Návod k použití SAMSUNG LE40C530F1W

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG LE40C530F1W. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG LE40C530F1W bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG LE40C530F1W.


SAMSUNG LE40C530F1W : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (47987 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG LE40C530F1W (19739 ko)
   SAMSUNG LE40C530F1W 用户手册 (20473 ko)
   SAMSUNG LE40C530F1W QUICK GUIDE (VER.1.0) (1527 ko)
   SAMSUNG LE40C530F1W POWER CONSUMPTION GUIDE (235 ko)
   SAMSUNG LE40C530F1W DOC(DECLARATION OF CONFORMITY) (94 ko)
   SAMSUNG LE40C530F1W POWER CONSUMPTION GUIDE (VER.1.0) (235 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG LE40C530F1W

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Uvedený obrázek se mze lisit od skutecného televizoru. PÍSLUSENSTVÍ AV V MO DE PO W ER ENER GY SAVIN G LIS T M UT E Q. V IEW ME NU nebo RETU RN / EX IT MA R FA K V Q. M EN U IN FO i GU ID E Tato polozka není dodávána se vsemi modely. UÏivatelská pfiíruãka baterie SíÈov kabel * Pokud je na vnjsím povrchu skvrna nebo otisk prstu, lehce ji setete pouze hadíkem urceným k cistní vnjsího povrchu výrobku Feritové jádro (Tato polozka není dodávána se vsemi modely. ) SíÈov kabel Leticí hadfiík SlouÏí s ãitûní obrazovky. Pi odstraování nestírejte skvrnu pílis hrub. Mze zpsobit poskrábání nebo zmnu zabarvení. Plazmové televizory x4 nebo x4 Prhledná gumová podlozka (Pokud se prhledná gumová podlozka ze spodu stojanu ztratila, pipevnte náhradní prhlednou gumovou podlozku. ) x2 Drzák kabelu G (G str. 23) Ochranný kryt G (G str. 24) rouby pro podstavec Drzák kabel (pouze 50PS70**, 50PS80**) G (G str. 18) G (G str. 23) LCD televizory Drzák kabelu Drzák kabel (pouze 32/37/42/47LH70**) G (G str. 23) Drzák kabel (pouze 19/22LH20**) G (G str. 22) 1-sroub (pouze 26LU50**, 32/37/42LF25**, 26/32/37/42LH20**, 32/37/42LH30**, 32/37/42LH40**, 32/37/42LH49**, 32/37/42LH50**, 32/37LH70**) G (G str. 20) Zadní kryt stojanu (pouze 37/42/47LH70**) G (G str. 21) (pouze 19/22LU40**, 19/22/26LU50**) G (G str. 22) rouby pro podstavec G (G str. 17~19) x4 x4 (pouze 32/37/42LF25**, 26/32/37/42LH20**, 32/37/42/47LH30***, (pouze 32/37/42/47LH40***, 32/37/42/47LH49**, 32/37/42LF 25**) 32/37/42/47LH50**) x2 x3 x7 (pouze 19/22LU40**, (pouze 1 9/22LU50**) 26LU50**) M4x20 M4x20 x8 M4x16 x8 M4x20 x3 M4x16 x4 (pouze 32LH70**) (pouze 37LH70**) (pouze 47LH70**) (pouze 42LH70**) nebo Ochranný rámecek a sroub napájecího kabelu (pouze 32/37/42/47LH70**) G (G str. 23) Prodluzovací kabel USB (pouze 32/37/42/47LH70**) Vzdy pouzívejte dodávaný prodluzovací kabel USB, který je speciáln navrzen k pesnému upevnní. Ochranný kryt (s výjimkou 19/22LU40**, 19/22/26LU50**) G (G str. 24) 1 OBSAH P¤ÍSLU·ENSTVÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Lze zkontrolovat polozku My device Address (Adresa mého zaízení). BLUETOOTH Bluetooth Pesun OK BLUETOOTH Bluetooth Pesun OK : Vyp. : Vyp. Kód PIN televizoru : 0000 Sluchátka Bluetooth : Odpojeno Registrované zaízení Bluetooth Informace o mém zaízení Bluetooth Informace o mém zaízení Bluetooth Kód PIN televizoru : 0000 Sluchátka Bluetooth : Odpojeno Registrované zaízení Bluetooth Název zaízení Informaceoomém zaízení Bluetooth S 7 0 0 0 - Z A Informace mém zaízení Bluetooth 50P Adresa zaízení 00:05:c9:ff:00f:07 Upravit OK 80 POUZÍVÁNÍ ROZHRANÍ BLUETOOTH 1 MENU 2 OK Vyberte polozku BLUETOOTH. Vyberte moznost Informace o mém zaízení Bluetooth. 3 OK MODRÁ Zadejte název zaízení. Mzete pouzít písmena abecedy A az Z, císlice 0 az 9, znaky +/- a mezery. 4 OK Nastavení ulozte. · Stisknutím tlacítka MENU (NABÍDKA) se vrátíte k normálnímu sledování televize. · Stisknutím tlacítka RETURN (NÁVRAT) se vrátíte na pedchozí obrazovku nabídky. PIJÍMÁNÍ FOTOGRAFIÍ PES EXTERNÍ ZAÍZENÍ S ROZHRANÍM BLUETOOTH Podrobné informace o odesílání fotografií (pouze JPEG) z externího zaízení Bluetooth do televizoru najdete v uzivatelské pírucce píslusného zaízení. P íjem Soubor (y) F 1/3 E G Zavít · Pokud vyberete moznost Close (Zavít) pomocí tlacítek , nabídka OSD zmizí. Po optovném stisknutí tlacítka OK se tato nabídka znovu zobrazí. Pi stisknutí tlacítka OK v nabídce (Otocit) otocí fotografii o 90° po smru hodinových rucicek. POUZÍVÁNÍ ROZHRANÍ BLUETOOTH · Maximální velikost jedné fotografie, kterou je mozné pijmout, je 10 MB. · Pi pouzívání sluchátek Bluetooth nelze pijímat obrázky. · Pi poslechu hudby ze zaízení Bluetooth nelze pijímat obrázky. · Pokud externí zaízení Bluetooth práv odesílá fotografii, stisknutím tlacítka RETURN (NÁVRAT) mzete píjem fotografie zastavit. Vsechny dosud pijaté fotky budou vymazány. · U nkterých zaízení Bluetooth není mozné do televizoru penáset soubory obrázk (JPEG). Poslouchání hudby z externího zaízení Bluetooth Podrobné informace o pehrávání hudby z externího zaízení Bluetooth do televizoru najdete v uzivatelské pírucce píslusného zaízení. Doporucuje se pouzívat zaízení Bluetooth, které podporuje funkci A2DP (jako externí zaízení). · U nkterých zaízení Bluetooth není mozné poslouchat hudbu z reproduktor televizoru. Zpt do rezimu televize + nebo - . · Hlasitost upravte pomocí tlacítka · Chcete-li vypnout zvuk, stisknte tlacítko MUTE (Ztisit). G Pokud pevný disk USB nemá externí zdroj napájení, zaízení USB nemusí být rozpoznáno. Ujistte se proto, ze je pipojen externí zdroj napájení. G V pípad souborového systému NTFS nelze data v úlozném zaízení USB mazat. G Pokud pamové zaízení USB obsahuje nkolik oddíl, nebo pokud pouzíváte ctecku pamových karet multi-card USB, je mozné pouzívat az 4 oddíly nebo pamová zaízení USB. G Funkce mazání je podporována pouze v souborovém systému FAT32. G Pokud je pamové zaízení USB pipojeno ke ctecce pamových karet multi-card USB, nemusí být nactena data o jeho obsahu. G Pokud pamové zaízení USB nepracuje správn, odpojte je a znovu pipojte. G Rychlost detekce pamových zaízení USB se lisí rznorodostí zaízení. G Dlezité soubory zálohujte, protoze data na zaízení USB mohou být poskozena. Správa dat je zálezitostí spotebitele a výrobci nerucí za ztrátu dat. G Doporucená kapacita externího pevného disku USB je 1 TB nebo mén, pamti USB 32 GB nebo mén. [. . . ] VyváÏení (Command : k t) G Pro nastavení vyváÏení. zobrazení nabídek na obrazovce. Pfienos [k][l][ ][Set ID][ ][Data][Cr] Data 00 : Vypnutí OSD 01 : Zapnutí OSD Potvrzení [l][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x] VyváÏení mÛÏete nastavit také pomocí nabídky ZVUK. Pfienos [k][t][ ][Set ID][ ][Data][Cr] Data Min : 00 ~ Max : 64 Informace naleznete v ãásti "Mapování skuteãnch dat 1". Barevná teplota (Command : k u) G Pro nastavení barevné teploty. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG LE40C530F1W

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG LE40C530F1W bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag