Návod k použití SAMSUNG MW82Y-S

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG MW82Y-S. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG MW82Y-S bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG MW82Y-S.


SAMSUNG MW82Y-S : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1630 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG MW82Y-S UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA (1631 ko)
   SAMSUNG MW82Y-S (1624 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG MW82Y-S

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] MIKROVLNNÁ TROUBA Uzivatelská pírucka MW82Y Údaje o vaení a pecení jsou pouze informativní. Záruka zaniká, pokud je pístroj pouzíván jinak nez v domácnosti, nap. v prmyslu, pohostinství nebo k jiným obchodním úelm. Trouba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Píslusenství. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Ovládací panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Pouzití této uzivatelské pírucky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Bezpecnostní opatení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Instalace mikrovlnné trouby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Co dlat v pípad pochybností nebo pi problémech . . . . . . . . 5 Nastavení casu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Úrovn výkonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Vaení / Ohívání. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Ukoncení vaení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Nastavení doby vaení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Pouzívání automatického rozmrazování. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Nastavení automatického rozmrazování. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Prvodce vhodným kuchyským nádobím . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Cistní mikrovlnné trouby. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Trouba VTRACÍ OTVORY CZ MADLO OSVTLENÍ NASTAVENÍ CASU/ HMOTNOSTI Ovládací panel 1 4 DVÍKA OTOCNÝ TALÍ ZÁMKY DVEÍ OTOCNÁ PODLOZKA OVLADAC VÝKONU 2 SPOJKA OTVORY BEZPECNOSTNÍCH ZÁMK 3 Píslusenství V závislosti na zakoupeném modelu trouby jste obdrzeli i odpovídající píslusenství, které mzete pouzívat rznými zpsoby. 1. Úcel: Spojka otácí otocným talíem. 5 2. [. . . ] Dvod: Uvolnný horký vzduch nebo pára by mohly zpsobit opaení. · Bhem provozu trouby mzete zaznamenat , , klapnutí" (pedevsím pi pouzití funkce rozmrazování potravin). Provází zmnu elektrického výstupního výkonu. Z bezpecnostních dvod bude automaticky odpojeno napájení. Troubu mzete normáln pouzít po nejmén 30minutovém odstavení. Voda pohltí mikrovlnnou energii v pípad, ze bude trouba nedopatením zapnuta. · Mikrovlnná trouba nesmí být umístna ve skíni. · Instalace mikrovlnné trouby Troubu umístte na rovnou vyvázenou plochu ve výsce 85 cm nad podlahou. Povrch, na který troubu pokládáte, musí mít dostatecnou nosnost, aby bezpecn unesl hmotnost trouby. 20 cm nad 10 cm za 10 cm po 1. Ponechte nejmén 10 cm volného prostoru za troubou a po stranách trouby a 20 cm volného prostoru nad troubou. Odstrate veskerý obalový materiál z vnitního prostoru trouby. Zkontrolujte, ze se otocný talí voln otácí. 3. Mikrovlnnou troubu zapojte tak, aby její zástrcka byla voln pístupná. DLEZITÉ UPOZORNNÍ · · · Malé dti by NIKDY nemly mikrovlnnou troubu pouzívat ani si s ní hrát. Rovnz by nemly být ponechány bez dozoru poblíz zapnuté mikrovlnné trouby. Nad troubou by nemly být ulozeny zádné pedmty, které by mohly dti zajímat. Tento pístroj není urcen pro pouzití osobami (vcetn malých dtí), které mají snízené fyzické, smyslové nebo mentální schopnosti anebo nemají dostatecné zkusenosti a znalosti. Výjimkou mohou být pípady, kdy jejich bezpecnost zajistí odpovdná osoba, která bude na pouzívání trouby dohlízet a poskytne tmto osobám pokyny k jejímu pouzívání. Dohlízejte na malé dti a zajistte, aby pístroj nepouzívaly jako hracku. VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ: Pokud jsou poskozená dvíka nebo tsnní dvíek, nesmí být trouba spoustna, dokud ji neopraví kompetentní pracovník. Pro vsechny osoby s výjimkou kompetentních pracovník je nebezpecné provádt servis nebo opravy, pi nichz je teba sejmout kryt chránící ped vystavením mikrovlnné energii. Je-li poskozen napájecí kabel, musí být vymnn za speciální kabel nebo soucást, kterou získáte od výrobce nebo poskytovatele autorizovaného servisu. Pro zajistní osobní bezpecnosti zapojte napájecí kabel do 3 kolíkové uzemnné elektrické zásuvky se stídavým naptím 230 V a frekvencí 50 Hz. [. . . ] Az trouba zapípá, potraviny obrate. 6 Prvodce vhodným kuchyským nádobím Pokud chcete pokrmy pipravovat v mikrovlnné troub, musí být mikrovlny schopné potravinami procházet, aniz by se odrázely nebo byly absorbovány pouzitými nádobami. Pi výbru nádobí tedy musíte být pecliví. Pokud je nádobí oznaceno jako vhodné do mikrovlnné trouby, mzete je pouzít bez obav. Následující tabulka uvádí rzné typy kuchyských poteb a zárove oznacuje, zda jsou vhodné pro pouzití v mikrovlnné troub a jak je pouzít. Kuchyské poteby Komentá Vhodné pro pouzití v mikrovlnné troub Sklo · · Varné sklo Jemné sklo CZ Lze pouzít, pokud nejsou dekorovány kovovým zdobením. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG MW82Y-S

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG MW82Y-S bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag