Návod k použití SAMSUNG LE46C550J1W

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG LE46C550J1W. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG LE46C550J1W bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG LE46C550J1W.


SAMSUNG LE46C550J1W : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (98295 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG LE46C550J1W UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA (137278 ko)
   SAMSUNG LE46C550J1W (61018 ko)
   SAMSUNG LE46C550J1W QUICK GUIDE (VER.1.0) (1681 ko)
   SAMSUNG LE46C550J1W POWER CONSUMPTION GUIDE (235 ko)
   SAMSUNG LE46C550J1W DOC(DECLARATION OF CONFORMITY) (94 ko)
   SAMSUNG LE46C550J1W POWER CONSUMPTION GUIDE (VER.1.0) (235 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG LE46C550J1W

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Under no circumstances should the cut-off plug be inserted elsewhere into a 13A socket outlet, as a serious electric shock may occur. To fit an appropriate plug to the mains lead, follow the instructions below: IMPORTANT: The wires in the mains lead are coloured in accordance with the following code: Blue: Neutral Brown: Live As the colours of the wires in the mains lead of this product may not correspond with the coloured markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows: · The wire which is coloured blue must be connected to the plug terminal which is marked N or coloured black. · The wire which is coloured brown must be connected to the plug terminal which is marked L or coloured red. Ensure that neither the brown nor the blue wire is connected to the earth terminal in your three-pin plug. [. . . ] Zámek je úcinný okamzit a bude v cinnosti po kazdém zapnutí televizoru. E Lock daily (Zamknout denn) V tomto pípad zadejte denní casové období, po které má být vás televizor zamknut. E Change PIN (Zmnit PIN) Umozuje zmnu vaseho kódu PIN. POZNÁMKA · V analogovém televizním rezimu se aktuální PIN stane neplatným, jestlize zvolíte "no" jak pro "Lock immediately", tak i pro "Lock daily". · Jako pedbzné opatení si poznamenejte PIN na zadní stranu tohoto návodu k obsluze, vystihnte a ulozte na bezpecném míst mimo dosah dtí. 36, jestlize ztratíte nebo zapomenete svj PIN. 6 7 Kdyz dokoncíte nastavení, stisknte Cervené tlacítko (Store) (Ulozit) pro ulození nových nastavení. Dále vyberte pozici kanálu k ulození nových nastavení. Stisknte Cervené tlacítko pro pepsání aktuální stanice nebo Modré tlacítko pro vlození nového kanálu. Polozka Auto format (Automatický formát) Jestlize je zapnuta funkce Auto format, televizor rozpoznává rezim sirokého obrazu pro systém Cinemascope nebo sirokoúhlé filmy a píslusným zpsobem se nastavuje. POZNÁMKA · Pouzijte Wide modes (rezimy síky), jestlize se obraz správn nepepíná na pozadovaný formát obrazovky. "Normal") zvoleno rucn pomocí funkcí rezimu WIDE, bude funkce automatického formátu docasn vypnuta. Vyberte jiný vstupní zdroj nebo vypnte a zapnte napájení televizoru, aby se obnovila funkce Auto format, a formát obrazu 4:3 bude vybírán automaticky podle penáseného signálu. Channel (Kanál): Zde máte moznost zvolit pímo císlo kanálu. Stisknutím c/d se prochází rezimy pijímaného kanálu. Frequency (Frekvence): Frekvence se zadává pímo, s pouzitím numerických tlacítek. Zadejte datum pro end of daylight-saving time (konec letního casu), pokud je odlisný od data vypocteného automaticky. Date Beginning of daylight-saving time End of daylightsaving time 21 Ovládání pomocí menu Ostatní polozky menu Nkteré uzitecné funkce mohou být vyvolány pímo stisknutím piazených tlacítek na dálkovém ovládání. INPUT SOURCE (VSTUPNÍ ZDROJ) Pouzijte obrazovku INPUT SOURCE k výbru/kontrole externího vybavení pipojeného k zásuvce (zásuvkám) na zadní stran televizoru. AV Mode (Rezim AV) Rezim AV poskytuje moznost výbru z pti typ zobrazení tak, aby co nejlépe odpovídaly systémovému prostedí, které se mze mnit v dsledku psobení rzných faktor jako jsou intenzita osvtlení místnosti, typ sledovaného programu nebo typ obrazu ze vstupu externího zaízení. 1 Ke sledování obrazu z externího zaízení AV stisknte tlacítko b. (Strana 10) · K zavení obrazovky INPUT SOURCE stisknte znovu tlacítko b. INPUT SOURCE TV DTV EXT1 EXT2 EXT3 EXT4 EXT5 EXT6 2 1 2 Stisknte AV MODE. · Zobrazí se menu rezimu AV. AV mode STANDARD SOFT ECO DYNAMIC USER Stisknutím a/b vyberte odpovídající zásuvku a potom stisknte OK. Stisknte AV MODE nebo a/b, jakmile se menu rezimu AV zobrazí na obrazovce. POZNÁMKA · Pokud zaízení slucitelné s AQUOS LINK pipojené ke konektoru EXT 5 nebo 6 pedává TV údaje o konkrétním modelu, zobrazí se zde jeho název. · Pi pepínání jednotlivých mozností se kazdá z nich okamzit projeví na zobrazení. Polozka STANDARD: Pro vysoce kvalitní obraz pi normálním osvtlení místnosti. (Zlepsený kontrast obrazu: On) SOFT: Vytvoí se mkcí obraz. (Zlepsený kontrast obrazu: On) ECO: Snízí se spoteba proudu. (Zlepsený kontrast obrazu: Off) DYNAMIC: Pro jasný obraz s vysokým kontrastem ke sledování sportovních penos. (Zlepsený kontrast obrazu: On) USER: Umozuje uzivateli pizpsobit nastavení podle poteby. (Zlepsený kontrast obrazu: Off) POZNÁMKA · Mzete nastavit výchozí nastavení z výroby pod polozkami "STANDARD", "SOFT", "ECO" a "DYNAMIC". · Kazdému externímu vstupnímu zdroji mzete piadit odlisný rezim AV. · Technologie zlepseného kontrastu obrazu (Enhanced Picture Contrast) detekuje charakteristiky zdrojového videa a podle ní plynule nastavuje ostrost obrazovky, coz umozuje dosazení hlubsí úrovn cerné barvy. · Funkce zlepseného kontrastu obrazu je aktivována tehdy, kdyz vypnete funkci OPC pro polozky "STANDARD", "SOFT" a "DYNAMIC" v rezimu AV. Statický obrázek Máte moznost zastavení obrazu pi zobrazení. 1 2 Stisknte 3. [. . . ] _ POLOZKA ÍZENÍ Geometrie PÍKAZ HPOS PARAMETR * * * _ OBSAH ÍZENÍ POLOHA H AV (f10 ­ e10) PC (0 ­ 80) AV (f10 ­ e10) PC (0 ­ 80) POLOHA V AV (f10 ­ e10) PC (0 ­ 40) AV (f10 ­ e10) PC (0 ­ 40) FÁZE PC (f20 ­ e20) PC (f20 ­ e20) REZIM WIDE (PEPNUTÍ) CELÁ PLOCHA (SD) NORMAL (SD) PANORAMA (SD) KINO 16:9 (SD) KINO 14:9 (SD) CELÁ PLOCHA (HD) UNDERSCAN (HD) CELÁ PLOCHA (PC) NORMAL (PC) 1­9 ZTLUMENÍ ZVUKU (PEPNUTÍ) PEPNUTÍ ZAPNOUT ZTLUMENÍ ZVUKU 1­2 SURROUND (PEPNUTÍ) SURROUND ZAP SURROUND VYP 1­2 VYBR ZVUKU(ST/dvojjaz. /mono) VYP 30m 1h00m 1h30m 2h00m 2h30m 0 ­ 150 TEXT VYPNUTO ZMNA TEXTU (PEPNUTÍ) 0­1 PÍMÝ PECHOD NA STRÁNKU (100 ­ 899) 100 ­ 899 POWR0 I I I I TVD_ DTV_ AVD * * AVD? KANÁL DCCH DCCH?DTUP_ DTDW_ VÝBR VSTUPU B I I I I I I I I I I I I I VÝBR REZIMU AV NP10 NP11 NP12 NP1?DCPG* DCPG? AVMD0 AVMD1 AVMD2 AVMD3 AVMD4 AVMD5 AVMD? HLASITOST VOLM* VOLM? POZNÁMKA · Pokud se ve sloupci parametru objeví znak podtrzení (_), zadejte mezeru. · Jestlize se objeví znak hvzdicka (*), zadejte hodnotu v rozsahu uvedeném v závorkách ve sloupci OBSAH ÍZENÍ. Tabulka hodnocení pro dtský zámek Vysílané hodnocení Uzivatelské hodnocení Universal (Univerzální sledování) Parental (Pednostní schválení rodic) X-rated (Hodnocení X) VK 4 5 -- 6 -- 7 -- 8 -- 9 -- -- 10 -- -- 11 -- -- 12 -- -- 13 -- -- 14 -- -- 15 -- -- 16 -- -- 17 -- -- 18 -- -- Vysílané hodnocení Uzivatelské hodnocení Universal (Univerzální sledování) Parental (Pednostní schválení rodic) X-rated (Hodnocení X) Universal (Univerzální sledování) -- Parental (Pednostní schválení rodic) X-rated (Hodnocení X) -- -- -- -- -- 42 Dodatek Technické údaje Polozka Panel LCD Pocet obrazových bod Norma video Funkce TV TV standard Pijímaný kanál Analogový Digitální VHF/UHF CATV 46o BAREVNÝ TELEVIZOR LCD, Model: LC-46XL1E 46o Advanced Super View & BLACK TFT LCD 6 220 800 bod (1920 g 1080 g 3 bod) PAL/SECAM/NTSC 3. 58/NTSC 4. 43/PAL 60 CCIR (B/G, I, D/K, L, L') DVB-T (2K/8K OFDM) Kan. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG LE46C550J1W

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG LE46C550J1W bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag