FUJiFilm CoRpoRation, si pRosím pecliv pectte tUto liCencní smloUvU pRo konCové Uzivatele. poUze v pípad soUhlasU s toUto liCencní smloUvoU máte pRávo poUzívat soFtwaRe na Cd-Rom. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG PL200

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG PL200 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag