Návod k použití SAMSUNG ML-1640

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG ML-1640. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG ML-1640 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG ML-1640.


SAMSUNG ML-1640 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (4733 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG ML-1640 QUICK GUIDE (1702 ko)
   SAMSUNG ML-1640 UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA (5329 ko)
   SAMSUNG ML-1640 UNIVERSAL PRINT DRIVER GUIDE (1164 ko)
   SAMSUNG ML-1640 (5726 ko)
   SAMSUNG ML-1640 QUICK GUIDE (VER.1.0) (1702 ko)
   SAMSUNG ML-1640 OPEN SOURCE GUIDE (VER.1.01) (32 ko)
   SAMSUNG ML-1640 DOC(DECLARATION OF CONFORMITY) (55 ko)
   SAMSUNG ML-1640 UNIVERSAL PRINT DRIVER GUIDE (VER.2.00) (1140 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG ML-1640

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] ML-1640 Series ML-2240 Series Monochromatická laserová tiskárna Uzivatelská pírucka pedstavte si ty moznosti Dkujeme vám za zakoupení výrobku spolecnosti Samsung. Chcete-li obdrzet komplexnjsí sluzby, zaregistrujte svj výrobek na www. samsung. com/global/register Funkce vaseho nového laserového výrobku Vase nové zaízení je vybaveno adou speciálních funkcí, které zlepsují kvalitu tisku dokument. Pomocí zaízení mzete: Zvlástní funkce Tisknout rychle a ve vysoké kvalit · Mzete tisknout s rozlisením az 1 200 x 600 dpi. · Zaízení tiskne na papír formátu A4 rychlostí az 16 str. /min (ada ML-1640), 22 str. /min (ada ML-2240) a na papír formátu Letter rychlostí az 17 str. /min (ada ML-1640) a 23 str. /min (ada ML-2240). [. . . ] Nejnovjsí verzi software si mzete stáhnout z webových stránek www. samsungprinter. com. Pocet stránek mze být ovlivnn provozním prostedím, frekvencí tisku, typy pouzívaných médií a jejich formátem. Hladina hlukuc Výchozí doba 5 minut pro pechod do úsporného rezimu z pohotovostního rezimu Doba zahívání Provozní prostedí Zivotnost kazety s toneremd Vnjsí rozmry (s x h x v) mén nez 25 sekund Teplota: 10 az 32 °C Vlhkost: 20 az 80 % RV Prmrná zivotnost kazety: 1 500 standardních stránek (Soucástí dodávky je kazeta s tonerem o kapacit 700 stránek. ) 350. 5 x 298. 5 x 212 mm Specifikace_41 Slovník pojm Následující slovník pojm vám pomze seznámit se s výrobkem díky porozumní terminologii bzn pouzívané v oblasti tisku a uvedené v této pírucce. IP adresa Adresa internetového protokolu IP je jedinecné císlo, které zaízení pouzívají k vzájemné identifikaci a komunikaci v síti vyuzívající standard internetového protokolu. Adresa MAC Media Access Control (MAC), neboli adresa penosového protokolu pístupu na médium, je adresa s jedinecným identifikátorem spojeným se sít'ovým adaptérem. Adresa MAC je jedinecný 48bitový identifikátor obvykle zapisovaný 12 sestnáctkovými znaky seskupenými v párech (nap. Tato adresa je obvykle pevn zakódována do Network Interface Card (NIC), tedy sít'ové karty, jiz od jejího výrobce, a pouzívá se jako pomcka pro smrovace pokousející se vyhledat zaízení ve velkých sítích. Kazeta s tonerem Druh nádobky v zaízení, jako je napíklad tiskárna, která obsahuje toner. Toner je prásek pouzívaný v laserových tiskárnách a kopírkách, který vytváí text a obrázky na potistném papíru. Toner je mozné tavit teplem fixacní jednotky, címz se pichytí k vláknm v papíru. Maska podsít Maska podsít se pouzívá ve spojení se sít'ovou adresou a spolecn urcují, která cást adresy je sít'ová adresa a která hostitelská. Bitová hloubka Termín z pocítacové grafiky popisující pocet bit pouzitých ke zobrazení barvy jednoho pixelu v bitmapovém obrázku. Vyssí barevná hloubka znamená sirsí rozsah rozlisovacích barev. Se zvysujícím se poctem bit se pocet mozných barev pro barevnou mapu neprakticky zvysuje. 1bitová barva se obecn nazývá monochromatická, nebo také cernobílá. Modem Zaízení, které moduluje a demoduluje signál nosice pro kódování a dekódování digitálních informací. Originál První exemplá nap. dokumentu, fotografie, textu apod. , který se následn kopíruje, mnozí ci pevádí do jiných, avsak který sám není z niceho kopírován ani odvozen. Téz se nkdy nazývá jako pedloha. Bodová tiskárna Bodová tiskárna je typ pocítacové tiskárny s tiskovou hlavou, která se pohybuje po stránce smrem dopedu a dozadu a tiskne úderem do inkoustem napustné pásky nastavené proti papíru - podobn jako pi psaní na psacím stroji. Ovladac tiskárny Program, který se pouzívá k odesílání píkaz a penosu dat z pocítace na tiskárnu. Brána Spojení mezi pocítacovými sítmi nebo mezi pocítacovou sítí a telefonní linkou. Je velmi populární, protoze jde o pocítac nebo sít', která umozuje pístup k jinému pocítaci nebo síti. Ovládací panel Ovládací panel je rovná, obvykle svislá plocha, na které jsou zobrazeny nástroje pro ovládání nebo sledování. Obvykle se nacházejí na horní nebo na pední stran zaízení. Cesta UNC Uniform Naming Convention (UNC) je standardní formát zápisu cesty pro pístup ke sdíleným polozkám ve Window NT a dalsích produktech spolecnosti Microsoft. Formát cesty UNC je: \\<název serveru>\<název sdílené polozky>\<název adresáe> Pokrytí Jedná se o tiskárenský termín pouzívaný pro mení spoteby toneru pi tisku. 5% pokrytí znamená, ze na papíru formátu A4 je piblizn 5% obrázk nebo textu. Pokud tedy papír nebo pedloha obsahuje slozité obrázky nebo vtsí mnozství textu, bude pokrytí vyssí nez 5% a zárove bude spoteba toneru odpovídat tomuto pokrytí. Duplex Mechanismus, který automaticky peklápí list papíru, aby mohlo zaízení tisknout na ob strany papíru (nebo je skenovat). Tiskárna vybavená duplexní jednotkou mze tisknout oboustrann. Polotóny Typ obrazu, který simuluje odstíny sedé pomocí rzného poctu bod. Velmi barevné plochy se skládají z velkého mnozství tecek, zatímco svtlejsí plochy se skládají z mensího mnozství tecek. Emulace Emulace je technika jednoho zaízení, které získává stejné výsledky jako zaízení jiné. Emulátor duplikuje funkce jednoho systému za pomoci jiného systému tak, aby se tento druhý systém choval stejným zpsobem jako systém první. Emulace se soustedí na pesnou reprodukci externího chování, coz je opakem simulace, která pedstavuje abstraktní model simulovaného systému, casto posuzujícího svj interní stav. Protokol Zvyklost nebo standard, který ídí nebo umozuje spojení, komunikaci a penos dat mezi dvma koncovými body. Pedloha ITU-T c. 1 Standardizovaná zkusební pedloha vydaná ITU-T pro faxový penos dokument. Fixacní jednotka Soucást laserové tiskárny, která taví toner na tiskové médium. Sestává z horkého válce a oprného válce. [. . . ] Pokud automatický výbr nefunguje v operacním systému MAC OS 10. 3 správn, vyberte moznost Samsung v cásti Print Model a v cásti Model Name vyberte název vasí tiskárny. 6 ·Pokud automatický výbr nefunguje v operacním systému MAC OS 10. 4 správn, vyberte moznost Samsung v cásti Print Using a v cásti Model vyberte název vasí tiskárny. ·V systému MAC OS 10. 5, pokud nefunguje správnì automatický výbìr, vyberte moznost Select a driver to use. . . Zaízení se zobrazí v seznamu tiskáren a nastaví se jako výchozí tiskárna. Klepnte na tlacítko Add (Pidat). 9 27 Pouzití tiskárny s pocítacem Macintosh Zmna nastavení tiskárny Tisk POZNÁMKA: · Okno vlastností tiskárny v systému Macintosh uvedené v této pírucce se mze lisit podle pouzívané tiskárny. · Název tiskárny mzete ovit na dodaném disku CD-ROM. Pi tisku mzete vyuzívat pokrocilé tiskové funkce. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG ML-1640

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG ML-1640 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag