Návod k použití SAMSUNG ML-2850D

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG ML-2850D. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG ML-2850D bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG ML-2850D.


SAMSUNG ML-2850D : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (6649 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG ML-2850D UNIVERSAL PRINT DRIVER GUIDE (1150 ko)
   SAMSUNG ML-2850D (6050 ko)
   SAMSUNG ML-2850D OPEN SOURCE GUIDE (VER.1.01) (56 ko)
   SAMSUNG ML-2850D DOC(DECLARATION OF CONFORMITY) (55 ko)
   SAMSUNG ML-2850D UNIVERSAL PRINT DRIVER GUIDE (VER.1.00) (1085 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG ML-2850D

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Tato pírucka je poskytována pouze pro informativní úcely. Veskeré v ní obsazené informace mohou být zmnny bez pedchozího upozornní. Spolecnost Samsung Electronics nenese odpovdnost za zádné skody, pímé ci nepímé, vyplývající z pouzití této pírucky nebo s ním související. · ML-2850D a ML-2851ND jsou názvy model spolecnosti Samsung Electronics Co. , Ltd. [. . . ] · Zkontrolujte, zda aplikace nemá speciální tiskovou volbu, napíklad , , -oraw". Je-li zadáno , , -oraw" v parametru píkazového ádku, odstrate tento parametr, aby se tisklo správn. V aplikaci Gimp front-end vyberte moznost , , print" -> , , Setup printer" a upravte parametr píkazového ádku v píkazu. V prbhu tisku nemte parametry tiskové úlohy (napíklad v LPR GUI). Známé verze serveru CUPS pi jakékoli zmn mozností tisku perusí tiskovou úlohu a zkusí ji znovu spustit od zacátku. Jelikoz ovladac Unified Linux Driver uzamkne bhem tisku port mfp, pi náhlém ukoncení ovladace zstane port uzamknutý a nedostupný pro dalsí tiskové úlohy. Verze CUPS (Common Unix Printing System) distribuovaná se SuSE Linux 9. 2 (cups-1. 1. 21) má potíze s tiskovým protokolem IPP (Internet Printing Protocol). Pouzijte socket printing namísto IPP nebo nainstalujte novjsí verzi CUPS (cups-1. 1. 22 nebo vyssí). Casté potíze v systému Macintosh Stav Tiskárna netiskne soubor ve formátu PDF správn. Nkteré cásti obrázk, textu nebo ilustrací chybí. Navrhovaná esení Neslucitelnost mezi souborem PDF a produktovou adou Acrobat: Tento problém mze vyesit tisk souboru PDF ve form obrázku. Zapnte moznost Tisknout jako obraz v moznostech tisku programu Acrobat. Poznámka: Tisk souboru PDF ve form obrázku potrvá déle. Aktualizujte systém Mac OS na verzi 10. 3. 3 nebo novjsí. Dokument se vytiskl, ale tisková úloha nebyla odstranna z tiskové fronty v systému Mac OS 10. 3. 2. Pi tisku titulního listu se nkterá písmena nezobrazují správn. Tento problém je zpsoben tím, ze OS Mac nemze najít typ písma pi tisku titulního listu. Alfanumerické znaky, v poli Billing Info, jsou dovoleny pouze pro tisk na titulní list. Ostatní znaky budou na výtisku rozbité. Pi tisku dokumentu se zobrazí zpráva , , Unable to open mfp port device file!". Pi tisku dokumentu po síti v operacním systému SuSE 9. 2 tiskárna netiskne. 9. 11 <Odstraování poruch> 10 Instalace píslusenství Toto zaízení je vybaveno vsemi funkcemi a bylo optimalizováno tak, aby splovalo vtsinu pozadavk na tisk. Protoze si uvdomujeme, ze uzivatelé mohou mít odlisné pozadavky, vyvinula spolecnost Samsung píslusenství, která dále vylepsují funkce zaízení. Tato kapitola zahrnuje: · · Bezpecnostní pokyny k instalaci píslusenství Instalace pamìového modulu 2 Otevete kryt ídicí desky. Bezpecnostní pokyny k instalaci píslusenství Odpojte napájecí kabel Nikdy neodstraujte kryt ídicí desky, je-li zapnuté napájení. Abyste pedesli moznému úrazu elektrickým proudem, odpojte ped KAZDOU instalací externího ci interního píslusenství napájecí kabel z elektrické zásuvky. 3 4 Vyjmte nový pamový modul z plastového sácku. Drzte pamový modul za hrany a zarovnejte jej se slotem v náklonu piblizn 30 stup. Záezy na modulu musí zapadnout do drázek ve slotu. Vybijte statickou elektinu Vnitní soucásti ídicí desky (karta síového rozhraní nebo pamový modul) jsou citlivé na statickou elektinu. [. . . ] Pro vyvolání funkcí grafiky vyberte Graphics z rozvíracího seznamu Presets. Printer Features Tato karta umozuje vybrat typ papíru a nastavit kvalitu tisku. Vyberte moznost Printer Features z rozvíracího seznamu Presets. Mzete nastavit následující moznosti: · Resolution(Quality): Mzete vybrat rozlisení tisku. Cím vyssí hodnotu zvolíte, tím budou vytistné znaky a grafika ostejsí. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG ML-2850D

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG ML-2850D bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag