Návod k použití SAMSUNG BF641

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG BF641. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG BF641 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG BF641.


SAMSUNG BF641 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3120 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG P001 (3148 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG BF641

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Je-li napájecí kabel vadný, musí být vymnn za speciální kabel nebo soucást, kterou získáte od výrobce nebo poskytovatele autorizovaného servisu. Elektrické vedení a kabely se nesmí dotýkat trouby. Trouba musí být ke zdroji napájení pipojena pomocí schváleného elektrického jistice nebo pojistky. Nikdy nepouzívejte pípojky s více zásuvkami nebo prodluzovací sry. [. . . ] Instalující pracovník je zodpovdný za pipojení spotebice ke zdroji napájení v souladu s píslusnými bezpecnostními pedpisy. Pi instalaci trouby se nedotýkejte soucástí pod proudem. Kuchyská skíka, do níz je trouba instalována, musí splovat pozadavky na stabilitu pedepsané normou DIN 68930. Technické údaje Vstupní naptí / frekvence Objem (vyuzitelná kapacita) Jmenovitý výstupní výkon Cistá hmotnost Hmotnost vcetn obalu Kryt (S × V × H) Vnitní prostor trouby (S × V × H) 230 V - 50 Hz 65 max. 3 400 W piblizn 33 kg piblizn 38 kg 595 × 595 × 566 mm 440 × 365 × 405 mm Pipojení ke zdroji napájení Pokud spotebic není pipojen do sít pomocí zástrcky, musí být dodán vícepólový odpojovac (s minimáln 3 mm prostoru mezi kontakty), aby byly splnny bezpecnostní pedpisy. 1, 5 m, 1, 5 ~ 2, 5 mm²) musí být dostatecn dlouhý pro pipojení k troub, i pokud trouba stojí na podlaze ped vestavnou skíkou. Otevete zadní kryt pipojení pomocí sroubováku a ped pipojením elektrického pívodu k píslusným konektorm uvolnte srouby svorky kabelu. Je-li trouba pipojena k síti pomocí zástrcky, musí tato zástrcka zstat pístupná i po instalaci trouby. Spolecnost Samsung nepebírá zádnou zodpovdnost za nehody zapícinné chybjícím nebo vadným uzemnním. Instalace do skín Tato trouba je vestavná a je ji nutné nainstalovat do horní nebo dolní skíky. Po instalaci odstrate vinylovou ochrannou fólii z dvíek spotebice a ochrannou fólii z min. 50 4 Soucásti a funkce Ovládací prvky trouby 2 CZ 1 4 3 1. Ovladac pro nastavení casu Provedení pedního panelu Pední panel je k dispozici v rzných provedení z hlediska materiál a barev, vcetn nerezové oceli, bílé, cerné a skla. Z dvod zvýsení kvality se vzhled mze zmnit. Píslusenství PECICÍ PLECH Pecicí plech lze pouzít k píprav kolác, susenek a dalsího peciva. VELKÝ ROST Velký rost slouzí ke grilování a pecení pokrm. Lze jej pouzívat spolecn s hrnci a dalsími pecicími nádobami. Píslusenství je nutné správn zasunout do drázek. Mezi plechy a dnem trouby musí být nejmén 2 cm volného místa, v opacném pípad mze dojít k poskození smaltovaného povrchu. Pi vyjímání pokrm nebo píslusenství z trouby bute velmi opatrní. Horká jídla, píslusenství a povrchy mohou zpsobit popálení! 5 Nastavení CZ Nastavení casu Po prvním pipojení trouby ke zdroji napájení se displej na okamzik rozsvítí a po uplynutí 3 sekund zacne blikat údaj 12:00. Ped pouzitím trouby je teba nastavit cas. 1 Stisknte Ovladac pro nastavení casu. Císlice hodin zacnou blikat. 2 Otocením Ovladace pro nastavení casu nastavte pozadovaný cas v hodinách. 3 Stisknte Ovladac pro nastavení casu, císlice minut zacnou blikat. 4 Otocením Ovladace pro nastavení casu nastavte pozadovaný cas v minutách. 5 Stisknutím Ovladace pro nastavení casu nastavení potvrte. Nastavení casovace 1 Otocením Ovladace pro nastavení casu nastavte cas casovace. 2 Stisknutím Ovladace pro nastavení casu nastavení potvrte. Pokud je zapnut casovac, symbol " " na levé stran obrazovky se otácí, a indikuje tak proces. Bhem procesu casovace mzete stisknutím Ovladace pro nastavení casu zobrazit hodiny s aktuálním casem. 6 Pouzívání trouby Pouzití rezimu Rychlý pedhev ( ) CZ Pokud pouzijete moznost RYCHLÝ PEDHEV, mzete bhem okamziku zvýsit teplotu na zadanou hodnotu. Tím se výrazn zkrátí doba cekání na pedehátí trouby. [. . . ] VAROVÁNÍ: Dvíka trouby jsou tzká. 1 Otevete dvíka a zcela odklopte svorky u obou závs. 2 Pivete dvíka piblizn do úhlu 70°. Obma rukama uchopte ob strany dvíek trouby a táhnte smrem nahoru, dokud je nevyjmete z obou závs. 9 Cistní a údrzba (pokracování) CZ Vyjmutí skel z dvíek Dvíka trouby jsou tvoena temi vrstvami skla umístnými proti sob. Zavolejte místní servisní stedisko. Jak mám postupovat, pokud bliká displej casu? Doslo k perusení napájení. Nastavte hodiny (viz cást Nastavení hodin). Jak mám postupovat, pokud se nerozsvítí svtlo trouby? Svtlo trouby je vadné. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG BF641

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG BF641 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag