Návod k použití SAMSUNG LE40B551 POWER CONSUMPTION GUIDE (VER.1.0)

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG LE40B551. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG LE40B551 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG LE40B551.


SAMSUNG LE40B551 POWER CONSUMPTION GUIDE (VER.1.0): Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1162 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG LE40B551 (13876 ko)
   SAMSUNG LE40B551 QUICK GUIDE (61973 ko)
   SAMSUNG LE40B551 QUICK GUIDE (VER.1.0) (2350 ko)
   SAMSUNG LE40B551 OPEN SOURCE GUIDE (VER.1.0) (296 ko)
   SAMSUNG LE40B551 POWER CONSUMPTION GUIDE (VER.1.0) (291 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG LE40B551POWER CONSUMPTION GUIDE (VER.1.0)

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Správnou likvidací tohoto produktu pomzete zachovat cenné pírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopad na zivotní prostedí a lidské zdraví, coz by mohly být dsledky nesprávné likvidace odpad. Dalsí podrobnosti si vyzádejte od místního úadu nebo nejblizsího sbrného místa. Pi nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními pedpisy udleny pokuty. Návod k obsluze Plazmový televizor C. modelu TH-37PA60E TH-42PA60E Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii DIRECT TV REC GUIDE TV/AV OK MENU EXIT TEXT F. P. INDEX HOLD 1 4 7 C 2 5 8 VCR 3 6 9 0 ASPECT N REC VCR DVD PROGRAMME TV Záznamy zákazníka Císlo modelu a sériové císlo tohoto výrobku lze nalézt na jeho zadním panelu. [. . . ] INDEX HOLD Pepnte na teletext. TEXT F. P. · Zobrazuje obsah (obsah se mní v závislosti na vysílací stanici) 17:51 28 Feb Cas / datum · · · Pouze rezim FLOF Vyvolání stránky ulozené v "modrém". Firemn nastavení je "P103". TELETEXT INFORMATION Barevná lista Sledování televizoru a teletextu ve dvou oknech soucasn MENU (Stisknte dvakrát) 1 4 7 2 5 8 VCR 3 6 9 2 Zvolte pozadovanou stranu 1 4 7 2 5 8 VCR 3 6 9 nahoru nebo dol nebo 0 0 Cervené Zelená Zlutá Modrá (Odpovídá barevné list) Nastavení kontrastu Návrat na TV TEXT MENU Kdyz je zobrazena modrá lista Ulození casto zobrazovaných stránek Jak je Modrá stránka Odpovídající zobrazena barevné tlacítko (Pouze rezim seznamu) Ulození casto zobrazované stránky (pouze pro prvních 25 kanál programového prvodce) na barevné list OK · · Zvolte Obraz a text Zap. nebo Vyp. Obsluhu lze provádt pouze na teletextové obrazovce. podrzte stisknuté Císlo se zmní na bílé. Zobrazování Zmna ulozených stránek Modrá Barevné tlacítko, které chcete zmnit Vlozte nové císlo stránky 1 4 7 2 5 8 VCR 3 6 9 OK podrzte stisknuté · 0 · Poznámky TV Sledování teletextu U statického obrazu se kontrast snízí, aby se pedeslo vzniku petrvávajícího obrazu. Zobrazení podstránky (pouze pokud má teletext více nez jednu stranu) Pohodlné pouzívání teletextu Odhalení skrytých dat Celkové / Horní strana / Dolní strana Odhaluje skrytá slova, nap. odpovdi na kvíz. MENU Cervené Zobrazení podstránky Zobrazení urcité podstránky MENU Objeví se v levém horním rohu obrazovky Modrá Zvolte 4 místné císlo Píklad: str. 6 · Znovu skrýt Cervené · Dol (BOTTOM) Normální zobrazení (FULL) 6 0 0 0 Podstránky: Pocet podstránek se lisí v závislosti na vysílací stanici (az do 79 stránek). Hledání mze njakou dobu trvat, bhem této doby lze sledovat televizor. MENU Zelená Nahoru (TOP) (Rozsite BOTTOM (dolní) polovinu) Sledujte televizor zatímco cekáte na aktualizaci Teletext se automaticky aktualizuje, jakmile je nová informace k dispozici. Pechodn se zmní na TV obrazovku MENU Zlutá Objeví se, kdyz je aktualizace dokoncena (Nelze mnit kanál. ) Zobrazení TV obrazu, zatímco se vyhledává teletextová stránka Zlutá Zobrazení aktualizované stránky 12 · Stránka se zprávami poskytuje funkci, která indikuje píchod nejnovjsích zpráv ("News Flash"). 13 Jak pouzívat funkce menu Rzná menu Vám umozují provádt nastavení obrazu, zvuku a ostatních funkcí, takze mzete sledovat televizor dle Vaseho specifického pání. Seznam menu Menu Nastavte pro kazdý rezim sledování 1 OK MENU EXIT Menu displeje MENU Polozka · Mód zobrazení Kontrast, Jas, Barevná sytost, Ostrost Tón barvy Tepl. sumu MPEG NR 3D-COMB Zobrazuje funkce, které lze nastavovat (mní se v závislosti na vstupním signálu) · · · · · · · · Základní rezimy obrazu (Dynamického / Normálního / Kina) Nastavte pro vsechny vstupní signály Nastavení / Konfigurace (moznosti) Mód zobrazení Kontrast Jas Barevná sytost Ostrost Tón barvy Tepl. sumu MPEG NR Normální Zapnuto Auto Vypnuto Dynamický Nastavte barvu, jas atd. pro kazdý rezim obrazu tak, aby to odpovídalo Vasim pozadavkm Nastavte tón barvy obrazu Pouze pro píjem signálu NTSC Volí barevnou rovnováhu celého obrazu (Chlad. barvy, / Normální / Teplé barvy) Automaticky nastavuje svzí barvy (Vypnuto / Zapnuto) Automaticky redukuje nezádoucí rusení obrazu (Vypnuto / Normálního / Dynamického / Auto) Neplatí pro HDMI a analogový komponentní signál Automaticky snizuje rusení pi sledování DTV, DVD a VCD (Vypnuto / Min / Mid / Max) Automaticky vylepsuje statické a zpomalené obrazy tak, ze vypadají svzeji (Vypnuto / Zapnuto) Pouze pro píjem signálu PAL a NTSC Není platné pro RGB, S-Video, komponenty a HDMI. Kdyz je sekvence ukoncena, objeví se vysílání programu s císlem "1". Pokud je sekvence Automatického ladní perusena, nebudou ulozena zádná data. · Úpravy a nastavení kanál Pokrocilá nastavení (Opakování) Císlo programu (bliká) 1 Návrat na TV CH12 SC1 Císlo kanálu (bliká) Zvukový systém (bliká) Rucní ladní -, + TV / AV STR F 02 STR F : : : : Zahájení ladní Pohyb kurz. Ulozit Konec 99:21 -/ +/ 41 TV / AV Kanál Volné zmny nastavení po provedení Automatického ladní Zvolte císlo programu a provete vyhledávání kanálu Císlo programu CH12 Kanál vyhledávání 1 Rucní nastavení Rucní ladní Rucní ladní 02 Zahájení ladní Ulozit Konec Návrat 9 Pímá volba 99:21 41 C 0 Ulození · OK Bliká císlo programu. Opakujte a · Poznámky Pokud je videorekordér pipojen pouze pomocí RF kabelu, zvolte císlo programu "0". 18 19 Externí zaízení Q-Link Q-Link spojuje televizor a videorekordér / DVD rekordér; umozuje jednoduchý záznam a pehrávání. Podmínky ízení pomocí HDMI " Control" · · · · · Pouzívejte videorekordér / DVD rekordér s následujícími logy: "Q-Link", "NEXTVIEWLINK", "DATA LOGIC", "Easy Link", "Megalogic", nebo "SMARTLINK" Pipojte dané zaízení ke konektorm AV2 nebo AV3 u tohoto pístroje pes "pln obsazený" kabel SCART. 22) Nastavení Q-Link konektoru v menu Dalsí nastavení (Q-Link, Výstup AV2 / AV3). 18) Pi prvním pouzití tohoto pístroje se podívejte na "Automatické ladní". 9) Provete kopírování na dané zaízení. 16) Tste se z dalsí vzájemné obsluzitelnosti HDMI u výrobk Panasonic, které mají funkci "HDAVI Control". HDMI zapojení na nkterá zaízení Panasonic (Panasonic DVD rekordér DIGA, kino pehrávac Panasonic, zesilovac Panasonic atd. ) umozují vyuzívat snadné pehrávání nebo domácí kino. Co se týce zapojení viz "Moznosti pipojení" (str. Pectte si také návody k obsluze daných zaízení. [. . . ] Roztáhnutí lze rozpoznat pouze na levé a pravé hran. 4:3 4:3 Zobrazuje obraz "4:3" v jeho standardní velikosti bez deformace. 4:3 Úplný Zobrazuje obraz "4:3" vodorovn zvtsený tak, aby byl pes celou obrazovku. Zoom1 Zoom1 Zobrazuje obraz "16:9" letterbox nebo "4:3" bez deformace. Otázky a odpovdi atd. Zoom2 Zobrazuje obraz v pomru "16:9" letterbox (nezkreslený) na celé obrazovce bez deformace. Zoom3 Zoom3 Zobrazuje obraz v pomru "2, 35:1" letterbox (nezkreslený) na celé obrazovce bez deformace. Pi pomru "16:9" zobrazuje obraz na jeho maximum (s mírným zvtsením). 26 27 Technické údaje Konektor AV1 Scart (RGB, VIDEO) Uzemní konektoru CVBS výstup (video) CVBS zem Cervená vstup Cervená zem Zelená vstup Zelená zem Modrá vstup Modrá zem Audio výstup (L) Audio výstup (P) 21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1 Informace o konektoru SCART a HDMI Otázky a odpovdi 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 CVBS vstup (video) Zem -Zem -Q-Link data Stav CVBS Audio vstup (L) Audio zem Audio vstup (P) Konektor AV2 Scart Uzemní konektoru CVBS výstup (video) CVBS zem S. C. ­ vstup Zem -Zem -Zem Audio výstup (L) Audio výstup (P) 21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1 Vstupy vhodné pro AV1 zahrnují RGB (Cervená / Zelená / Modrá). 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 CVBS vstup (video) Stav RGB zem Stav RGB Zem --Stav CVBS Audio vstup (L) Audio zem Audio vstup (P) (VIDEO, S-VIDEO, Q-Link) AV2 ­ kolíky 15 a 20 závisí na pepnutí AV2 S-VHS / VIDEO. Díve nez zavoláte servis nebo budete zádat pomoc, projdte tato jednoduchá opatení pro vyesení problému. Pokud problém stále petrvává, pozádejte prosím o pomoc vaseho místního prodejce Panasonic nebo centrum péce o zákazníka Panasonic. Bílé body nebo obraz s duchy (rusení) Konektor AV3 Scart Uzemní konektoru CVBS výstup (video) CVBS zem Cervená vstup, S. C. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG LE40B551

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG LE40B551 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag