Návod k použití SAMSUNG LE40B551A6W POWER CONSUMPTION GUIDE (VER.1.0)

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG LE40B551A6W. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG LE40B551A6W bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG LE40B551A6W.


SAMSUNG LE40B551A6W POWER CONSUMPTION GUIDE (VER.1.0): Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1162 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG LE40B551A6W (14594 ko)
   SAMSUNG LE40B551A6W QUICK GUIDE (2356 ko)
   SAMSUNG LE40B551A6W OPEN SOURCE GUIDE (310 ko)
   SAMSUNG LE40B551A6W QUICK GUIDE (VER.1.0) (2350 ko)
   SAMSUNG LE40B551A6W OPEN SOURCE GUIDE (VER.1.1) (310 ko)
   SAMSUNG LE40B551A6W POWER CONSUMPTION GUIDE (VER.1.0) (291 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG LE40B551A6WPOWER CONSUMPTION GUIDE (VER.1.0)

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Z stávání obrazu ani poruchy se neberou v úvahu. Otázky a odpov di atd. · · · · Technické údaje ········································ 40 Otázky a odpov di ···································· 42 Technické údaje ········································ 43 Licence ······················································ 44 3 Bezpe nostní upozorn ní Varování Zacházení se zástr kou a napájecím kabelem · · ·· · · ·· · · · · Zcela zasu te zástr ku napájecího kabelu do zásuvky. (Pokud je zástr ka napájecího kabelu uvoln ná, m ze dojít k zah ívání a následn k pozáru. ) Zajist te si snadný p ístup k zástr ce kabelu napájení. Abyste p edesli úrazu elektrickým proudem, zajist te, aby byl zemnicí kolík na zástr ce napájecího kabelu bezpe n p ipojen. Za ízení s konstrukcí t ídy I (CLASS I) musí být p ipojeno do zásuvky s ochranným zemnícím p ipojením. [. . . ] 35 - 37) M zete mít také p ístup do menu VIERA Link p ímo pomocí tla ítka VIERA Link na dálkovém ovlada i. VIERA Link Obraz Zvuk · · · Základní rezimy obrazu (Dynamický / Normální / Kino) Dynamický : P inásí vylepsený kontrast a ostrost obrazu i ke sledování ve sv tlé místnosti Normální : Doporu eno k zobrazení za normálních podmínek osv tlení místnosti Kino : Ke sledování film v zatemn né místnosti; p inásí obraz jako v kin Nastavte pro vsechny vstupní signály Kontrast, Jas, Zvysuje nebo snizuje úrove t chto voleb podle vasich osobních preferencí Barevná sytost, Ostrost Tón barvy Teplota barev Správa barev Redukce sumu obrazu 3D-COMB Výchozí hodnoty Rezim zvuku Hloubky Výsky Balance Hlasitost sluchátek Surround Korekce hlasitosti Vzdálenost repro od zdi Se zdrojem signálu NTSC p ipojeným k televizoru lze upravovat zabarvení podle vlastního vkusu Pouze pro p íjem signálu NTSC Umoz uje nastavení celkového barevného odstínu obrazu (Chladné / Normální / Teplé) Automaticky nastavuje sv zí barvy (Vypnuto / Zapnuto) Redukce obrazového sumu Automaticky snizuje nezádoucí sum obrazu a poblikávání v ástech obrazu s ostrými p echody (Vypnuto / Malá / St ední / Velká) P ílezitostn se p i zobrazení statických nebo pomalu se videoklip zobrazí barevný vzorek Nastavte na "Zapnuto", zobrazí se ost ejsí obraz a p esn jsí barvy (Vypnuto / Zapnuto) Pouze pro p íjem signálu PAL a NTSC Netýká se RGB, S-Video, komponentního výstupu a HDMI · · Stiskn te tla ítko OK pro zrusení aktuálního Rezimu Obraz a návrat k implicitnímu nastavení Základní rezim Zvuk (Hudba / e ) Zvysuje nebo snizuje úrove k zajist ní bohatsího výstupu nebo minimalizuje nizsí, hlubsí zvukový výstup Zvysuje nebo snizuje úrove k zajist ní bohatsího výstupu nebo minimalizuje ost ejsí, vyssí zvukový výstup Nastavuje úrove hlasitosti pravého a levého reproduktoru Nastavuje úrove hlasitosti sluchátek Nastavení zvuku Surround (Vypnuto / Zapnuto) Obsahuje dynamický zesilova pro simulaci zdokonalených prostorových efekt Zapnutí je také mozné tla ítkem Surround na dálkovém ovlada i (str. 9). · · · · · · · · · Upraví hlasitost jednotlivých program nebo vstupního rezimu Nastaví zvuk pásma hloubek (Více nez 30cm / Mén nez 30 cm) Pokud je prostor mezi zadní stranou televizoru a st nou v tsí nez 30 cm, doporu uje se nastavení "Více nez 30cm". Pokud je prostor mezi zadní stranou televizoru a st nou mensí nez 30 cm, doporu uje se nastavení "Mén nez 30 cm". Volba stereo / mono (Mono / Stereo) Normáln : Stereo Nelze p ijímat stereo signál: Mono M1 / M2: Je k dispozici, kdyz je p enásen signál mono Vybírá podle vstupního signálu (Automatický / Digitální / Analogový) (str. 40) Automatický : Automatická detekce digitálního nebo analogového zdroje zvuku Digitální : HDMI kabelové p ipojení Analogový : HDMI-DVI adaptér kabelového p ipojení Pouze rezim HDMI vstup Konektor HDMI2 je ur en pouze pro digitální signá Zádné nastavení pro HDMI2 není k dispozici Stiskn te tla ítko OK pro zrusení aktuálního nastavení Rezimu Zvuk a návrat k implicitnímu nastavení MPX Vstup HDMI1 Výchozí hodnoty 22 Seznam menu Menu Polozka Systém barev AV Editace sluzeb VIERA Link Nastavení spojení Q-Link Výstup AV1 / AV2 Nastavení / Konfigurace (moznosti) Vybírá volitelný systém barev zalozený na obrazových signálech v rezimu AV (Automatický / PAL / SECAM / M. NTSC / NTSC) Vynechá necht né programy nebo upravuje programy (str. 25) Nastavuje pouzití funkcí VIERA Link (Vypnuto / Zapnuto) (str. 34) Vybírá, která svorka AV se pouzije k datové komunikaci mezi tímto televizorem a kompatibilním rekordérem (AV1 / AV2) (str. 33) Vyberte konektor p ipojený k rekordéru i v p ípad , ze není kompatibilní s Q-Link. · · · Volí signál k p enosu z televizoru na Q-Link (TV / AV1 / AV2 / AV3 / Monitor) Monitor: Obraz zobrazený na obrazovce Komponentní signál a signál HDMI nelze p enáset na výstup. Vypínání p es Link Nastavuje pouzití funkcí Vypínání p es Link (Vypnuto / Nastavit) (str. 34) Zapínání p es Link Nastavuje pouzití funkcí Zapínání p es Link (Vypnuto / Nastavit) (str. 34) Na ítání Stahuje nastavení programu, jazyku, zem /oblasti do vybavení kompatibilního se spojením Q-Link nebo VIERA Link p ipojeného k televizoru Zamkne program / vstup AV proti p ístupu. 28) · Jak pouzívat funkce menu (obraz, kvalita zvuku atd. ) D tský zámek Lad ní Automatické lad ní Automaticky nastaví programy p ijaté v oblasti (str. Kdyz nebylo lad ní zcela dokon eno "Ru ní lad ní" Pro automatické nastavení Auto Setup pomocí tla ítek na elní stran televizního p ístroje (str. 8) Tiskn te opakovan , dokud se neobjeví "Automatické lad ní" Nastavte "Automatické lad ní" Za n te provád t "Automatické lad ní" Návrat na TV · Lad ní program · Jemné lad ní P i lad ní ur itého programu lze provád t drobné zm ny. (v d sledku pov trnostních podmínek, atd. ) Pokro ilá nastavení Ru ní lad ní Ru ní nastavení program Ru ní lad ní · · Ru ní nastavení program po Automatickém lad ní. Nastavte Systém zvuku a Systém barev a poté prove te tuto funkci. Systém barev normáln nastavte na "Automatický". Pokud je videorekordér p ipojen pouze pomocí RF kabelu, zvolte íslo programu "0". CH33 2 78 1 41 CH33 Rucní ladní 1 BBC1 Jemné ladní Rucní ladní Systém zvuku Systém barvy SC1 Automatický SC1: PAL B, G, H / SECAM B, G SC2: PAL I SC3: PAL D, K / SECAM D, K F: SECAM L / L' Zvolte program Hledat a ulozit vyhledávání ulození Zvolte íslo programu 1 4 7 2 5 8 0 VCR 3 6 9 27 Rodi ovská kontrola Specifické programy / vstupní konektory AV lze uzamknout a kontrolovat, kdo je sleduje. (Pokud je zvolen uzam ený program / vstup, zobrazí se zpráva; po zadání identifika ního kódu se kanál zp ístupní pro sledování. ) 1 INPUT GUIDE EXIT Menu displeje MENU OK MENU RETURN 2 3 Zvolte "Nastavení" Hlavní menu VIERA Link Obraz Zvuk Nastavení p ístup volba ASPECT OPTION DIRECT TV REC 1 4 7 2 5 8 0 VCR 3 6 9 Zvolte "D tský zámek" Dalsí nastavení 1/2 p ístup TEXT STTL INDEX HOLD REC VCR DVD Editace sluzeb Nastavení spojení Dtský zámek Ladní Casovac vypnutí Volba jazyka Teletext Nastavení znak TXT Expedicní nastavení Pístup volba Vypnuto TOP Západní Návrat na TV EXIT 4 Prove te nastavení Zadejte identifika ní kód ( ty i íslice) Dtský zámek - zadání PIN 1 of 2 1 4 7 2 5 8 0 VCR 3 6 9 Zadejte, prosím, nový PIN Zmnit PIN **** · · · · · Zadejte identifika ní kód dvakrát p i prvním nastavování. Poznamenejte si identifika ní kód pro p ípad, ze jej zapomenete. Zvolte "D tský zámek/seznam " Dtský zámek p ístup Pístup Rodi ovská kontrola D tský zámek Zmnit PIN Dtský zámek/seznam volba Vyberte program / vstup, který má být uzam en Dtský zámek / seznam - sluzby a AV nastavte volba Název VCR 1 BBC1 2 ***** 3 ***** 4 5 AV1 AV2/S Typ TV TV TV TV TV TV AV AV Zámek Zrusit Vyberte uzam ený program / vstup Uzamknout vse Objeví se, je-li program / vstup uzam en Zlutá Modrá Zm nit identifika ní kód Zvolte "Zm nit PIN" v kroku Zrusit uzam ení vsech kanál a zadejte nový identifika ní kód dvakrát. · 28 Poznámky Nastavení "Expedi ní nastavení" (str. 29) vymaze identifika ní kód a vsechna nastavení. Obnovení nastavení Nastaví televizor na p vodní nastavení, tj. Vsechna nastavení (programy, obrázky, zvuková kvalita atd. ) se vynulují a nastaví na p vodní hodnoty. 1 INPUT GUIDE EXIT Zobrazte menu MENU OK MENU RETURN ASPECT OPTION DIRECT TV REC 2 3 Zvolte "Nastavení" Hlavní menu VIERA Link Obraz Zvuk Nastavení p ístup volba 1 4 7 2 5 8 0 VCR 3 6 9 Zvolte "Expedi ní nastavení" Dalsí nastavení 1/2 · · Obnovení nastavení Rodi ovská kontrola p ístup TEXT STTL INDEX HOLD REC PROGRAMME VCR DVD Editace sluzeb Nastavení spojení Dtský zámek Ladní Casovac vypnutí Volba jazyka Teletext Nastavení znak TXT Expedicní nastavení volba Vypnuto TOP Západní Pístup Návrat na TV EXIT 4 Prove te nastavení Pokro ilá nastavení Zkontrolujte zprávu a inicializujte Expedicní nastavení Obnovení nastavení Expedi ní nastavení Veskeré naladní bude smazáno Jste si jistý?Jste si jistý? Potvrdit Konec Návrat Sledujte pokyny na obrazovce · Nastavení "Automatické lad ní" se spustí automaticky p i p ístím zapnutí vypína e Zap. [. . . ] Pokud problém p etrvává, obra te se na autorizovaného opravce. Problém Chaotický obraz, rusení Náprava Nelze zobrazit zádný obraz Rozmazaný nebo zdeformovaný obraz (bez zvuku nebo nízká hlasitost) Obraz je neobvyklý Není reprodukován zádný zvuk Úrove zvuku je nízká nebo je zvuk zkreslený 42 · · · · · · · · · · Nastavte "Redukce sumu obrazu" v Nastavení obrazu (pro eliminaci rusení). 22) Zkontrolujte blízká elektrická za ízení (auto, motocykl, fluorescen ní lampa). Nejsou "Barevná sytost" nebo "Kontrast" nastaveny na minimum?/ Vyp. , poté jej op t zapn te. Není aktivní "Vypnutý zvuk"? [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG LE40B551A6W

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG LE40B551A6W bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag